Зурхай 18 apr 2022 615

​Буряад-монгол зурхай апрелиин 18-һаа 24 болотор

© фото: Анна ОГОРОДНИК

Апрелиин 18, гарагай 2, буряад-монгол литээр 17.

Малгайн, гуталай, хубсаһанай хэшэг даллага абахада, гахай, хонин, туулай жэлтэй хүнүүдтэ хии мориёо хиидхэхэдэ, шэнэ гэр бариха ба шорой шулуугаар барилгын ажал хэхэдэ, пеэшэ табихада һайн үдэр.

Энэ үдэр бэриин хэрэг үйлэдэхэгүй, хурим түрэ наадахагүй.

Харгыда гарахада, баруун зүг руу муу, бусад зүг руу һайн.

Нохой жэлтэндэ һанаһанаа бүтээхэдэ урагшатай гараг; хонин жэлтэнэй буянай үдэр.

Үһэеэ абхуулхада – нюдэнэй хараа, шарайн үнгэ муудаха.

Апрелиин 19, гарагай 3, буряад-монгол литээр 18.

Баялигай, амгалан тайбанай хэшэг даллага абахада, хулгана, луу, бишэн жэлтэй хүнүүдтэ хии мориёо хиидхэхэдэ, пеэшэ табихада, аралжаа наймаа ябуулхада, олзын хэрэг эрхилхэдэ, хүрэнгэ шэглүүлхэдэ, үрэһэ тарихада, урьһалхада һайн үдэр.

Шорой шулуугаар барилгын ажал хэхэдэ муу үдэр. Наһа барагшые хүдөөлхэгүй.

Энэ үдэр харгыда гарахада муу, илангаяа зүүн зүг руу.

Морин, могой жэлтэнэй урагшатай үдэр; хулгана, гахай жэлтэнэй буян үйлэдэхэ гараг. Тахяа, бишэн жэлтэндэ муу үдэр, һэргэг ябаха хэрэгтэй.

Үһэеэ абхуулхада – гарза гараха.

Апрелиин 20, гарагай 4, буряад-монгол литээр 19.

Мориной хэшэг даллага абахада, шэнэ хубсаһа үмдэхэдэ, гоёходо, шэмэг зүүдхэл зүүхэдэ, найр, хатар наада эрхилхэдэ, хурим түрэ наадахада, тушаал эзэлхэдэ, шэнэ гэр барихада, шэнэ гэр бүлэ байгуулхада һайн үдэр.

Наһа барагшын хэрэг үйлэдэлтэгүй.

Харгыда гарахада, зүүн зүг руу муу, бусад зүг руу һайн.

Хулгана, гахай жэлтэнэй һайн гараг; үхэр, луу, нохой жэлтэнэй буян үйлэдэхэ үдэр. Морин, могой жэлтэн һэргэг байхые оролдог.

Үһэеэ абхуулхада – Бурхан багшын һургаал дэлгэрхэ.

Апрелиин 21, гарагай 5, буряад-монгол литээр 20.

Амгалан тайбанай, илангаяа хүүгэдэй хэшэг даллага абахада, тахяа, үхэр, могой жэлтэй хүнүүдтэ хии мориёо хиидхэхэдэ һайн үдэр.

Энэ үдэр гарза гаража болохо. Хурим түрэ наадахагүй, эмнэлгэ болон шухала хэрэгүүдые эхилхэгүй. Шэнэ гэр барихада ба шорой шулуугаар барилгын ажал хэхэдэ муу үдэр.

Энэ үдэр “морин үхэхэ, эмээл хухарха” ушарһаа харгыда гарахада муу, илангаяа зүүн зүг руу.

Бар, туулай жэлтэнэй урагшатай үдэр, харин тахяа, бишэн жэлтэнэй буян үйлэдэхэдэ һайн. Үхэр, луу, хонин, нохой жэлтэн һэргэг ябахые оролдохо.

Үһэеэ абхуулхада – үлэсхэлэндэ ба ангалгада.

Апрелиин 22, гарагай 6, буряад-монгол литээр 21.

Хониной хэшэг даллага абахада, шэнэ хубсаһа үмдэхэдэ, гоёходо, шэмэг зүүдхэл зүүхэдэ, найр, хатар наада эрхилхэдэ, хурим түрэ наадахада, тушаал эзэлхэдэ, шэнэ гэр барихада, шэнэ гэр бүлэ байгуулхада һайн үдэр.

Энэ үдэр айлшадые урихагүй.

Харгыда гарахада, урда зүг руу муу, бусад зүг руу һайн.

Хонин, тахяа, бишэн жэлтэнэй урагшатай һайн үдэр; морин, бишэн жэлтэнэй буянай үдэр. Бар, туулай жэлтэнэй чисаа гараг – һэргэг ябаха хэрэгтэй.

Үһэеэ абхуулхада – халдабарита үбшэндэ.

Апрелиин 23, гарагай7, буряад-монгол литээр 22.

Амгалан тайбанай, илангаяа таряанай даллага абахада, бар, морин, нохой жэлтэй хүнүүдтэ хии мориёо хиидхэхэдэ, шэнэ хубсаһа үмдэхэдэ, гоёходо, шэмэг зүүдхэл зүүхэдэ, найр, хатар наада эрхилхэдэ, хурим түрэ наадахада, тушаал эзэлхэдэ, шэнэ гэр барихада, пеэшэ табихада, шэнэ гэр бүлэ байгуулхада һайн үдэр.

Шэнэ гэр барихада ба шорой шулуугаар барилгын ажал хэхэдэ, олзын хэрэг эрхилхэдэ муу үдэр.

Энэ үдэр харгыда гарахада муу, илангаяа баруун зүг руу.

Үхэр жэлтэнэй урагшатай гараг; бар, туулай жэлтэнэй буян үйлэдэхэ үдэр. Хулгана, гахай жэлтэндэ урагшагүй үдэр, һэргэг байха.

Үһэеэ абхуулхада – эдеэ ундан элбэгжэхэ гэбэшье, үбшэн хүрэхэ.

Апрелиин 24, гарагай 1, буряад-монгол литээр 23.

Эдеэнэй, баялигай, малай хэшэг даллага абахада, шорой шулуугаар барилгын ажал хэхэдэ, пеэшэ табихада һайн үдэр.

Нарай хүүгэдые гэрһээ холо эльгээхэгүй, түрэһэн үдэрынь тэмдэглэхэгүй. Эмнэлгэ болон шухала хэрэг эхилэлтэгүй.

Харгыда гарахада, баруун зүг руу муу, бусад зүг руу һайн.

Луу жэлтэнэй урагшатай һайн үдэр.

Үһэеэ абхуулхада – баялигта.

Жаргал лама ДУГДАНОВ бэлдэбэ

Фото: Анна ОГОРОДНИК