Зурхай 16 may 2022 237

Буряад-монгол зурхай майн 16-һаа 22 болотор

© фото: Анна ОГОРОДНИК

Майн 16, гарагай 2, буряад-монгол ли­тээр 15.

Дончод хуралай гол үдэр.

Малгайн, гуталай, хубсаһанай хэшэг даллага абахада, гахай, хонин, туулай жэл­тэй хүнүүдтэ хии мориёо хиидхэхэдэ, шэнэ гэр барихада һайн үдэр.

Энэ үдэр арсалдаатай байжа болохо. Түрэл гаралнуудтаяа найрлахагүй.

Харгыда гарахада, урда зүг руу муу, бу­сад зүг руу гэмгүй.

Нохой жэлтэндэ һанаһанаа бүтээхэдэ урагшатай гараг; хонин жэлтэнэй буянай үдэр.

Үһэеэ абхуулхада – үлзытэй гэбэшье, хүнэй һүнэһэн толгойдоо оршоно.

Майн 17, гарагай 3, буряад-монгол ли­тээр 16.

Дончод хуралай түгэсхэлэй үдэр.

Баялигай хэшэг даллага абахада, хулга­на, луу, бишэн жэлтэй хүнүүдтэ хии мориёо хиидхэхэдэ, аралжаа наймаа ябуулхада, хүрэнгэ шэглүүлхэдэ, үрэһэ тарихада, урьһалхада һайн үдэр.

Гэрэй һуури татахагүй, гэр бараа за- һабарилхагүй, зөөлгэхэгүй, шорой шу- луугаар барилгын ажал хэхэгүй.

Энэ үдэр харгыда гарахада муу, иланга­яа баруун зүг руу муу.

Морин, могой жэлтэнэй урагша­тай үдэр; хулгана, гахай жэлтэнэй буян үйлэдэхэ гараг. Тахяа, бишэн жэлтэндэ муу үдэр, һэргэг ябаха хэрэгтэй.

Үһэеэ абхуулхада – үбшэн хүрэжэ бо­лохо.

Майн 18, гарагай 4, буряад-монгол ли­тээр 17.

Мориной хэшэг даллага абахада, шэнэ хубсаһа үмдэхэдэ, шэмэг зүүдхэл зүүхэдэ, хурим түрэ наадахада, шэнэ тушаал эзэл­хэдэ, шэнэ гэр бүлэ байгуулхада, пеэшэ табихада, шэнэ гэр барихада ба шорой шу­луугаар барилгын ажал хэхэдэ һайн үдэр.

Бэриин хэрэг үйлэдэхэгүй, хурим түрэ наадахагүй.

Харгыда гарахада, баруун зүг руу муу, бусад зүг руу һайн.

Хулгана, гахай жэлтэнэй һайн гараг; үхэр, луу, нохой жэлтэнэй буян үйлэдэхэ үдэр. Морин, могой жэлтэн һэргэг байхые оролдог.

Үһэеэ абхуулхада – нюдэнэй хараа, үнгэ шарай муудаха.

Майн 19, гарагай 5, буряад-монгол ли­тээр 19 (18 таһарба).

Хүүгэдэй хэшэг даллага абахада, тахяа, үхэр, могой жэлтэй хүнүүдтэ хии мориёо хиидхэхэдэ, шэнэ гэр барихада һайн үдэр.

Энэ үдэр арсалдаатай байжа болохо.

Харгыда гарахада, зүүн зүг руу муу, бу­сад зүг руу һайн.

Бар, туулай жэлтэнэй урагшатай үдэр, харин тахяа, бишэн жэлтэнэй буян үйлэдэ- хэдэ һайн. Үхэр, луу, хонин, нохой жэлтэн һэргэг ябахые оролдохо.

Үһэеэ абхуулхада – Бурхан багшын һургаал дэлгэрхэ, һайн нүхэртэй ушарха.

Майн 20, гарагай 6, буряад-монгол ли­тээр 20.

Хониной хэшэг даллага абахада, шэнэ хубсаһа үмдэхэдэ, шэмэг зүүдхэл зүүхэдэ, найр наада эмхидхэхэдэ, хурим түрэ наа- дахада, шэнэ тушаал эзэлхэдэ, шэнэ гэр бүлэ байгуулхада һайн үдэр.

Шэнэ гэр барихада ба шорой шулуу- гаар барилгын ажал хэхэдэ, суглаа хурал, шухала уулзалга эмхидхэхэдэ муу үдэр.

Энэ үдэр “морин үхэхэ, эмээл хухарха” ушарһаа харгыда гарахада муу, илангаяа зүүн зүг руу.

Хонин, тахяа, бишэн жэлтэнэй урагша­тай һайн үдэр; морин, бишэн жэлтэнэй буянай үдэр. Бар, туулай жэлтэнэй чисаа гараг – һэргэг ябаха хэрэгтэй.

Үһэеэ абхуулхада – ангаха, үлдэхэ, аюул боложо магад.

Майн 21, гарагай 7, буряад-монгол ли­тээр 21.

Даллага, илангаяа таряанай дал­лага абахада, бар, морин, нохой жэл­тэй хүнүүдтэ хии мориёо хиидхэхэдэ, һанаһанаа бүтээхэдэ, гэр барихада, га­зар абахада, өөрынгөө ажал хэрэгүүдые эблүүлхэдэ һайн үдэр.

Айлшадые урижа найрлахагүй.

Харгыда гарахада, урда зүг руу муу, бу­сад зүг руу һайн.

Үхэр жэлтэнэй урагшатай гараг; бар, ту­улай жэлтэнэй буян үйлэдэхэ үдэр. Хулга­на, гахай жэлтэндэ урагшагүй үдэр, һэргэг байха.

Үһэеэ абхуулхада –халдабарита үбшэндэ.

Майн 22, гарагай 1, буряад-монгол ли­тээр 22.

Дашинима (Үлзытэ) амгалан жарга­лантай үдэр - абишиг (Ваан) хайрлахада, һайтар байгуулхада (рамнай үргэхэдэ), бурханай тахилга хэхэдэ, эдеэнэй, баяли­гай, малай хэшэг даллага абахада, пеэшэ табихада һайн.

Шухала хэрэг эхилэлтэгүй, илангаяа эм­нэлгэ.

Шэнэ гэр барихада ба шорой шулуу- гаар барилгын ажал хэхэдэ муу үдэр.

Энэ үдэр харгыда гарахада муу, иланга­яа баруун зүг руу.

Луу жэлтэнэй урагшатай һайн үдэр.

Үһэеэ абхуулхада – эдеэ ундан элбэг­жэхэ, гэбэшье, үбшэн хүрэжэ магад.

Жаргал лама ДУГДАНОВ бэлдэбэ

Фото: Анна ОГОРОДНИК