Зурхай 24 jan 2022 404

​Буряад-монгол зурхай январиин 24-һөө 30 болотор

© фото: Анна ОГОРОДНИК

Январиин 24, гарагай 2, буряад-монгол литээр 22.

Малгайн, гуталай, хубсаһанай хэшэг даллага абахада, гахай, хонин, туулай жэлтэй хүнүүдтэ хии мориёо хиидхэхэдэ һайн үдэр.

Шэнэ гэр бариха ба шорой шулуугаар барилгын ажал хэхэдэ, олзын хэрэг эхилхэдэ муу үдэр.

Энэ үдэр харгыда гарахада муу, илангаяа баруун зүг руу.

Нохой жэлтэндэ һанаһанаа бүтээхэдэ урагшатай гараг; хонин жэлтэнэй буянай үдэр.

Үһэеэ абхуулхада – эдеэ хоол элбэгжэхэ гэбэшье, үбшэн хүрэжэ магад.

Январиин 25, гарагай 3, буряад-монгол литээр 23.

Баялигай хэшэг даллага абахада, хулгана, луу, бишэн жэлтэй хүнүүдтэ хии мориёо хиидхэхэдэ, һуралсал эхилхэдэ, шорой шулуугаар барилгын ажал хэхэдэ һайн үдэр.

Нарай хүүгэдэй шухала хэрэг үйлэдэхэгүй, түрэһэн үдэрынь тэмдэглэхэгүй, гэрһээ холо эльгээхэгүй.

Харгыда гарахада, баруун зүг руу муу, бусад зүг руу һайн.

Морин, могой жэлтэнэй урагшатай үдэр; хулгана, гахай жэлтэнэй буян үйлэдэхэ гараг. Тахяа, бишэн жэлтэндэ муу үдэр, һэргэг ябаха хэрэгтэй.

Үһэеэ абхуулхада – баяжаха.

Январиин 26, гарагай 4, буряад-монгол литээр 24.

Мориной хэшэг даллага абахада һайн үдэр.

Харгыда гарахада, зүүн зүг руу муу, бусад зүг руу һайн.

Бар, туулай жэлтэнэй урагшатай үдэр, харин тахяа, бишэн жэлтэнэй буян үйлэдэхэдэ һайн. Үхэр, луу, хонин, нохой жэлтэн һэргэг ябахые оролдохо.     

Үһэеэ абхуулхада – нюдэнэй хараа, шэг шарай муудаха.

Январиин 27, гарагай 5, буряад-монгол литээр 25.

Хүүгэдэй хэшэг даллага абахада, тахяа, үхэр, могой жэлтэй хүнүүдтэ хии мориёо хиидхэхэдэ, һуралсал эхилхэдэ, шэнэ гэр барихада ба шорой шулуугаар барилгын ажал хэхэдэ һайн үдэр.

Түрэл гаралтаяа найрлахагүй.

Харгыда гарахада, зүүн зүг руу муу, бусад зүг руу һайн.

Бар, туулай жэлтэнэй урагшатай үдэр, харин тахяа, бишэн жэлтэнэй буян үйлэдэхэдэ һайн. Үхэр, луу, хонин, нохой жэлтэн һэргэг ябахые оролдохо.     

Үһэеэ абхуулхада – нюдэнэй даралта ехэдэхэ.

Январиин 28, гарагай 6, буряад-монгол литээр 26.

Хониной хэшэг даллага абахада, һанаһанаа бүтээхэдэ, гэр барихада, газар абахада һайн үдэр.

Гэрэй һуури татахагүй, гэр бараа заһахагүй, зөөлгэхэгүй, шорой шулуугаар барилгын ажал хэхэгүй.

Энэ үдэр “морин үхэхэ, эмээл хухарха” ушарһаа харгыда гарахада муу, илангаяа зүүн зүг руу муу.

Хонин, тахяа, бишэн жэлтэнэй урагшатай һайн үдэр; морин, бишэн жэлтэнэй буянай үдэр. Бар, туулай жэлтэнэй чисаа гараг – һэргэг ябаха хэрэгтэй.

Үһэеэ абхуулхада –талаанда, жаргалда.

Январиин 29, гарагай 7, буряад-монгол литээр 27.

Таряанай даллага абахада, бар, морин, нохой жэлтэй хүнүүдтэ хии мориёо хиидхэхэдэ, һанаһанаа бэелүүлхэдэ, гэр барихада, газар абахада  һайн үдэр.

Хурим түрэ наадалтагүй.

Харгыда гарахада, урда зүг руу муу, бусад зүг руу һайн.

Үхэр жэлтэнэй урагшатай гараг; бар, туулай жэлтэнэй буян үйлэдэхэ үдэр. Хулгана, гахай жэлтэндэ урагшагүй үдэр, һэргэг байха.     

Үһэеэ абхуулхада – жаргалда.

Мүнөөдэр дасангуудта Балин адислаха.

Январиин 30, гарагай 1, буряад-монгол литээр 28.

Эдеэнэй, баялигай, малай хэшэг даллага абахада һайн үдэр.       

Энэ үдэр эхилһэн хэрэгүүд буруу һүрэжэ болохо гү, али муу хойшолонтой байха. Эмнэлгэ эхилхэгүй, наһа барагшые хүдөөлхэгүй. 

Харгыда гарахада, баруун зүг руу муу, бусад зүг руу гэмгүй.

Луу жэлтэнэй урагшатай һайн үдэр.

Үһэеэ абхуулхада – арсалдаанда, хэрүүлдэ.

Мүнөөдэр дасангуудта Арбан Хангал хурал (Гомбо, Гонгор, Шагдар, Шойжол, Һама, Сэндэма, Шалша, Намсарай, Цанба һахюуһад хурагдаха).      

Жаргал лама ДУГДАНОВ бэлдэбэ

Фото: Анна ОГОРОДНИК