Зурхай 30 may 2022 190

Буряад-монгол зурхай майн 30-һаа июниин 5 болотор

© фото: Анна ОГОРОДНИК

Майн 30, гарагай 2, буряад-монгол ли­тээр 30.

Малгайн, гуталай, хубсаһанай, ута наһанай, баялигай хэшэг даллага абахада, гахай, хонин, туулай жэлтэй хүнүүдтэ хии мориёо хиидхэхэдэ, эм найруулхада, угаал­га хүүлэхэдэ, хурим түрэ наадахада, шорой шулуугаар барилгын ажал хэхэдэ, пеэшэн табихада, һайн үдэр.

Энэ үдэр амидаралай хүсэн һуларха, эхилһэн хэрэгүүд буруу һүрэхэ, эмнэлгэ эхилхэгүй. Шэнэ гэр барихада ба шорой шулуугаар барилгын ажал хэхэдэ, муу үдэр.

Харгыда гарахада, зүүн зүг руу муу, бу­сад зүг руу гэмгүй.

Нохой жэлтэндэ һанаһанаа бүтээхэдэ, урагшатай гараг; хонин жэлтэнэй буянай үдэр.

Үһэеэ абхуулхада – хэрүүл аманда.

Майн 31, гарагай 3, буряад-монгол ли­тээр шэнын 1.

Баялигай хэшэг даллага абахада, хулга­на, луу, бишэн жэлтэй хүнүүдтэ хии мориёо хиидхэхэдэ, һайн үдэр.

Айлшадые урихагүй, эмнэлгэ болон шухала хэрэг эхилхэгүй.Харгыда гарахада, зүүн зүг руу муу, бусад зүг руу һайн.

Морин, могой жэлтэнэй урагша­тай үдэр; хулгана, гахай жэлтэнэй буян үйлэдэхэ гараг. Тахяа, бишэн жэлтэндэ муу үдэр, һэргэг ябаха хэрэгтэй.

Үһэеэ абхуулхада – наһан хорохо.

Июниин 1, гарагай 4, буряад-монгол литээр шэнын 2.

Мориной хэшэг даллага абахада, пе­эшэн табихада, шэнэ хубсаһа үмдэхэдэ, гоёлто зүүдхэл зүүхэдэ, хатар наада эмхид­хэхэдэ, хурим түрэ наадахада, шэнэ тушаал эзэлхэдэ, гэр бүлэ шэнээр байгуулхада, һайн үдэр.

Олзын хэрэг шэнээр эрхилхэдэ муу.

Энэ үдэр “морин үхэхэ, эмээл хухарха” ушарһаа харгыда гарахада муу, илангаяа зүүн зүг руу.

Хулгана, гахай жэлтэнэй һайн гараг; үхэр, луу, нохой жэлтэнэй буян үйлэдэхэ үдэр. Морин, могой жэлтэн һэргэг байхые оролдог.

Үһэеэ абхуулхада – үбшэндэ, хэрүүл аманда.

Июниин 2, гарагай 5, буряад-монгол литээр шэнын 3.

Бальжиниматай (Согто) үдэр амиды ба нүгшэһэнэй ямаршье үйлэдэ һайн. Энэ сагта Синпүн гэхэ мэтэ газарай бусад эзэ­дэй байбашье гү, али үгышье һаа, согто хутаг, буян болохо. Хүүгэдэй хэшэг даллага абахада, тахяа, үхэр, могой жэлтэй хүнүүдтэ хии мориёо хиидхэхэдэ, шэнэ гэр бариха ба шорой шулуугаар барилгын ажал хэхэ­дэ, һайн үдэр.

Нарай хүүгэдэй түрэһэн үдэр тэмдэглэхэгүй, гэрһээ холо эльгээхэгүй.

Харгыда гарахада, урда зүг руу муу, бу­сад зүг руу һайн.

Бар, туулай жэлтэнэй урагшатай үдэр, харин тахяа, бишэн жэлтэнэй буян үйлэдэхэдэ һайн. Үхэр, луу, хонин, нохой жэлтэн һэргэг ябахые оролдохо.

Үһэеэ абхуулхада – баялигта.

Июниин 3, гарагай 6, буряад-монгол литээр шэнын 4.

Хониной хэшэг даллага абахада, шэнэ хубсаһа үмдэхэдэ, зүүбшэ гоёлто зүүхэдэ, хатар наада эмхидхэхэдэ, һайн үдэр.

Модон хохимой үдэр буянай садан ехэ тушаалай шэрээдэ гарахые, шэнэ ажалда орохые, сэрэг хүдэлгэхые тэбшэхэ.

Харгыда гарахада, баруун зүг руу муу, бусад зүг руу һайн.

Хонин, тахяа, бишэн жэлтэнэй урагша­тай, һайн үдэр; морин, бишэн жэлтэнэй буянай үдэр. Бар, туулай жэлтэнэй чисаа гараг – һэргэг ябаха хэрэгтэй.

Үһэеэ абхуулхада – шэг шарай һайжарха.

Июниин 4, гарагай 7, буряад-монгол литээр шэнын 5.

Илангаяа таряанай даллага абахада, бар, морин, нохой жэлтэй хүнүүдтэ хии мо­риёо хиидхэхэдэ, һайн үдэр.

Энэ үдэр гарза гаража болохо. Түрэл гаралнуудаараа найрлахагүй, хурим түрэ наадахагүй, эмнэлгэ эхилхэгүй.

Харгыда гарахада, баруун зүг руу муу, бусад зүг руу һайн.

Үхэр жэлтэнэй урагшатай гараг; бар, ту­улай жэлтэнэй буян үйлэдэхэ үдэр. Хулга­на, гахай жэлтэндэ урагшагүй үдэр, һэргэг байха хэрэгтэй.

Үһэеэ абхуулхада – эд бараан элбэгжэхэ.

Июниин 5, гарагай 1, буряад-монгол литээр шэнын 6.

Эдеэнэй, баялигай, малай хэшэг далла­га абахада, аралжаа наймаа ябуулхада, ол­зын хэрэг эрхилхэдэ, хүрэнгэ шэглүүлхэдэ, үрэһэ тарихада, урьһалхада, һайн үдэр.

Гэрэй һуури татахагүй, гэр бараа заһахагүй, зөөлгэхэгүй.

Харгыда гарахада, зүүн зүг руу муу, бу­сад зүг руу гэмгүй.

Луу жэлтэнэй урагшатай, һайн үдэр.

Үһэеэ абхуулхада – үнгэ шарай муудаха.

Жаргал лама ДУГДАНОВ бэлдэбэ

Фото: Анна ОГОРОДНИК