Зурхай 11 jan 2022 236

​Зурхай - январиин 11, гарагай 3, буряад-монгол литээр 9

Бальжиниматай (Согто) үдэр амиды ба нүгшэһэнэй ямаршье үйлэдэ һайн. Энэ сагта Синпүн гэхэ мэтэ газарай бусад эзэдэй биишье, үгышье һаа, согто хутаг, буян болохо.

Баялигай хэшэг даллага абахада, хулгана, луу, бишэн жэлтэй хүнүүдтэ хии мориёо хиидхэхэдэ һайн үдэр.

Энэ үдэр эмнэлгэ эхилхэгүй, наһа барагшын хэрэг үйлэдэхэгүй, эхилһэн хэрэгүүд буруу һүрэжэ болохо.

Харгыда гарахада, урда зүг руу муу, бусад зүг руу һайн.

Морин, могой жэлтэнэй урагшатай үдэр; хулгана, гахай жэлтэнэй буян үйлэдэхэ гараг. Тахяа, бишэн жэлтэндэ муу үдэр, һэргэг ябаха хэрэгтэй.

Үһэеэ абхуулхада – үбшэн хүрэжэ болохо.