Зурхай 25 apr 2022 200

​Буряад-монгол зурхай апрелиин 25-һаа майн 1 болотор

© фото: Анна ОГОРОДНИК

Апрелиин 25, гарагай 2, буряад-монгол литээр 25 (24 таһараа).

Малгайн, гуталай, хубсаһанай хэшэг даллага абахада, гахай, хонин, туулай жэлтэй хүнүүдтэ хии мориёо хиидхэхэдэ, шэнэ хубсаһа үмдэхэдэ, гоёходо, шэмэг зүүдхэл зүүхэдэ, найр, хатар наада эрхилхэдэ, хурим түрэ наадахада, тушаал эзэлхэдэ, шэнэ гэр бүлэ байгуулхада, һайн үдэр.

Түрэл гаралнуудтаяа найр наада эрхилхэгүй, шэнэ гэр барихагүй ба шорой шулуугаар барилгын ажал хэхэгүй.

Харгыда гарахада, зүүн зүг руу муу, бусад зүг руу һайн.

Нохой жэлтэндэ һанаһанаа бүтээхэдэ, урагшатай гараг; хонин жэлтэнэй буянай үдэр.

Үһэеэ абхуулхада – нюдэнэй даралта хөөрэхэ.

Апрелиин 26, гарагай 3, буряад-монгол литээр 26.

Баялигай хэшэг даллага абахада, хулгана, луу, бишэн жэлтэй хүнүүдтэ хии мориёо хиидхэхэдэ, һайн үдэр.

Энэ үдэр хүсэ шадал һуларха, эхилһэн хэрэгүүд буруу һүрэжэ магад. Эмнэлгэ эхилхэгүй. Шорой шулуугаар барилгын ажал хэхэдэ, гэрэй һуури табихада, гэр бараа заһабарилхада ба нүүлгэхэдэ, муу үдэр.

Энэ үдэр “морин үхэхэ, эмээл хухарха” ушарһаа харгыда гарахада муу, илангаяа зүүн зүг руу.

Морин, могой жэлтэнэй урагшатай үдэр; хулгана, гахай жэлтэнэй буян үйлэдэхэ гараг. Тахяа, бишэн жэлтэндэ муу үдэр, һэргэг ябаха хэрэгтэй.

Үһэеэ абхуулхада – жаргалда, амжалтада.

Апрелиин 27, гарагай 4, буряад-монгол литээр 27.

Мориной хэшэг даллага абахада, пеэшэ табихада, шэнэ хубсаһа үмдэхэдэ, гоёходо, шэмэг зүүдхэл зүүхэдэ, найр, хатар наада эрхилхэдэ, тушаал эзэлхэдэ, шэнэ гэр барихада, шэнэ гэр бүлэ байгуулхада, һайн үдэр.

Бэриин хэрэг үйлэдэхэгүй, хурим түрэ наадахагүй.

Харгыда гарахада, урда зүг руу муу, бусад зүг руу һайн.

Хулгана, гахай жэлтэнэй һайн гараг; үхэр, луу, нохой жэлтэнэй буян үйлэдэхэ үдэр. Морин, могой жэлтэн һэргэг байхые оролдог.

Үһэеэ абхуулхада – жаргалда.

Апрелиин 28, гарагай 5, буряад-монгол литээр 28.

Хүүгэдэй хэшэг даллага абахада, тахяа, үхэр, могой жэлтэй хүнүүдтэ хии мориёо хиидхэхэдэ, эрдэм һуралсалай хэрэгүүдые ябуулгада, эхилһэн хэрэгүүдээ түгэсхэхэдэ, һайн үдэр.

Наһа барагшын хэрэг үйлэдэлтэгүй.

Харгыда гарахада, баруун зүг руу муу, бусад зүг руу гэмгүй.

Бар, туулай жэлтэнэй урагшатай үдэр, харин тахяа, бишэн жэлтэнэй буян үйлэдэхэдэ һайн. Үхэр, луу, хонин, нохой жэлтэн һэргэг ябахые оролдохо.

Үһэеэ абхуулхада – арсалдаанда.

Апрелиин 29, гарагай 6, буряад-монгол литээр 29.

Хониной хэшэг даллага абахада, шэнэ хубсаһа үмдэхэдэ, гоёходо, шэмэг зүүдхэл зүүхэдэ, найр, хатар наада эрхилхэдэ, хурим түрэ наадахада, тушаал эзэлхэдэ, шэнэ гэр барихада, шэнэ гэр бүлэ байгуулхада, һайн үдэр.

Наһа барагшын хэрэг үйлэдэхэгүй,

Харгыда гарахада, баруун зүг руу муу, бусад зүг руу гэмгүй.

Хонин, тахяа, бишэн жэлтэнэй урагшатай, һайн үдэр; морин, бишэн жэлтэнэй буянай үдэр. Бар, туулай жэлтэнэй чисаа гараг – һэргэг ябаха хэрэгтэй.

Үһэеэ абхуулхада – һүнэһэн зайлаха.

Апрелиин 30, гарагай 7, буряад-монгол литээр 30.

Амгалан тайбанай, илангаяа таряанай даллага абахада, бар, морин, нохой жэлтэй хүнүүдтэ хии мориёо хиидхэхэдэ, шэнэ хубсаһа үмдэхэдэ, гоёходо, шэмэг зүүдхэл зүүхэдэ, хатар наада эрхилхэдэ, хурим түрэ наадахада, тушаал эзэлхэдэ, шэнэ гэр барихада, шэнэ гэр бүлэ байгуулхада, һайн үдэр.

Шэнэ гэр барихада ба шорой шулуугаар барилгын ажал хэхэдэ, муу үдэр.

Харгыда гарахада, зүүн зүг руу муу, бусад зүг руу гэмгүй.

Үхэр жэлтэнэй урагшатай гараг; бар, туулай жэлтэнэй буян үйлэдэхэ үдэр. Хулгана, гахай жэлтэндэ урагшагүй үдэр, һэргэг байха хэрэгтэй.

Үһэеэ абхуулхада – хэрүүл аман дэлгэрхэ.

Майн 1, гарагай 1, буряад-монгол литээр шэнын 1.

Эдеэнэй, баялигай, малай хэшэг даллага абахада, хии мориёо хиидхэхэдэ, һуралсалай хэрэгүүдтэ, эхилһэнээ дүүргэхэдэ, һайн үдэр.

Айлшадые урихагүй, шухала хэрэгүүдые эхилхэгүй.

Харгыда гарахада, зүүн зүг руу муу, бусад зүг руу һайн.

Луу жэлтэнэй урагшатай, һайн үдэр.

Үһэеэ абхуулхада – наһан хорохо.

Жаргал лама ДУГДАНОВ бэлдэбэ

Фото: Анна ОГОРОДНИК