Зурхай 7 mar 2022 437

​Буряад-монгол зурхай мартын 7-һоо 13 болотор

© фото: Анна ОГОРОДНИК

Мартын 7, гарагай 2, буряад-монгол литээр 5.

Малгайн, гуталай, хубсаһанай хэшэг даллага абахада, гахай, хонин, туулай жэлтэй хүнүүдтэ хии мориёо хиидхэхэдэ һайн үдэр.

Аха дүүнэртэеэ, түрэл гаралнуудтаяа найрлахагүй.

Харгыда гарахада, баруун зүг руу муу, бусад зүг руу һайн.

Нохой жэлтэндэ һанаһанаа бүтээхэдэ урагшатай гараг; хонин жэлтэнэй буянай үдэр.

Үһэеэ абхуулхада – эд бараан элбэгжэхэ.

Мартын 8, гарагай 3, буряад-монгол литээр 6.

Баялигай хэшэг даллага абахада, хулгана, луу, бишэн жэлтэй хүнүүдтэ хии мориёо хиидхэхэдэ, аралжаа наймаа ябуулхада, хүрэнгэ шэглүүлхэдэ, үрэһэ тарихада, урьһалхада һайн үдэр.

Шорой шулуугаар барилгын ажал хэхэдэ, гэр бараа заһабарилхада, зөөлгэхэдэ муу үдэр.

Харгыда гарахада, зүүн зүг руу муу, бусад зүг руу - гэмгүй.

Морин, могой жэлтэнэй урагшатай үдэр; хулгана, гахай жэлтэнэй буян үйлэдэхэ гараг. Тахяа, бишэн жэлтэндэ муу үдэр, һэргэг ябаха хэрэгтэй.

Үһэеэ абхуулхада – шарайн үнгэ муудаха.

Мартын 9, гарагай 4, буряад-монгол литээр 7.

Мориной хэшэг даллага абахада, шэнэ гэр барихада ба шорой шулуугаар барилгын ажал хэхэдэ, пеэшэ табихада һайн.

Энэ үдэр эхилһэн хэрэгүүд буруу һүрэжэ магад, эмнэлгэ эхилхэгүй, хурим түрэ наадахагүй.

Харгыда гарахада, зүүн зүг руу муу, бусад зүг руу - гэмгүй.

Хулгана, гахай жэлтэнэй һайн гараг; үхэр, луу, нохой жэлтэнэй буян үйлэдэхэ үдэр. Морин, могой жэлтэн һэргэг байхые оролдог.

Үһэеэ абхуулхада – хэрүүл аманда.

Мартын 10, гарагай 5, буряад-монгол литээр 8.

Ганжуур хуралай эхин үдэр.

Бальжиниматай (Согто) үдэр амиды ба нүгшэһэнэй ямаршье үйлэдэ һайн. Энэ сагта Синпүн гэхэ мэтэ газарай бусад эзэдэй байхада, али үгышье һаа, согто хутаг, буян болохо. Хүүгэдэй хэшэг даллага абахада, тахяа, үхэр, могой жэлтэй хүнүүдтэ хии мориёо хиидхэхэдэ, пеэшэ табихада һайн үдэр.

Энэ үдэр “морин үхэхэ, эмээл хухарха” ушарһаа харгыда гарахада муу, илангаяа зүүн зүг руу.

Бар, туулай жэлтэнэй урагшатай үдэр, харин тахяа, бишэн жэлтэнэй буян үйлэдэхэдэ һайн. Үхэр, луу, хонин, нохой жэлтэн һэргэг ябахые оролдохо.

Үһэеэ абхуулхада – наһан утадхаг- даха.

Мартын 11, гарагай 6, буряад-монгол литээр 9.

Ганжуур хуралай гол үдэр.

Хониной хэшэг даллага абахада, һанаһанаа бүтээхэдэ, гэр барихада, газар абахада һайн үдэр.

Наһа барагшын хэрэг үйлэдэхэгүй.

Харгыда гарахада, урда зүг руу муу, бусад зүг руу һайн.

Хонин, тахяа, бишэн жэлтэнэй урагшатай, һайн үдэр; морин, бишэн жэлтэнэй буянай үдэр. Бар, туулай жэлтэнэй чисаа гараг – һэргэг ябаха хэрэгтэй.

Үһэеэ абхуулхада – үбшэндэ.

Мартын 12, гарагай 7, буряад-монгол литээр 10.

Ганжуур хуралай түгэсхэлэй үдэр.

Таряанай даллага абахада, бар, морин, нохой жэлтэй хүнүүдтэ хии мориёо хиидхэхэдэ һайн үдэр.

Энэ үдэр гарза гаража магад, шухала хэрэг эхилэлтэгүй, шэнэ гэр барихада ба шорой шулуугаар барилгын ажал хэхэдэ, хурим түрэ наадахада муу үдэр.

Энэ үдэр харгыда гарахада муу, илангаяа баруун зүг руу.

Үхэр жэлтэнэй урагшатай гараг; бар, туулай жэлтэнэй буян үйлэдэхэ үдэр. Хулгана, гахай жэлтэндэ урагшагүй үдэр, һэргэг байха.

Үһэеэ абхуулхада – жаргаха.

Мартын 13, гарагай 1, буряад-монгол литээр 10 (дабхарлаба).

Эдеэнэй, баялигай, малай хэшэг даллага абахада һайн үдэр.

Шэнэ гэр бариха ба шорой шулуугаар барилгын ажал хэхэдэ, үе мэсэеэ отолуулхада, эмнэлгэдэ ороходо, юрэдөөл шухала хэрэг эхилхэдэ муу үдэр.

Энэ үдэр харгыда гарахада муу, илангаяа баруун зүг руу.

Луу жэлтэнэй урагшатай, һайн үдэр.

Үһэеэ абхуулхада – жаргалда.

Жаргал лама ДУГДАНОВ бэлдэбэ

Фото: Анна ОГОРОДНИК