Зурхай 10 jan 2022 129

​Зурхай - январиин 10, гарагай 2, буряад-монгол литээр 8

Малгайн, гуталай, хубсаһанай, ута наһанай, баялигай (баялиг үдхэхэ) хэшэг даллага абахада, гахай, хонин, туулай жэлтэй хүнүүдтэ хии мориёо хиидхэхэдэ, эм найруулхада, эмнэлгэ эхилхэдэ, угаалга хэхэдэ һайн үдэр. Наһа барагшые хүдөөлхэгүй.

Энэ үдэр “морин үхэхэ, эмээл хухарха” ушарһаа харгыда гарахада муу, илангаяа зүүн зүг руу.

Нохой жэлтэндэ һанаһанаа бүтээхэдэ урагшатай гараг; хонин жэлтэнэй буянай үдэр.

Үһэеэ абхуулхада – наһан утадхагдаха.