Зурхай 11 apr 2022 871

​Буряад-монгол зурхай апрелиин 11-һээ 17 болотор

© фото: Анна ОГОРОДНИК

Апрелиин 11, гарагай 2, буряад-монгол литээр шэнын 10.

Бальжиниматай, сог жабхаланта үдэр амиды ба нүгшэһэнэй ямаршье үйлэдэ һайн. Энэ сагта Синпүн гэхэ мэтэ газарай бусадшье эзэдэй байбал, али үгышье һаа, согто хутаг, буян болохо.

Малгайн, гуталай, хубсаһанай хэшэг даллага абахада, гахай, хонин, туулай жэлтэй хүнүүдтэ хии мориёо хиидхэхэдэ, һайн үдэр.

Шэнэ гэр бариха ба шорой шулуугаар барилгын ажал хэхэдэ, муу үдэр.

Энэ үдэр харгыда гарахада муу, илангаяа баруун зүг руу.

Нохой жэлтэндэ һанаһанаа бүтээхэдэ, урагшатай гараг; хонин жэлтэнэй буянай үдэр.

Үһэеэ абхуулхада – жаргалда.  

Апрелиин 12, гарагай 3, буряад-монгол литээр шэнын 11.

Баялигай хэшэг даллага абахада, хулгана, луу, бишэн жэлтэй хүнүүдтэ хии мориёо хиидхэхэдэ, шэнэ гэр барихада ба шорой шулуугаар барилгын ажал хэхэдэ, һайн үдэр.

Айлшадые урихагүй, эмнэлгэ, шухала хэрэг эхилэлтэгүй.

Харгыда гарахада, баруун зүг руу муу, бусад зүг руу гэмгүй.

Морин, могой жэлтэнэй урагшатай үдэр; хулгана, гахай жэлтэнэй буян үйлэдэхэ гараг. Тахяа, бишэн жэлтэндэ муу үдэр, һэргэг ябаха хэрэгтэй.

Үһэеэ абхуулхада – ухаан һонор болохо.

Апрелиин 13, гарагай 4, буряад-монгол литээр шэнын 12.

Мориной хэшэг даллага абахада, пеэшэ табихада, һайн үдэр.

Энэ үдэр эхилһэн хэрэгүүд  буруу һүрэжэ болохо, эмнэлгэ эхилхэгүй.

Энэ үдэр “морин үхэхэ, эмээл хухарха” ушарһаа харгыда гарахада муу, илангаяа зүүн зүг руу.

Хулгана, гахай жэлтэнэй һайн гараг; үхэр, луу, нохой жэлтэнэй буян үйлэдэхэ үдэр. Морин, могой жэлтэн һэргэг байхые оролдог.

Үһэеэ абхуулхада – ами наһанда харша.

Апрелиин 14, гарагай 5, буряад-монгол литээр шэнын 13.

Хүүгэдэй хэшэг даллага абахада, тахяа, үхэр, могой жэлтэй хүнүүдтэ хии мориёо хиидхэхэдэ, һуралсалай хэрэгүүдтэ, эхилһэнээ дүүргэхэдэ, пеэшэ табихада,  һайн үдэр. 

Харгыда гарахада, зүүн зүг руу муу, бусад зүг руу һайн.

Бар, туулай жэлтэнэй урагшатай үдэр, харин тахяа, бишэн жэлтэнэй буян үйлэдэхэдэ һайн. Үхэр, луу, хонин, нохой жэлтэн һэргэг ябахые оролдохо.     

Үһэеэ абхуулхада – эрмэлзэлдэ.

Апрелиин 15, гарагай 6, буряад-монгол литээр шэнын 14.

Дуйнхор хуралай эхин үдэр.

Хониной хэшэг даллага абахада, шэнэ гэр барихада ба шорой шулуугаар барилгын ажал хэхэдэ, һайн үдэр.

Энэ үдэр гарза гаража болохо, хурим түрэ наадахагүй, эмнэлгэ, шухала хэрэгүүдые эхилхэгүй.

Харгыда гарахада, зүүн зүг руу муу, бусад зүг руу һайн.

Хонин, тахяа, бишэн жэлтэнэй урагшатай, һайн үдэр; морин, бишэн жэлтэнэй буянай үдэр. Бар, туулай жэлтэнэй чисаа гараг – һэргэг ябаха хэрэгтэй.

Үһэеэ абхуулхада – баялигта.   

Апрелиин 16, гарагай 7, буряад-монгол литээр 15.

Дуйнхор хуралай гол үдэр.

Даллага абахада, илангаяа таряанай даллага абахада, бар, морин, нохой жэлтэй хүнүүдтэ хии мориёо хиидхэхэдэ, шэнэ гэр барихада, һайн үдэр.

Түрэл гаралнуудаараа найрлахагүй, хурим түрэ наадахагүй, шухала хэрэгүүдые, эмнэлгэ эхилхэгүй.

Харгыда гарахада, урда зүг руу муу, бусад зүг руу гэмгүй.

Үхэр жэлтэнэй урагшатай гараг; бар, туулай жэлтэнэй буян үйлэдэхэ үдэр. Хулгана, гахай жэлтэндэ урагшагүй үдэр, һэргэг байха хэрэгтэй.         

Үһэеэ абхуулалтагүй – 15-да хүнэй һүнэһэн толгойдоо оршодог.

Апрелиин 17, гарагай 1, буряад-монгол литээр 16.

Дуйнхор хуралай түгэсхэлэй үдэр.

Эдеэнэй, баялигай, малай хэшэг даллага абахада,  хии мориёо хиидхэхэдэ, һуралсалай хэрэгүүдтэ, эхилһэнээ түгэсхэхэдэ, һайн үдэр.

Шорой шулуугаар барилгын ажал хэхэдэ, гэр бараа заһабарилхада, зөөлгэхэдэ, муу үдэр.

Энэ үдэр харгыда гарахада муу, илангаяа баруун зүг руу.

Луу жэлтэнэй урагшатай, һайн үдэр.

Үһэеэ абхуулхада – үбшэндэ.

Жаргал лама ДУГДАНОВ бэлдэбэ

Фото: Анна ОГОРОДНИК