Зурхай 29 nov 2021 355

​Буряад-монгол зурхай ноябриин 29-һөө декабриин 5 болотор

© фото: Анна ОГОРОДНИК

Ноябриин 29, гарагай 2, буряад-монгол ли­тээр 25.

Дүйсэн үдэр. Зула хуралай гол үдэр.

Малгайн, гуталай, хубсаһанай хэшэг даллага абахада, гахай, хонин, туулай жэлтэй хүнүүдтэ хии мориёо хиидхэхэдэ, шэнэ гэр бариха ба шорой шулуугаар барилгын ажал хэхэдэ һайн үдэр.

Эмнэлгэ эхилхэгүй, аха дүүнэрээрээ найрлахагүй, шэнэ гэр барихагүй, шорой шу- луугаар барилгын ажал хэхэгүй.

Зүүн зүг руу харгыда гарахада муу, бусад зүг руу һайн.

Нохой жэлтэндэ һанаһанаа бүтээхэдэ урагша­тай гараг; хонин жэлтэнэй буянай үдэр.

Үһэеэ абхуулхада – нюдэнэй даралта хөөрэхэ.

Ноябриин 30, гарагай 3, буряад-монгол ли­тээр 26.

Дүйсэн үдэр. Зула хуралай түгэсхэлэй үдэр.

Баялигай хэшэг даллага абахада, хулгана, луу, бишэн жэлтэй хүнүүдтэ хии мориёо хиидхэ­хэдэ, һуралсал эхилхэдэ, эхилһэн хэрэгүүдээ дүүргэхэдэ һайн үдэр.

Гэрэй һуури татахада, шорой шулуугаар ба­рилгын ажал хэхэдэ муу үдэр. Энэ үдэр “морин үхэхэ, эмээл хухарха” ушарһаа харгыда гарахада муу, илангаяа зүүн зүг руу.

Морин, могой жэлтэнэй урагшатай үдэр; хул­гана, гахай жэлтэнэй буян үйлэдэхэ гараг. Тахяа, бишэн жэлтэндэ муу үдэр, һэргэг ябаха хэрэг­тэй.

Үһэеэ абхуулхада – талаан тудаха, жаргал ерэхэ.

Декабриин 1, гарагай 4, буряад-монгол ли- тээр 27.

Мориной хэшэг даллага абахада һайн үдэр. Хурим түрэ наадахагүй.

Урда зүг руу харгыда гарахада муу, бусад зүг руу һайн.

Хулгана, гахай жэлтэнэй һайн гараг; үхэр, луу, нохой жэлтэнэй буян үйлэдэхэ үдэр. Морин, мо­гой жэлтэн һэргэг байхые оролдог.

Үһэеэ абхуулхада – жаргалда.

Декабриин 2, гарагай 5, буряад-монгол ли­тээр 28.

Хүүгэдэй хэшэг даллага абахада, тахяа, үхэр, могой жэлтэй хүнүүдтэ хии мориёо хиидхэхэдэ, һанаһанаа бүтээхэдэ, эблэрхэдэ, зарга шиидхэ­хэдэ, нүүхэдэ һайн үдэр.

Наһа барагшые хүдөөлхэгүй.

Баруун зүг руу харгыда гарахада муу, бусад зүг руу гэмгүй.

Бар, туулай жэлтэнэй урагшатай үдэр, харин тахяа, бишэн жэлтэнэй буян үйлэдэхэдэ һайн. Үхэр, луу, хонин, нохой жэлтэн һэргэг ябахые оролдохо.

Үһэеэ абхуулхада – арсалдаа зүрилдөөндэ.

Декабриин 3, гарагай 6, буряад-монгол ли­тээр 29.

Дашиниматай (Үлзытэ) үдэр - амгалан жарга­лантай, абишиг (Ваан) хайрлахада, һайтар бай­гуулхада (рамнай үргэхэдэ), бурханай тахилга хэхэдэ, хониной хэшэг даллага абахада һайн үдэр.

Энэ үдэр гарза гаража болохо. Хурим түрэ наадахагүй, наһа барагшын хэрэг үйлэдэхэгүй, эмнэлгэ болон шухала хэрэгүүдые эхилхэгүй.

Баруун зүг руу харгыда гарахада муу, бусад зүг руу гэмгүй.

Хонин, тахяа, бишэн жэлтэнэй урагшатай, һайн үдэр; морин, бишэн жэлтэнэй буянай үдэр. Бар, туулай жэлтэнэй чисаа гараг – һэргэг ябаха хэрэгтэй.

Үһэеэ абхуулхада – һүнэһэн зайлахадаа бо­лохо.

Декабриин 4, гарагай 7, буряад-монгол ли­тээр 30.

Таряанай даллага абахада, бар, морин, нохой жэлтэй хүнүүдтэ хии мориёо хиидхэхэдэ һайн үдэр.

Бүхы хэрэгүүдтэ урагшагүй үдэр, илангаяа эмнэлгэ эхилхэдэ, шэнэ гэр бариха ба шорой шулуугаар барилгын ажал хэхэдэ муу үдэр.

Зүүн зүг руу харгыда гарахада муу, бусад зүг руу гэмгүй.

Үхэр жэлтэнэй урагшатай гараг; бар, туулай жэлтэнэй буян үйлэдэхэ үдэр. Хулгана, гахай жэлтэндэ урагшагүй үдэр, һэргэг байха хэрэг­тэй.

Үһэеэ абхуулхада – хэрүүл аманда, ами наһанда гэмтэй.

Декабриин 5, гарагай 1, буряад-монгол ли- тээр шэнын 1.

Бальжиниматай (Согто) үдэр амиды ба нүгшэһэнэй ямаршье үйлэдэ һайн. Энэ сагта Синпүн гэхэ мэтэ газарай бусад эзэдэй байбал­шье, али үгышье һаа, согто хутаг, буян болохо. Эдеэнэй, баялигай, малай хэшэг даллага абаха­да һайн үдэр.

Эмнэлгэ эхилхэгүй, айлшадые урихагүй.

Зүүн зүг руу харгыда гарахада муу, бусад зүг руу һайн.

Луу жэлтэнэй урагшатай, һайн үдэр.

Үһэеэ абхуулхада – наһан хорохо.

Зула хурал. Байгша ондо ноябриин 28-һаа 30 болотор ашата ехэ багша Богдо Зонховын хүндэлэлдэ будаадын шажантанай эгээл ехэ һайндэр «Зула хурал» үнгэрнэ.

Зула бадараахадаа: ОМ БАЗАР АЛОГЕ А ХУМ ба ОМ А-ДИ-САМ ГА-РА ХУМ тарнинуудые ун­шаха. Бадарааһан зулаяа бурхадай урда залаха­даа: Ом Ваджра Алоге А Хум тарни уншаха.

Жаргал лама ДУГДАНОВ бэлдэбэ

Фото: Анна ОГОРОДНИК