Зурхай 20 jun 2022 330

Буряад-монгол зурхай июниин 20-һоо 26 болотор

© фото: Анна ОГОРОДНИК

Июниин 20, гарагай 2, буряад-монгол литээр 22 (21 таһарба).

Малгайн, гуталай, хубсаһанай хэшэг даллага абахада, гахай, хонин, туулай жэлтэй хүнүүдтэ хии мориёо хиидхэхэдэ, пеэшэн табихада, шэнэ хубсаһа үмдэхэдэ, зүүбшэ гоёолто зүүхэдэ, хатар наада эм­хидхэхэдэ, хурим түрэ наадахада, шэнэ тушаал эзэлхэдэ, гэр бүлэ шэнээр байгуул­хада, һайн үдэр.

Олзын хэрэг эрхилхэдэ, шэнэ гэр бари­хада ба шорой шулуугаар барилгын ажал хэхэдэ, муу үдэр.

Энэ үдэр харгыда гарахада муу, иланга­яа баруун зүг руу.

Нохой жэлтэндэ һанаһанаа бүтээхэдэ, урагшатай гараг; хонин жэлтэнэй буянай үдэр.

Үһэеэ абхуулхада – эдеэ ундан элбэг­жэхэ.

Июниин 21, гарагай 3, буряад-монгол литээр 23.

Баялигай хэшэг даллага абахада, хулга­на, луу, бишэн жэлтэй хүнүүдтэ хии мориёо хиидхэхэдэ, шорой шулуугаар барилгын ажал хэхэдэ, пеэшэн табихада, аралжаа наймаа ябуулхада, олзын хэрэг эрхилхэдэ, үрэһэ тарихада, урьһалхада, һайн үдэр.

Нарай хүүгэдэй түрэһэн үдэр тэмдэглэхэгүй, гэрһээ холо эльгээхэгүй.

Харгыда гарахада, баруун зүг руу муу, бусад зүг руу һайн.

Морин, могой жэлтэнэй урагша­тай үдэр; хулгана, гахай жэлтэнэй буян үйлэдэхэ гараг. Тахяа, бишэн жэлтэндэ муу үдэр, һэргэг ябаха хэрэгтэй.

Үһэеэ абхуулхада – баялигта.

Июниин 22, гарагай 4, буряад-монгол литээр 24.

Мориной, ута наһанай, баялигай хэшэг даллага абахада, эм найруулхада, эмнэлгэ эхилхэдэ, угаалга хэхэдэ, хурим түрэ наа- дахада, аралжаа наймаа ябуулхада, һайн үдэр.

Харгыда гарахада, зүүн зүг руу муу, бу­сад зүг руу һайн.

Хулгана, гахай жэлтэнэй һайн гараг; үхэр, луу, нохой жэлтэнэй буян үйлэдэхэ үдэр. Морин, могой жэлтэн һэргэг байхые оролдог.

Үһэеэ абхуулхада – үбшэндэ.

Июниин 23, гарагай 5, буряад-монгол литээр 25.

Хүүгэдэй хэшэг даллага абахада, тахяа, үхэр, могой жэлтэй хүнүүдтэ хии мориёо хиидхэхэдэ, шэнэ гэр барихада ба шорой шулуугаар барилгын ажал хэхэдэ, һайн үдэр.

Энэ “тааралдахагүй” үдэр хэрүүл аман гаража, эбээ таһаржа болохо, түрэл гарал­нуудаараа найрлахагүй.

Харгыда гарахада, зүүн зүг руу муу, бу­сад зүг руу һайн.

Бар, туулай жэлтэнэй урагшатай үдэр, харин тахяа, бишэн жэлтэнэй буян үйлэдэхэдэ һайн. Үхэр, луу, хонин, нохой жэлтэн һэргэг ябахые оролдохо.

Үһэеэ абхуулхада – нюдэнэй даралта хөөрэнэ.

Июниин 24, гарагай 6, буряад-монгол литээр 26.

Хониной хэшэг даллага абахада, шэнэ хубсаһа үмдэхэдэ, гоёолто зүүхэдэ, хатар наада эмхидхэхэдэ, хурим түрэ наадахада, шэнэ тушаал эзэлхэдэ, гэр бүлэ шэнээр байгуулхада, һайн үдэр.

Шорой шулуугаар барилгын ажал хэхэдэ, гэрэй һуури татахада, гэр бараа заһабарилхада, зөөлгэхэдэ, муу үдэр.

Энэ үдэр “морин үхэхэ, эмээл хухарха” ушарһаа харгыда гарахада муу, илангаяа зүүн зүг руу.

Хонин, тахяа, бишэн жэлтэнэй урагша­тай, һайн үдэр; морин, бишэн жэлтэнэй буянай үдэр. Бар, туулай жэлтэнэй чисаа гараг – һэргэг ябаха хэрэгтэй.

Үһэеэ абхуулхада – жаргалда, талаан тудаха.

Июниин 25, гарагай 7, буряад-монгол литээр 27.

Амгалан байдалай, илангаяа таряанай даллага абахада, бар, морин, нохой жэлтэй хүнүүдтэ хии мориёо хиидхэхэдэ, пеэшэн табихада, һайн үдэр.

Энэ үдэр гарза гаража болохо, эхилһэн хэрэг урагшагүйдэхэ, хурим наадахагүй, эмнэлгэ эхилхэгүй.

Харгыда гарахада, урда зүг руу муу, бу­сад зүг руу һайн.

Үхэр жэлтэнэй урагшатай гараг; бар, туулай жэлтэнэй буян үйлэдэхэ үдэр. Хулга­на, гахай жэлтэндэ урагшагүй үдэр, һэргэг байха хэрэгтэй.

Үһэеэ абхуулхада – жаргалда.

Июниин 26, гарагай 1, буряад-монгол литээр 28.

Эдеэнэй, баялигай, малай хэшэг далла­га абахада, аралжаа наймаа ябуулхада, ол­зын хэрэг эрхилхэдэ, хүрэнгэ шэглүүлхэдэ, үрэһэ тарихада, урьһалхада, һайн үдэр.

Наһа барагшые хүдөөлүүлхэгүй.

Харгыда гарахада, баруун зүг руу муу, бусад зүг руу гэмгүй.

Луу жэлтэнэй урагшатай, һайн үдэр.

Үһэеэ абхуулхада – хэрүүл аманда.

Жаргал лама ДУГДАНОВ бэлдэбэ

Фото: Анна ОГОРОДНИК