Зурхай 14 mar 2022 374

​Буряад-монгол зурхай мартын 14-һөө 20 болотор

© фото: Анна ОГОРОДНИК

Мартын 14, гарагай 2, буряад-монгол литээр 11.

Малгайн, гуталай, хубсаһанай хэшэг даллага абахада, гахай, хонин, туулай жэлтэй хүнүүдтэ хии мориёо хиидхэхэдэ, шэнэ гэр барихада ба шорой шулуугаар барилгын ажал хэхэдэ һайн үдэр.

Тэрсүүд үдэртэ санваар хүртэхэ, ном шагнаха ба бурханай тахилга хэхэ, айлшадые уриха, харгыда гараха, нүүхэ ба бэриин үйлэ, хүдөө гаргаха гэхэ мэтые тэбшэхэ. 

Харгыда гарахада, баруун зүг руу муу, бусад зүг руу гэмгүй.

Нохой жэлтэндэ һанаһанаа бүтээхэдэ урагшатай гараг; хонин жэлтэнэй буянай үдэр.

Үһэеэ абхуулхада – ухаан бодол хурсадаха.

Мартын 15, гарагай 3, буряад-монгол литээр 12.

Баялигай хэшэг даллага абахада, хулгана, луу, бишэн жэлтэй хүнүүдтэ хии мориёо хиидхэхэдэ, үрэһэ тарихада, урьһалхада, хүрэнгэ шэглүүлхэдэ һайн үдэр.    

Олзын хэрэг эрхилхэдэ урагшагүй.

Энэ үдэр  “морин үхэхэ, эмээл хухарха” ушарһаа харгыда гарахада муу, илангаяа зүүн зүг руу.

Морин, могой жэлтэнэй урагшатай үдэр; хулгана, гахай жэлтэнэй буян үйлэдэхэ гараг. Тахяа, бишэн жэлтэндэ муу үдэр, һэргэг ябаха хэрэгтэй.

Үһэеэ абхуулхада – гай тодхорто.

Мартын 16, гарагай 4, буряад-монгол литээр 13.

Баялигай, мориной хэшэг даллага абахада, шэнэ гэр барихада ба шорой шулуугаар барилгын ажал хэхэдэ, пеэшэ табихада, эм найруулхада, эмнэлгэ эхилхэдэ, угаалга хүүлэхэдэ һайн үдэр.

Нарай үхибүүдые гэрһээ холо ябуулхагүй, түрэһэн үдэрынь тэмдэглэхэгүй.

Харгыда гарахада, зүүн зүг руу муу, бусад зүг руу һайн.

Хулгана, гахай жэлтэнэй һайн гараг; үхэр, луу, нохой жэлтэнэй буян үйлэдэхэ үдэр. Морин, могой жэлтэн һэргэг байхые оролдог.

Үһэеэ абхуулхада – хүсэл оролдолгодо.

Мартын 17, гарагай 5, буряад-монгол литээр 14.

Хүүгэдэй хэшэг даллага абахада, тахяа, үхэр, могой жэлтэй хүнүүдтэ хии мориёо хиидхэхэдэ, һуралсалда, эхилһэнээ дүүргэхэдэ, шэнэ гэр барихада ба шорой шулуугаар барилгын ажал хэхэдэ һайн үдэр.    

Харгыда гарахада, зүүн зүг руу муу, бусад зүг руу һайн.

Бар, туулай жэлтэнэй урагшатай үдэр, харин тахяа, бишэн жэлтэнэй буян үйлэдэхэдэ һайн. Үхэр, луу, хонин, нохой жэлтэн һэргэг ябахые оролдохо.     

Үһэеэ абхуулхада – эд бараан элбэгжэхэ.

Мартын 18, гарагай 6, буряад-монгол литээр 15.

Хониной хэшэг даллага абахада, шэнэ гэр барихада һайн үдэр.

Шухала хэрэгүүдые, эмнэлгэ эхилэлтэгүй, аха дүүнэртэеэ найрлахагүй.

Харгыда гарахада, урда зүг руу муу, бусад зүг руу гэмгүй.

Хонин, тахяа, бишэн жэлтэнэй урагшатай, һайн үдэр; морин, бишэн жэлтэнэй буянай үдэр. Бар, туулай жэлтэнэй чисаа гараг – һэргэг ябаха хэрэгтэй.

Үһэеэ абхуулалтагүй – хүнэй һүнэһэн толгойдоо оршохо.

Мартын 19, гарагай 7, буряад-монгол литээр 16.

Хэшэг даллага, илангаяа таряанай даллага абахада,  бар, морин, нохой жэлтэй хүнүүдтэ хии мориёо хиидхэхэдэ һайн үдэр.

Гэрэй һуури татахада, шорой шулуугаар барилгын ажал хэхэдэ, эмнэлгэ эхилхэдэ, хурим түрэ наадахада муу үдэр. Гарза гаража болохо.

Энэ үдэр харгыда гарахада муу, илангаяа баруун зүг руу.

Үхэр жэлтэнэй урагшатай гараг; бар, туулай жэлтэнэй буян үйлэдэхэ үдэр. Хулгана, гахай жэлтэндэ урагшагүй үдэр, һэргэг байха.     

Үһэеэ абхуулхада – амилхада хүндэрхэ.

Мартын 20, гарагай 1, буряад-монгол литээр 17.

Эдеэнэй, баялигай, малай хэшэг даллага абахада, хии мориёо хиидхэхэдэ, шэнэ гэр барихада ба шорой шулуугаар барилгын ажал хэхэдэ, пеэшэ табихада, һуралсалда, эхилһэнээ бүтээхэдэ һайн үдэр.

Хурим түрэ наадахагүй.

Харгыда гарахада, баруун зүг руу муу, бусад зүг руу һайн.

Луу жэлтэнэй урагшатай, һайн үдэр.

Үһэеэ абхуулхада – шарайн үнгэ муудаха.

Жаргал лама ДУГДАНОВ бэлдэбэ

Фото: Анна ОГОРОДНИК