Зурхай 10 jan 2022 219

​Буряад-монгол зурхай январиин 10-һаа 16 болотор

© фото: Анна ОГОРОДНИК

Январиин 10, гарагай 2, буряад-монгол литээр 8.

Малгайн, гуталай, хубсаһанай, ута наһанай, баялигай (баялиг үдхэхэ) хэшэг даллага абахада, гахай, хонин, туулай жэлтэй хүнүүдтэ хии мориёо хиидхэхэдэ, эм найруулхада, эмнэлгэ эхилхэдэ, угаалга хэхэдэ һайн үдэр.     Наһа барагшые хүдөөлхэгүй.

Энэ үдэр “морин үхэхэ, эмээл хухарха” ушарһаа харгыда гарахада муу, илангаяа зүүн зүг руу.

Нохой жэлтэндэ һанаһанаа бүтээхэдэ урагшатай гараг; хонин жэлтэнэй буянай үдэр.

Үһэеэ абхуулхада – наһан утадхагдаха.   

Январиин 11, гарагай 3, буряад-монгол литээр 9.

Бальжиниматай (Согто) үдэр амиды ба нүгшэһэнэй ямаршье үйлэдэ һайн. Энэ сагта Синпүн гэхэ мэтэ газарай бусад эзэдэй биишье, үгышье һаа, согто хутаг, буян болохо.

Баялигай хэшэг даллага абахада, хулгана, луу, бишэн жэлтэй хүнүүдтэ хии мориёо хиидхэхэдэ һайн үдэр.

Энэ үдэр эмнэлгэ эхилхэгүй, наһа барагшын хэрэг үйлэдэхэгүй, эхилһэн хэрэгүүд буруу һүрэжэ болохо.

Харгыда гарахада, урда зүг руу муу, бусад зүг руу һайн.

Морин, могой жэлтэнэй урагшатай үдэр; хулгана, гахай жэлтэнэй буян үйлэдэхэ гараг. Тахяа, бишэн жэлтэндэ муу үдэр, һэргэг ябаха хэрэгтэй.

Үһэеэ абхуулхада – үбшэн хүрэжэ болохо.

Январиин 12, гарагай 4, буряад-монгол литээр 10.

Дашиниматай (Үлзытэ), амгалан жаргалантай үдэр, абишиг (Ваан) хайрлахада, һайтар байгуулхада (рамнай үргэхэ), бурханай тахилга хэхэдэ, мориной хэшэг даллага абахада һайн үдэр.

Энэ үдэр харгыда гарахада муу, илангаяа баруун зүг руу.

Хулгана, гахай жэлтэнэй һайн гараг; үхэр, луу, нохой жэлтэнэй буян үйлэдэхэ үдэр. Морин, могой жэлтэн һэргэг байхые оролдог.

Үһэеэ абхуулхада – жаргалда.  

Январиин 13, гарагай 5, буряад-монгол литээр 11.

Хүүгэдэй хэшэг даллага абахада, тахяа, үхэр, могой жэлтэй хүнүүдтэ хии мориёо хиидхэхэдэ, һуралсал эхилхэдэ, эхилһэнээ түгэсхэхэдэ һайн үдэр.        Айлшадые урихагүй, шухала хэрэг эхилхэгүй.

Харгыда гарахада, баруун зүг руу муу, бусад зүг руу гэмгүй.

Бар, туулай жэлтэнэй урагшатай үдэр, харин тахяа, бишэн жэлтэнэй буян үйлэдэхэдэ һайн. Үхэр, луу, хонин, нохой жэлтэн һэргэг ябахые оролдохо.     

Үһэеэ абхуулхада – ухаан бодол хурсадаха.

Январиин 14, гарагай 6, буряад-монгол литээр 12.

Хониной хэшэг даллага абахада һайн үдэр.

Эмнэлгэ болон шухала хэрэгүүдые эхилхэгүй, илангаяа олзын хэрэг эрхилхэгүй. 

Энэ үдэр “морин үхэхэ, эмээл хухарха” ушарһаа харгыда гарахада муу, илангаяа зүүн зүг руу муу.

Хонин, тахяа, бишэн жэлтэнэй урагшатай, һайн үдэр; морин, бишэн жэлтэнэй буянай үдэр. Бар, туулай жэлтэнэй чисаа гараг – һэргэг ябаха хэрэгтэй.

Үһэеэ абхуулхада – ами наһанда харша.

Январиин 15, гарагай 7, буряад-монгол литээр 13.

Даллага абахада, илангаяа таряанай даллага абахада, бар, морин, нохой жэлтэй хүнүүдтэ хии мориёо хиидхэхэдэ, һанаһанаа бэелүүлхэдэ, гэр барихада, газар абахада, хэжэ байһанаа эблүүлхэдэ һайн үдэр.

Нарай хүүгэдэй хэрэгүүдые эрхилхэгүй, түрэһэн үдэрынь тэмдэглэхэгүй, гэрһээ холо эльгээхэгүй.

Харгыда гарахада, зүүн зүг руу муу, бусад зүг руу һайн.

Үхэр жэлтэнэй урагшатай гараг; бар, туулай жэлтэнэй буян үйлэдэхэ үдэр. Хулгана, гахай жэлтэндэ урагшагүй үдэр, һэргэг байха.     

Үһэеэ абхуулхада – оролдолго, эрмэлзэлгэ эршэдэхэ.

Январиин 16, гарагай 1, буряад-монгол литээр 14.

Эдеэнэй, баялигай, малай хэшэг даллага абахада, һуралсал эхилхэдэ, хэжэ байһан хэрэгүүдээ дүүргэхэдэ һайн үдэр.

Харгыда гарахада, зүүн зүг руу муу, бусад зүг руу һайн.

Луу жэлтэнэй урагшатай, һайн үдэр.

Үһэеэ абхуулхада – эд бараан элбэгжэхэ.

 

Жаргал лама ДУГДАНОВ бэлдэбэ

Фото: Анна ОГОРОДНИК