Зурхай 16 jan 2022 185

​Зурхай - январиин 16, гарагай 1, буряад-монгол литээр 14

Эдеэнэй, баялигай, малай хэшэг даллага абахада, һуралсал эхилхэдэ, хэжэ байһан хэрэгүүдээ дүүргэхэдэ һайн үдэр.

Харгыда гарахада, зүүн зүг руу муу, бусад зүг руу һайн.

Луу жэлтэнэй урагшатай, һайн үдэр.

Үһэеэ абхуулхада – эд бараан элбэгжэхэ.