Зурхай 4 apr 2022 329

​Буряад-монгол зурхай апрелиин 4-һөө 10 болотор

© фото: Анна ОГОРОДНИК

Апрелиин 4, гарагай 2, буряад-монгол литээр шэнын 3.

Малгайн, гуталай, хубсаһанай хэшэг даллага абахада, гахай, хонин, туулай жэл­тэй хүнүүдтэ хии мориёо хиидхэхэдэ, шэнэ гэр бариха ба шорой шулуугаар барилгын ажал хэхэдэ, һайн үдэр.

“Модон хохимой” үдэр буянай садан, ехэ тушаалай шэрээдэ гарахые, номлохые, шэнэ ажал, сэрэг тэбшэхэ. Нарай хүүгэдые гэртэһээ холо эльгээхэгүй, түрэһэн үдэрынь тэмдэглэхэгүй.

Харгыда гарахада, урда зүг руу муу, бу­сад зүг руу һайн.

Нохой жэлтэндэ һанаһанаа бүтээхэдэ урагшатай гараг; хонин жэлтэнэй буянай үдэр.

Үһэеэ абхуулхада – баялигта.

Апрелиин 5, гарагай 3, буряад-монгол литээр шэнын 4.

Баялигай, амгалан байдалай хэшэг дал­лага абахада, хулгана, луу, бишэн жэлтэй хүнүүдтэ хии мориёо хиидхэхэдэ, аралжаа наймаа ябуулхада, хүрэнгэ шэглүүлхэдэ, үрэһэ тарихада, урьһалхада, һайн үдэр.

Харгыда гарахада, баруун зүг руу муу, бусад зүг руу һайн.

Морин, могой жэлтэнэй урагша­тай үдэр; хулгана, гахай жэлтэнэй буян үйлэдэхэ гараг. Тахяа, бишэн жэлтэндэ муу үдэр, һэргэг ябаха хэрэгтэй.

Үһэеэ абхуулхада – шарайн үнгэ һайжарха.

Апрелиин 6, гарагай 4, буряад-монгол литээр шэнын 5.

Мориной хэшэг даллага абахада, һайн үдэр.

Энэ үдэр һанаһан хэрэгүүд буруу һүрэхэ, тэнхээн алдагдаха, эмнэл­гэ эхилэлтэгүй, түрэл гаралнуудтаяа найрлахагүй.

Харгыда гарахада, баруун зүг руу муу, бусад зүг руу һайн.

Хулгана, гахай жэлтэнэй һайн гараг; үхэр, луу, нохой жэлтэнэй буян үйлэдэхэ үдэр. Морин, могой жэлтэн һэргэг байхые оролдог.

Үһэеэ абхуулхада – баялигта.

Апрелиин 7, гарагай 5, буряад-монгол литээр шэнын 6.

Амгалан байдалай, баялигай, иланга­яа хүүгэдэй хэшэг даллага абахада, тахяа, үхэр, могой жэлтэй хүнүүдтэ хии мориёо хиидхэхэдэ, һайн үдэр.

Энэ үдэр гарза гаража болохо, тиимэһээ шухала хэрэгүүдые эхилэлтэгүй, гэрэй һуури татахагүй, гэр бараа заһабарилхагүй, зөөлгэхэгүй, шорой шулу­угаар ажал хэхэгүй, хурим түрэ наадахагүй, эмнэлгэ эхилэлтэгүй.

Харгыда гарахада, зүүн зүг руу муу, бу­сад зүг руу гэмгүй.

Бар, туулай жэлтэнэй урагшатай үдэр, харин тахяа, бишэн жэлтэнэй буян үйлэдэхэдэ һайн. Үхэр, луу, хонин, нохой жэлтэн һэргэг ябахые оролдохо.

Үһэеэ абхуулхада – шарайн үнгэ муу­даха.

Апрелиин 8, гарагай 6, буряад-монгол литээр шэнын 7.

Амгалан байдалай, баялигай, илангаяа хониной хэшэг даллага абхуулхада, шэнэ гэр бариха ба шорой шулуугаар ажал хэхэ­дэ, пеэшэ табихада һайн үдэр.

Энэ үдэр гарза гаража болохо, тиимэһээ шухала хэрэгүүдые эхилэлтэгүй, илангаяа бэриин хэрэгүүдые үйлэдэхэгүй, эмнэлгэ­дэ оролтогүй.

Харгыда гарахада, зүүн зүг руу муу, бу­сад зүг руу гэмгүй.

Хонин, тахяа, бишэн жэлтэнэй урагша­тай, һайн үдэр; морин, бишэн жэлтэнэй буянай үдэр. Бар, туулай жэлтэнэй чисаа гараг – һэргэг ябаха хэрэгтэй.

Үһэеэ абхуулхада – хэрүүл аманда.

Апрелиин 9, гарагай 7, буряад-монгол литээр шэнын 8.

Таряанай даллага абахада, бар, морин, нохой жэлтэй хүнүүдтэ хии мориёо хи­идхэхэдэ, пеэшэ табихада, шэнэ хубсаһа үмдэхэдэ, зүүбшэ гоёолто зүүхэдэ, хатар наада эмхидхэхэдэ, хурим түрэ наадахада, шэнэ тушаал эзэлхэдэ, шэнэ гэр бүлэ бай­гуулхада, һайн үдэр.

Наһа барагшые хүдөөлхэгүй.

Энэ үдэр “морин үхэхэ, эмээл хухарха” ушарһаа харгыда гарахада муу, илангаяа зүүн зүг руу.

Үхэр жэлтэнэй урагшатай гараг; бар, ту­улай жэлтэнэй буян үйлэдэхэ үдэр. Хулга­на, гахай жэлтэндэ урагшагүй үдэр, һэргэг байха хэрэгтэй.

Үһэеэ абхуулхада – наһан утадхагдаха.

Апрелиин 10, гарагай 1, буряад-монгол литээр шэнын 9.

Эдеэнэй, баялигай, малай хэшэг далла­га абахада, һайн үдэр.

“Тэрсүүд” үдэр санваар хүртэхэ, ном шагнаха ба бурханай тахилга хэхэ, даллага абаха, нүүхэ ба бэриин үйлэ, хүдөө гаргаха гэхэ мэтые тэбшэхэ.

Харгыда гарахада, урда зүг руу муу, бу­сад зүг руу һайн.

Луу жэлтэнэй урагшатай, һайн үдэр.

Үһэеэ абхуулхада – үбшэ хабшанда.

Жаргал лама ДУГДАНОВ бэлдэбэ

Фото: Анна ОГОРОДНИК