Зурхай 15 jan 2022 178

​Зурхай - январиин 15, гарагай 7, буряад-монгол литээр 13

Даллага абахада, илангаяа таряанай даллага абахада, бар, морин, нохой жэлтэй хүнүүдтэ хии мориёо хиидхэхэдэ, һанаһанаа бэелүүлхэдэ, гэр барихада, газар абахада, хэжэ байһанаа эблүүлхэдэ һайн үдэр.

Нарай хүүгэдэй хэрэгүүдые эрхилхэгүй, түрэһэн үдэрынь тэмдэглэхэгүй, гэрһээ холо эльгээхэгүй.

Харгыда гарахада, зүүн зүг руу муу, бусад зүг руу һайн.

Үхэр жэлтэнэй урагшатай гараг; бар, туулай жэлтэнэй буян үйлэдэхэ үдэр. Хулгана, гахай жэлтэндэ урагшагүй үдэр, һэргэг байха.     

Үһэеэ абхуулхада – оролдолго, эрмэлзэлгэ эршэдэхэ.