Зурхай 28 mar 2022 248

​Буряад-монгол зурхай мартын 28-һаа апрелиин 3 болотор

© фото: Анна ОГОРОДНИК

Мартын 28, гарагай 2, буряад-монгол литээр 26.

Малгайн, гуталай, хубсаһанай хэшэг даллага абахада, гахай, хонин, туулай жэл­тэй хүнүүдтэ хии мориёо хиидхэхэдэ, шэнэ хубсаһа үмдэхэдэ, гоёходо, хатар наада эмхидхэхэдэ, хурим түрэ наадахада, тушаал эзэлхэдэ, шэнэ гэр бүлэ байгуулхада һайн үдэр.

Гэрэй һуури табихагүй, гэр бараа заһа- барилхагүй, зөөлгэхэгүй, шорой шулуугаар барилгын ажал хэхэгүй.

Энэ үдэр “морин үхэхэ, эмээл хухарха” ушарһаа харгыда гарахада муу, илангаяа зүүн зүг руу.

Нохой жэлтэндэ һанаһанаа бүтээхэдэ урагшатай гараг; хонин жэлтэнэй буянай үдэр.

Үһэеэ абхуулхада –аза талаанда, жар­галда.

Мартын 29, гарагай 3, буряад-монгол литээр 27.

Баялигай хэшэг даллага абахада, хул­гана, луу, бишэн жэлтэй хүнүүдтэ хии мо- риёо хиидхэхэдэ, пеэшэ табихада һайн үдэр.

Шухала хэрэгүүдые эхилэлтэгүй, эмнэлгэдэ оролтогүй, бэриин хэрэг үйлэдэхэгүй.

Харгыда гарахада, урда зүг руу муу, бу­сад зүг руу һайн.

Морин, могой жэлтэнэй урагшатай үдэр; хулгана, гахай жэлтэнэй буян үйлэдэхэ гараг. Тахяа, бишэн жэлтэндэ муу үдэр, һэргэг ябаха хэрэгтэй.

Үһэеэ абхуулхада – жаргалда.

Мартын 30, гарагай 4, буряад-монгол литээр 28.

Ута наһанай, баялигай, мориной хэшэг даллага абахада, эм найруулхада, эмнэлгэ эхилхэдэ, угаалга хүүлэхэдэ, хурим түрэ наадахада, аралжаа наймаа ябуулхада һайн үдэр.

Наһа барагшые хүдөөлүүлхэгүй.

Харгыда гарахада, баруун зүг руу муу, бу­сад зүг руу гэмгүй.

Хулгана, гахай жэлтэнэй һайн гараг; үхэр, луу, нохой жэлтэнэй буян үйлэдэхэ үдэр. Морин, могой жэлтэн һэргэг байхые оролдог.

Үһэеэ абхуулхада – хэрүүл аманда.

Мартын 31, гарагай 5, буряад-монгол литээр 29.

Хүүгэдэй хэшэг даллага абахада, тахяа, үхэр, могой жэлтэй хүнүүдтэ хии мориёо хиидхэхэдэ һайн үдэр.

Энэ үдэр гарза гаража болохо. Наһа ба- рагшадай хэрэг үйлэдэхэгүй, хурим түрэ наадахагүй, юрэдөөл шухала хэрэгүүдые эхилэлтэгүй.

Харгыда гарахада, баруун зүг руу муу, бусад зүг руу гэмгүй.

Бар, туулай жэлтэнэй урагшатай үдэр, харин тахяа, бишэн жэлтэнэй буян үйлэдэхэдэ һайн. Үхэр, луу, хонин, нохой жэлтэн һэргэг ябахые оролдохо.

Үһэеэ абхуулхада – һүнэһэн зайлажа болохо.

Апрелиин 1, гарагай 6, буряад-монгол литээр 30.

Хониной хэшэг даллага абахада һайн үдэр.

Бүхы хэрэгүүдтэ урагшагүй үдэр, илан­гаяа шэнэ гэр барихагүй ба шорой шулуу­гаар барилгын ажал хэхэгүй.

Харгыда гарахада, зүүн зүг руу муу, бу­сад зүг руу гэмгүй.

Хонин, тахяа, бишэн жэлтэнэй урагша­тай, һайн үдэр; морин, бишэн жэлтэнэй буянай үдэр. Бар, туулай жэлтэнэй чисаа гараг – һэргэг ябаха хэрэгтэй.

Үһэеэ абхуулхада – хэрүүл аманда, ами наһанда харша.

Апрелиин 2, гарагай 7, буряад-монгол литээр шэнын 1.

Дашиниматай (Үлзытэ) - амгалан жар­галантай үдэр, абишиг (Ваан) хайрлахада, һайтар байгуулхада (рамнай үргэхэ), бур­ханай тахилга хэхэдэ, илангаяа таряанай даллага абахада, бар, морин, нохой жэлтэй хүнүүдтэ хии мориёо хиидхэхэдэ, шэнэ хубсаһа үмдэхэдэ, зүүбшэ гоёолто зүүхэдэ, хатар наада эмхидхэхэдэ, хурим түрэ наа- дахада, тушаал эзэлхэдэ, шэнэ гэр бүлэ байгуулхада һайн үдэр.

Харгыда гарахада, зүүн зүг руу муу, бу­сад зүг руу һайн.

Үхэр жэлтэнэй урагшатай гараг; бар, туулай жэлтэнэй буян үйлэдэхэ үдэр. Хулга­на, гахай жэлтэндэ урагшагүй үдэр, һэргэг байха хэрэгтэй.

Үһэеэ абхуулхада – наһан хорохо.

Апрелиин 3, гарагай 1, буряад-монгол литээр шэнын 2.

Эдеэнэй, баялигай, малай хэшэг даллага абахада, пеэшэ табихада һайн үдэр.

Энэ үдэр эхилһэн хэрэгүүд буруу һүрэжэ болохо, илангаяа эмнэлгэ, олзын хэрэг эхилхэгүй.

Энэ үдэр “морин үхэхэ, эмээл хухарха” ушарһаа харгыда гарахада муу, илангаяа зүүн зүг руу.

Луу жэлтэнэй урагшатай, һайн үдэр.

Үһэеэ абхуулхада – үбшэ хабшанда, хэрүүл аманда.

Жаргал лама ДУГДАНОВ бэлдэбэ

Фото: Анна ОГОРОДНИК