Зурхай 6 jun 2022 259

Буряад-монгол зурхай июниин 6-һаа 12 болотор

© фото: Анна ОГОРОДНИК

Июниин 6, гарагай 2, буряад-монгол литээр шэнын 7.

Малгайн, гуталай, хубсаһанай хэшэг даллага абахада, гахай, хонин, туулай жэл­тэй хүнүүдтэ хии мориёо хиидхэхэдэ, шэнэ гэр барихада ба шорой шулуугаар барил­гын ажал хэхэдэ, пеэшэн табихада, һайн үдэр.

Тэрсүүд үдэр санваар хүртэхэ, ном шаг­наха ба бурханай тахилга хэхэ, харгыда га­раха, нүүхэ ба бэриин үйлэ, хүдөө гаргаха гэхэ мэтые тэбшэхэ.

Харгыда гарахада, зүүн зүг руу муу, бу­сад зүг руу гэмгүй.

Нохой жэлтэндэ һанаһанаа бүтээхэдэ, урагшатай гараг; хонин жэлтэнэй буянай үдэр.

Үһэеэ абхуулхада – хэрүүл аманда.

Июниин 7, гарагай 3, буряад-монгол литээр шэнын 8.

Баялигай хэшэг даллага абахада, хулгана, луу, бишэн жэлтэй хүнүүдтэ хии мориёо хиидхэхэдэ, пеэшэн табихада, хүрэнгэ шэглүүлхэдэ, үрэһэ тарихада, урьһалхада, худалдаа наймаанда һайн үдэр.

Наһа барагшын хэрэг үйлэдэхэгүй.

Энэ үдэр “морин үхэхэ, эмээл хухарха” ушарһаа харгыда гарахада муу, илангаяа зүүн зүг руу.

Морин, могой жэлтэнэй урагша­тай үдэр; хулгана, гахай жэлтэнэй буян үйлэдэхэ гараг. Тахяа, бишэн жэлтэндэ муу үдэр, һэргэг ябаха хэрэгтэй.

Үһэеэ абхуулхада – наһан утадхаха.

Июниин 8, гарагай 4, буряад-монгол литээр шэнын 9.

Амгалан жаргалантай Дашиниматай (Үлзытэ) үдэр абишиг (Ваан) хайрлахада, һайтар байгуулхада (рамнай үргэхэдэ), бурханай тахилга хэхэдэ, мориной хэшэг даллага абахада һайн.

Наһа барагшын хэрэг үйлэдэлтэгүй, эм­нэлгэ эхилэлтэгүй.

Харгыда гарахада, урда зүг руу муу, бу­сад зүг руу һайн.

Хулгана, гахай жэлтэнэй һайн гараг; үхэр, луу, нохой жэлтэнэй буян үйлэдэхэ үдэр. Морин, могой жэлтэн һэргэг байхые оролдог.

Үһэеэ абхуулхада – үбшэндэ.

Июниин 9, гарагай 5, буряад-монгол литээр шэнын 10.

Хүүгэдэй хэшэг даллага абахада, тахяа, үхэр, могой жэлтэй хүнүүдтэ хии мориёо хиидхэхэдэ, һайн үдэр.

Ямаршье хэрэг үйлэдэхэдэ, илангаяа шэнэ гэр бариха ба шорой шулуугаар ба­рилгын ажал хэхэдэ, муу үдэр.

Энэ үдэр харгыда гарахада муу, иланга­яа баруун зүг руу.

Бар, туулай жэлтэнэй урагшатай үдэр, харин тахяа, бишэн жэлтэнэй буян үйлэдэхэдэ һайн. Үхэр, луу, хонин, нохой жэлтэн һэргэг ябахые оролдохо.

Үһэеэ абхуулхада – жаргалда.

Июниин 10, гарагай 6, буряад-монгол литээр шэнын 11.

Хониной хэшэг даллага абахада, шэнэ гэр бариха ба шорой шулуугаар барилгын ажал хэхэдэ, һайн үдэр.

Энэ үдэр гарза гаража болохо. Айлша­дые урихагүй, хурим түрэ наадахагүй, эм­нэлгэ эхилэлтэгүй.

Харгыда гарахада, баруун зүг руу муу, бусад зүг руу гэмгүй.

Хонин, тахяа, бишэн жэлтэнэй урагша­тай, һайн үдэр; морин, бишэн жэлтэнэй буянай үдэр. Бар, туулай жэлтэнэй чисаа гараг – һэргэг ябаха хэрэгтэй.

Үһэеэ абхуулхада – ухаан хурсадаха.

Июниин 11, гарагай 7, буряад-монгол литээр шэнын 12.

Даллага, илангаяа таряанай далла­га абахада, бар, морин, нохой жэлтэй хүнүүдтэ хии мориёо хиидхэхэдэ, пеэшэн табихада, һайн үдэр.

Энэ үдэр гарза гаража болохо, олзын хэрэг эрхилхэгүй, хурим түрэ наадахагүй, эмнэлгэ эхилхэгүй.

Энэ үдэр “морин үхэхэ, эмээл хухарха” ушарһаа харгыда гарахада муу, илангаяа зүүн зүг руу.

Үхэр жэлтэнэй урагшатай гараг; бар, ту­улай жэлтэнэй буян үйлэдэхэ үдэр. Хулга­на, гахай жэлтэндэ урагшагүй үдэр, һэргэг байха хэрэгтэй.

Үһэеэ абхуулхада – үбшэн хүрэхэ.

Июниин 12, гарагай 1, буряад-монгол литээр шэнын 13.

Эдеэнэй, баялигай, малай хэшэг дал­лага абахада, хии мориёо хиидхэхэдэ, пеэшнэ табихада, һуралсалай хэрэгүүдтэ, эхилһэнээ дүүргэхэдэ, һайн үдэр.

Олзын хэрэг эрхилхэгүй.

Харгыда гарахада, зүүн зүг руу муу, бу­сад зүг руу һайн.

Луу жэлтэнэй урагшатай, һайн үдэр.

Үһэеэ абхуулхада – жаргалда

Жаргал лама ДУГДАНОВ бэлдэбэ

Фото: Анна ОГОРОДНИК