Зурхай 30 nov 2021 213

​Зурхай - ноябриин 30, гарагай 3, буряад-монгол литээр 26

Дүйсэн үдэр. Зула хуралай түгэсхэлэй үдэр.

Баялигай хэшэг даллага абахада, хулгана, луу, бишэн жэлтэй хүнүүдтэ хии мориёо хиидхэ­хэдэ, һуралсал эхилхэдэ, эхилһэн хэрэгүүдээ дүүргэхэдэ һайн үдэр.

Гэрэй һуури татахада, шорой шулуугаар ба­рилгын ажал хэхэдэ муу үдэр. Энэ үдэр “морин үхэхэ, эмээл хухарха” ушарһаа харгыда гарахада муу, илангаяа зүүн зүг руу.

Морин, могой жэлтэнэй урагшатай үдэр; хул­гана, гахай жэлтэнэй буян үйлэдэхэ гараг. Тахяа, бишэн жэлтэндэ муу үдэр, һэргэг ябаха хэрэг­тэй.

Үһэеэ абхуулхада – талаан тудаха, жаргал ерэхэ.