Зурхай 17 jan 2022 308

​Буряад-монгол зурхай январиин 17-һоо 23 болотор

© фото: Анна ОГОРОДНИК

Январиин 17, гарагай 2, буряад-монгол литээр 15.

Малгайн, гуталай, хубсаһанай, ута наһанай, баялигай хэшэг даллага абахада, гахай, хонин, туулай жэлтэй хүнүүдтэ хии мориёо хиидхэхэдэ, эм найруулхада, эмнэлгэ эхилхэдэ, угаалга хэхэдэ, хурим түрэ наадахада, аралжаа наймаа ябуулхада һайн үдэр.  

Харгыда гарахада, урда зүг руу муу, бусад зүг руу гэмгүй.

Нохой жэлтэндэ һанаһанаа бүтээхэдэ урагшатай гараг; хонин жэлтэнэй буянай үдэр.

15-ай дүйсэн үдэртэ хүнэй һүнэһэн толгойдоо хүрэдэг, тиимэһээ үһэеэ абалтагүй. 

Январиин 18, гарагай 3, буряад-монгол литээр 16.

Баялигай хэшэг даллага абахада, хулгана, луу, бишэн жэлтэй хүнүүдтэ хии мориёо хиидхэхэдэ, һуралсал эхилхэдэ, эхилһэн хэрэгүүдээ түгэсхэхэдэ һайн үдэр.

Гэрэй һуури татахагүй, гэр бараа заһабарилхагүй, зөөлгэхэгүй.

Энэ үдэр харгыда гарахада муу, илангаяа баруун зүг руу.

Морин, могой жэлтэнэй урагшатай үдэр; хулгана, гахай жэлтэнэй буян үйлэдэхэ гараг. Тахяа, бишэн жэлтэндэ муу үдэр, һэргэг ябаха хэрэгтэй.

Үһэеэ абхуулхада – үбшэн хүрэжэ болохо.

Январиин 19, гарагай 4, буряад-монгол литээр 17.

Мориной хэшэг даллага абахада һайн үдэр.

Эхилһэн хэрэгүүд буруу һүрэжэ магад, эмнэлгэ эхилхэгүй, бэриин хэрэг үйлэдэхэгүй.      

Харгыда гарахада, баруун зүг руу муу, бусад зүг руу һайн.

Бар, туулай жэлтэнэй урагшатай үдэр, харин тахяа, бишэн жэлтэнэй буян үйлэдэхэдэ һайн. Үхэр, луу, хонин, нохой жэлтэн һэргэг ябахые оролдохо.     

Үһэеэ абхуулхада – нюдэнэй хараса, шэг шарай муудаха.

Январиин 20, гарагай 5, буряад-монгол литээр 18.

Хүүгэдэй хэшэг даллага абахада, тахяа, үхэр, могой жэлтэй хүнүүдтэ хии мориёо хиидхэхэдэ һайн үдэр.

Наһа барагшын хэрэг үйлэдэхэгүй.

Энэ үдэр харгыда гарахада муу, илангаяа зүүн зүг руу.  

Бар, туулай жэлтэнэй урагшатай үдэр, харин тахяа, бишэн жэлтэнэй буян үйлэдэхэдэ һайн. Үхэр, луу, хонин, нохой жэлтэн һэргэг ябахые оролдохо.     

Үһэеэ абхуулхада – гарза гараха.

Январиин 21, гарагай 6, буряад-монгол литээр 19.

Хониной хэшэг даллага абахада һайн үдэр.

Энэ үдэр шухала хэрэгүүдые, илангаяа эмнэлгэ эхилхэгүй, наһа барагшын хэрэг үйлэдэхэгүй.

Харгыда гарахада, зүүн зүг руу муу, бусад зүг руу һайн.

Хонин, тахяа, бишэн жэлтэнэй урагшатай, һайн үдэр; морин, бишэн жэлтэнэй буянай үдэр. Бар, туулай жэлтэнэй чисаа гараг – һэргэг ябаха хэрэгтэй.

Үһэеэ абхуулхада – Бурхан багшын һургаал дэлгэрхэ.

Январиин 22, гарагай 7, буряад-монгол литээр 20.

Таряанай даллага абахада, бар, морин, нохой жэлтэй хүнүүдтэ хии мориёо хиидхэхэдэ һайн үдэр.

Ямаршье үйлэ хэрэгүүд урагшагүй, илангаяа эмнэлгэ эхилхэгүй.

Энэ үдэр “морин үхэхэ, эмээл хухарха” ушарһаа холын харгыда гарахада муу, илангаяа зүүн зүг руу.

Үхэр жэлтэнэй урагшатай гараг; бар, туулай жэлтэнэй буян үйлэдэхэ үдэр. Хулгана, гахай жэлтэндэ урагшагүй үдэр, һэргэг байха хэрэгтэй.         

Үһэеэ абхуулхада – үлэсхэлэндэ ба ангалгада.

Январиин 23, гарагай 1, буряад-монгол литээр 21.

Эдеэнэй, баялигай, малай хэшэг даллага абахада һайн үдэр.

Тэрсүүд үдэр санваар хүртэхэ, ном шагнаха ба бурханай тахилга хэхэ, харгыда гараха ба нүүхэ,  бэриин үйлэ, наһа барагшые хүдөө гаргаха, айлшадые уриха гэхэ мэтые тэбшэхэ.

Луу жэлтэнэй урагшатай, һайн үдэр.

Үһэеэ абхуулхада – халдабарита үбшэндэ.

Жаргал лама ДУГДАНОВ бэлдэбэ

Фото: Анна ОГОРОДНИК