Зурхай 18 jan 2022 136

​Зурхай - январиин 18, гарагай 3, буряад-монгол литээр 16

Баялигай хэшэг даллага абахада, хулгана, луу, бишэн жэлтэй хүнүүдтэ хии мориёо хиидхэхэдэ, һуралсал эхилхэдэ, эхилһэн хэрэгүүдээ түгэсхэхэдэ һайн үдэр.

Гэрэй һуури татахагүй, гэр бараа заһабарилхагүй, зөөлгэхэгүй.

Энэ үдэр харгыда гарахада муу, илангаяа баруун зүг руу.

Морин, могой жэлтэнэй урагшатай үдэр; хулгана, гахай жэлтэнэй буян үйлэдэхэ гараг. Тахяа, бишэн жэлтэндэ муу үдэр, һэргэг ябаха хэрэгтэй.

Үһэеэ абхуулхада – үбшэн хүрэжэ болохо.