Зурхай 20 jan 2022 193

​Зурхай - январиин 20, гарагай 5, буряад-монгол литээр 18

Хүүгэдэй хэшэг даллага абахада, тахяа, үхэр, могой жэлтэй хүнүүдтэ хии мориёо хиидхэхэдэ һайн үдэр.

Наһа барагшын хэрэг үйлэдэхэгүй.

Энэ үдэр харгыда гарахада муу, илангаяа зүүн зүг руу.  

Бар, туулай жэлтэнэй урагшатай үдэр, харин тахяа, бишэн жэлтэнэй буян үйлэдэхэдэ һайн. Үхэр, луу, хонин, нохой жэлтэн һэргэг ябахые оролдохо.     

Үһэеэ абхуулхада – гарза гараха.