Зурхай 14 jan 2022 144

​Зурхай - январиин 14, гарагай 6, буряад-монгол литээр 12

Хониной хэшэг даллага абахада һайн үдэр.

Эмнэлгэ болон шухала хэрэгүүдые эхилхэгүй, илангаяа олзын хэрэг эрхилхэгүй. 

Энэ үдэр “морин үхэхэ, эмээл хухарха” ушарһаа харгыда гарахада муу, илангаяа зүүн зүг руу муу.

Хонин, тахяа, бишэн жэлтэнэй урагшатай, һайн үдэр; морин, бишэн жэлтэнэй буянай үдэр. Бар, туулай жэлтэнэй чисаа гараг – һэргэг ябаха хэрэгтэй.

Үһэеэ абхуулхада – ами наһанда харша.