Зурхай 29 nov 2021 173

​Зурхай - ноябриин 29, гарагай 2, буряад-монгол литээр 25

Дүйсэн үдэр. Зула хуралай гол үдэр.

Малгайн, гуталай, хубсаһанай хэшэг даллага абахада, гахай, хонин, туулай жэлтэй хүнүүдтэ хии мориёо хиидхэхэдэ, шэнэ гэр бариха ба шорой шулуугаар барилгын ажал хэхэдэ һайн үдэр.

Эмнэлгэ эхилхэгүй, аха дүүнэрээрээ найрлахагүй, шэнэ гэр барихагүй, шорой шу- луугаар барилгын ажал хэхэгүй.

Зүүн зүг руу харгыда гарахада муу, бусад зүг руу һайн.

Нохой жэлтэндэ һанаһанаа бүтээхэдэ урагша­тай гараг; хонин жэлтэнэй буянай үдэр.

Үһэеэ абхуулхада – нюдэнэй даралта хөөрэхэ.