Зурхай 3 jan 2022 611

​Буряад-монгол зурхай январиин 3-һаа 9 болотор

© фото: Анна ОГОРОДНИК

Январиин 3, гарагай 2, буряад- монгол литээр шэнын 1.

Малгайн, гуталай, хубсаһанай, ута наһанай хэшэг даллага абахада, гахай, хонин, туулай жэлтэй хүнүүдтэ хии мориёо хиидхэхэдэ, эм найруулхада, эмнэлгэ эхилхэдэ, угаалга хүүлэхэдэ, аралжаа наймаа ябуулхада һайн үдэр. Айлшадые урихагүй, шухала хэрэг эрхилхэгүй. Харгыда гарахада, зүүн зүг руу муу, бусад зүг руу һайн.

Нохой жэлтэндэ һанаһанаа бүтээхэдэ урагшатай гараг; хонин жэлтэнэй буянай үдэр.

Үһэеэ абхуулхада – наһан хорохо.

Январиин 4, гарагай 3, буряад- монгол литээр шэнын 2.

Баялигай хэшэг даллага абахада, хулгана, луу, бишэн жэлтэй хүнүүдтэ хии мориёо хиидхэхэдэ һайн үдэр.

Һанаһан хэрэгүүд буруу һүрэжэ болохо, илангаяа эмнэлгэ, олзын хэрэг эхилэлтэгүй.

Энэ үдэр «морин үхэхэ, эмээл хухарха» ушарһаа харгыда гарахада муу, илангаяа зүүн зүг руу.

Морин, могой жэлтэнэй урагшатай үдэр; хулгана, гахай жэлтэнэй буян үйлэдэхэ гараг. Тахяа, бишэн жэлтэндэ муу үдэр, һэргэг ябаха хэрэгтэй.

Үһэеэ абхуулхада – үбшэн хүрэхэ, хэрүүл аман дэлгэрхэ.

Январиин 5, гарагай 4, буряад- монгол литээр шэнын 3.

Мориной хэшэг даллага абахада, шэнэ хубсаһа үмдэхэдэ, гоёолто зүүхэдэ, хурим түрэ наадахада, хатар наада эмхидхэхэдэ, шэнэ тушаал эзэлхэдэ, шэнэ гэр бүлэ байгуулхада һайн үдэр.

Нарай хүүгэдэй түрэһэн үдэр тэмдэглэхэгүй, гэрһээ холо эльгээхэгүй. Харгыда гарахада, урда зүг руу муу, бусад зүг руу һайн.

Хулгана, гахай жэлтэнэй һайн гараг; үхэр, луу, нохой жэлтэнэй буян үйлэдэхэ үдэр. Морин, могой жэлтэн һэргэг байхые оролдог.

Үһэеэ абхуулхада – баяжаха.

Январиин 6, гарагай 5, буряад- монгол литээр шэнын 4.

Хүүгэдэй хэшэг даллага абахада, тахяа, үхэр, могой жэлтэй хүнүүдтэ хии мориёо хиидхэхэдэ һайн үдэр.

Энэ үдэр гарза гаража болохо, эмнэлгэ, шухала хэрэгүүдые эхилхэгүй, заргалдахагүй.

Харгыда гарахада, баруун зүг руу муу, бусад зүг руу һайн.

Бар, туулай жэлтэнэй урагшатай үдэр, харин тахяа, бишэн жэлтэнэй буян үйлэдэхэдэ һайн. Үхэр, луу, хонин, нохой жэлтэн һэргэг ябахые оролдохо.

Үһэеэ абхуулхада – шэг шарай һайжарха.

Январиин 7, гарагай 6, буряад- монгол литээр шэнын 5.

Хониной хэшэг даллага абахада, шэнэ хубсаһа үмдэхэдэ, гоёолто зүүхэдэ, хурим түрэ наадахада, хатар наада эмхидхэхэдэ, шэнэ тушаал эзэлхэдэ, шэнэ гэр бүлэ байгуулхада һайн үдэр.

Харгыда гарахада, баруун зүг руу муу, бусад зүг руу һайн.

Хонин, тахяа, бишэн жэлтэнэй урагшатай, һайн үдэр; морин, бишэн жэлтэнэй буянай үдэр. Бар, туулай жэлтэнэй чисаа гараг – һэргэг ябаха хэрэгтэй.

Үһэеэ абхуулхада – эд бараан элбэгжэхэ.

Январиин 8, гарагай 7, буряад- монгол литээр шэнын 6.

Таряанай даллага абахада, бар, морин, нохой жэлтэй хүнүүдтэ хии мориёо хиидхэхэдэ, һанаһанаа бүтээхэдэ, газар абахада һайн үдэр.

Гэрэй һуури татахагүй, гэр бараа заһабарилхагүй, зөөлгэхэгүй. Харгыда гарахада, зүүн зүг руу муу, бусад зүг руу гэмгүй.

Үхэр жэлтэнэй урагшатай гараг; бар, туулай жэлтэнэй буян үйлэдэхэ үдэр. Хулгана, гахай жэлтэндэ урагшагүй үдэр, һэргэг байха хэрэгтэй.

Үһэеэ абхуулхада – шарайн үнгэ муудаха.

Январиин 9, гарагай 1, буряад- монгол литээр шэнын 7.

Эдеэнэй, баялигай, амгалан байдалай, малай хэшэг даллага абахада, аралжаа наймаа ябуулхада, олзын хэрэг эрхилхэдэ, хүрэнгэ шэглүүлхэдэ, үрэһэ тарихада, мүнгэ санга урьһалхада һайн үдэр.

Бэриин хэрэг үйлэдэхэгүй, хурим түрэ наадахагүй.

Харгыда гарахада, зүүн зүг руу муу, бусад зүг руу гэмгүй.

Луу жэлтэнэй урагшатай, һайн үдэр.

Үһэеэ абхуулхада – хэрүүл аман дэлгэрхэ.

Жаргал лама ДУГДАНОВ бэлдэбэ

Фото: Анна ОГОРОДНИК