Зурхай 2 may 2022 211

Буряад-монгол зурхай майн 2-һоо 8 болотор

© фото: Анна ОГОРОДНИК

Майн 2, гарагай 2, буряад-монгол литээр шэнын 2.

Буянта һара.

Малгайн, гуталай, хубсаһанай хэшэг даллага абахада, гахай, хонин, туулай жэлтэй хүнүүдтэ хии мориёо хиидхэхэдэ, пеэшэн табихада, һайн үдэр.

Энэ үдэр эхилһэн хэрэгүүд буруу һүрэжэ болохо, илангаяа эмнэлгэ эхилхэгүй, олзын хэрэг эрхилхэгүй.

Энэ үдэр “морин үхэхэ, эмээл хухарха” ушарһаа харгыда гарахада муу, илангаяа зүүн зүг руу.

Нохой жэлтэндэ һанаһанаа бүтээхэдэ урагшатай гараг; хонин жэлтэнэй буянай үдэр.

Үһэеэ абхуулхада – элдэбын үбшэндэ, хэрүүлдэ.

Майн 3, гарагай 3, буряад-монгол литээр шэнын 3.

Бальжиниматай (Согто) үдэр амиды ба нүгшэһэнэй ямаршье үйлэдэ һайн. Энэ сагта Синпүн гэхэ мэтэ газарай бусад эзэдэй байбашье, али үгышье һаа, согто хутаг, буян болохо.

Баялигай хэшэг даллага абахада, хулгана, луу, бишэн жэлтэй хүнүүдтэ хии мориёо хиидхэхэдэ, худалдаа наймаа ябуулхада, олзын хэрэг эрхилхэдэ, үрэһэ тарихада, шэнэ гэр бариха ба шорой шулуугаар барилгын ажал хэхэдэ, һайн үдэр.

Нарай хүүгэдые гэрһээ холо эльгээхэгүй, түрэһэн үдэрыень тэмдэглэхэгүй.

Харгыда гарахада, урда зүг руу муу, бусад зүг руу һайн.

Морин, могой жэлтэнэй урагшатай үдэр; хулгана, гахай жэлтэнэй буян үйлэдэхэ гараг. Тахяа, бишэн жэлтэндэ муу үдэр, һэргэг ябаха хэрэгтэй.

Үһэеэ абхуулхада – баялигта.

Майн 4, гарагай 4, буряад-монгол литээр шэнын 4.

Мориной хэшэг даллага абахада, шэнэ хубсаһа үмдэхэдэ, шэмэг зүүдхэл зүүхэдэ, хурим түрэ наадахада, шэнэ тушаал эзэлхэдэ, шэнэ гэр бүлэ байгуулхада, һайн үдэр.

Харгыда гарахада, баруун зүг руу муу, бусад зүг руу һайн.

Хулгана, гахай жэлтэнэй һайн гараг; үхэр, луу, нохой жэлтэнэй буян үйлэдэхэ үдэр. Морин, могой жэлтэн һэргэг байхые оролдог.

Үһэеэ абхуулхада – нюурай үнгэ шарай һайжарха.

Майн 5, гарагай 5, буряад-монгол литээр шэнын 4 (дабхарлаба).

Хүүгэдэй хэшэг даллага абахада, тахяа, үхэр, могой жэлтэй хүнүүдтэ хии мориёо хиидхэхэдэ, һайн үдэр. Һанаһан хэрэгүүд һайн бүтэхэ, холын замда мордоходо, нүүхэдэ, урагшатай байха.

Харгыда гарахада, баруун зүг руу муу, бусад зүг руу - һайн.

Бар, туулай жэлтэнэй урагшатай үдэр, харин тахяа, бишэн жэлтэнэй буян үйлэдэхэдэ һайн. Үхэр, луу, хонин, нохой жэлтэн һэргэг ябахые оролдохо.

Үһэеэ абхуулхада –нюурай үнгэ шарай һайжарха.

Майн 6, гарагай 6, буряад-монгол литээр шэнын 5.

Хониной хэшэг даллага абахада, шэнэ хубсаһа үмдэхэдэ, шэмэг зүүдхэл зүүхэдэ, хурим түрэ наадахада, шэнэ тушаал эзэлхэдэ, шэнэ гэр бүлэ байгуулхада, һайн үдэр.

Түрэл гаралнуудаараа найрлахагүй.

Харгыда гарахада, баруун зүг руу муу, бусад зүг руу - һайн.

Хонин, тахяа, бишэн жэлтэнэй урагшатай, һайн үдэр; морин, бишэн жэлтэнэй буянай үдэр. Бар, туулай жэлтэнэй чисаа гараг – һэргэг ябаха хэрэгтэй.

Үһэеэ абхуулхада – эд бараан элбэгжэхэ.

Майн 7, гарагай 7, буряад-монгол литээр шэнын 6.

Даллага абахада, илангаяа таряанай даллага абахада, бар, морин, нохой жэлтэй хүнүүдтэ хии мориёо хиидхэхэдэ һайн үдэр.

Энэ үдэр гарза гаража болохо. Шорой шулуугаар барилгын ажал хэхэдэ, хурим түрэ наадахада, эмнэлгэ эхилхэдэ, гэр бараа заһабарилхада, зөөлгэхэдэ, муу үдэр.

Харгыда гарахада, зүүн зүг руу муу, бусад зүг руу гэмгүй.

Үхэр жэлтэнэй урагшатай гараг; бар, туулай жэлтэнэй буян үйлэдэхэ үдэр. Хулгана, гахай жэлтэндэ урагшагүй үдэр, һэргэг байха хэрэгтэй.

Үһэеэ абхуулхада – нюурай үнгэ шарай муудаха.

Майн 8, гарагай 1, буряад-монгол литээр шэнын 7.

Эдеэнэй, баялигай, малай хэшэг даллага абахада, шэнэ гэр бариха ба шорой шулуугаар барилгын ажал хэхэдэ, пеэшэн табихада, һайн үдэр.

Тэрсүүд үдэр санваар хүртэхэ, ном шагнаха ба бурханай тахилга хэхэ, даллага абаха, нүүхэ, хүдөө гаргаха гэхэ мэтые тэбшэхэ.

Харгыда гарахада, зүүн зүг руу муу, бусад зүг руу гэмгүй.

Луу жэлтэнэй урагшатай, һайн үдэр.

Үһэеэ абхуулхада – хэрүүлдэ.

Жаргал лама ДУГДАНОВ бэлдэбэ

Фото: Анна ОГОРОДНИК