Зурхай 21 mar 2022 335

​Буряад-монгол зурхай мартын 21-һээ 27 болотор

© фото: Анна ОГОРОДНИК

Февралиин 21, гарагай 2, буряад-монгол литээр 18.

Малгайн, гуталай, хубсаһанай хэшэг даллага абахада, гахай, хонин, туулай жэлтэй хүнүүдтэ хии мориёо хиидхэхэдэ һайн үдэр.

Ямаршье хэрэг үйлэдэхэдэ, илангаяа шэнэ гэр барихада ба шорой шулуугаар барилгын ажал хэхэдэ муу үдэр.

Энэ үдэр “морин үхэхэ, эмээл хухарха” ушарһаа харгыда гарахада муу, илангаяа зүүн зүг руу.

Нохой жэлтэндэ һанаһанаа бүтээхэдэ урагшатай гараг; хонин жэлтэнэй буянай үдэр.

Үһэеэ абхуулхада – ундаа хүрэхэ, үлдэхэ.

Февралиин 22, гарагай 3, буряад-монгол литээр 19.

Баялигай хэшэг даллага абахада, хулгана, луу, бишэн жэлтэй хүнүүдтэ хии мориёо хиидхэхэдэ, һуралсал эхилхэдэ, һанаһан хэрэгүүдээ бүтээхэдэ һайн үдэр.

Айлшадые уриһанай хэрэггүй.      

Харгыда гарахада, урда зүг руу муу, бусад зүг руу һайн.

Морин, могой жэлтэнэй урагшатай үдэр; хулгана, гахай жэлтэнэй буян үйлэдэхэ гараг. Тахяа, бишэн жэлтэндэ муу үдэр, һэргэг ябаха хэрэгтэй.

Үһэеэ абхуулхада – халдабарита үбшэндэ.      

Февралиин 23, гарагай 4, буряад-монгол литээр 20.

Мориной хэшэг даллага абахада һайн үдэр.

Шэнэ гэр бариха ба шорой шулуугаар барилгын ажал хэхэдэ, олзын хэрэг эхилхэдэ муу үдэр.

Энэ үдэр харгыда гарахада муу, илангаяа баруун зүг руу.

Хулгана, гахай жэлтэнэй һайн гараг; үхэр, луу, нохой жэлтэнэй буян үйлэдэхэ үдэр. Морин, могой жэлтэн һэргэг байхые оролдог.

Үһэеэ абхуулхада – эдеэ хоол элбэгжэхэ,  гэбэшье үбшэн хүрэжэ магад.

Февралиин 24, гарагай 5, буряад-монгол литээр 22.

Хүүгэдэй хэшэг даллага абахада, тахяа, үхэр, могой жэлтэй хүнүүдтэ хии мориёо хиидхэхэдэ, шорой шулуугаар барилгын ажал хэхэдэ, һуралсал эхилхэдэ, эхилһэн хэрэгүүдээ дүүргэхэдэ һайн үдэр.

Нарай хүүгэдые гэрһээ холо эльгээхэгүй, түрэһэн үдэрынь тэмдэглэхэгүй.        

Харгыда гарахада, баруун зүг руу муу, бусад зүг руу һайн.

Бар, туулай жэлтэнэй урагшатай үдэр, харин тахяа, бишэн жэлтэнэй буян үйлэдэхэдэ һайн. Үхэр, луу, хонин, нохой жэлтэн һэргэг ябахые оролдохо.     

Үһэеэ абхуулхада – баялигта.

Февралиин 25, гарагай 6, буряад-монгол литээр 22.

Хониной хэшэг даллага абахада, һанаһанаа бүтээхэдэ, гэр барихада, газар абахада һайн үдэр.

Харгыда гарахада, зүүн зүг руу муу, бусад зүг руу һайн.

Хонин, тахяа, бишэн жэлтэнэй урагшатай, һайн үдэр; морин, бишэн жэлтэнэй буянай үдэр. Бар, туулай жэлтэнэй чисаа гараг – һэргэг ябаха хэрэгтэй.

Үһэеэ абхуулхада – үбшэн хүрэхэ.

Февралиин 26, гарагай 7, буряад-монгол литээр 24.

Дашиниматай (Үлзытэ) - амгалан жаргалантай үдэр, абишиг (Ваан) хайрлахада, һайтар байгуулхада (рамнай үргэхэ), бурханай тахилга хэхэдэ, илангаяа таряанай даллага абахада, бар, морин, нохой жэлтэй хүнүүдтэ хии мориёо хиидхэхэдэ, һанаһанаа бүтээхэдэ, газар абахада һайн үдэр.

Аха дүүнэрээрээ найрлахагүй, шэнэ гэр барихагүй, шорой шулуугаар барилгын ажал хэхэгүй.

Харгыда гарахада, зүүн зүг руу муу, бусад зүг руу һайн.

Үхэр жэлтэнэй урагшатай гараг; бар, туулай жэлтэнэй буян үйлэдэхэ үдэр. Хулгана, гахай жэлтэндэ урагшагүй үдэр, һэргэг байха хэрэгтэй.         

Үһэеэ абхуулхада – нюдэнэй даралта ехэдэхэ.

Февралиин 27, гарагай 1, буряад-монгол литээр 25.

Эдеэнэй, баялигай, малай хэшэг даллага абахада һайн үдэр.

Эхилһэн хэрэгүүд буруу һүрэжэ магад, эмнэлгэ эхилхэгүй, хурим түрэ наадахагүй.

Харгыда гарахада, урда зүг руу муу, бусад зүг руу һайн.

Луу жэлтэнэй урагшатай, һайн үдэр.

Жаргал лама ДУГДАНОВ бэлдэбэ

Фото: Анна ОГОРОДНИК