Зурхай 27 jun 2022 319

Буряад-монгол зурхай июниин 27-һоо июлиин 3 болотор

© фото: Анна ОГОРОДНИК

Июниин 27, гарагай 2, буряад-монгол литээр 29.

Малгайн, гуталай, хубсаһанай хэшэг даллага абахада, гахай, хонин, туулай жэлтэй хүнүүдтэ хии мориёо хиидхэхэдэ, һайн үдэр. 
Энэ үдэр гарза гаража болохо, эхилһэн хэрэг урагшагүйдэхэ, наһа барагшын хэрэг үйлэдэхэгүй, эмнэлгэ эхилхэгүй.
Харгыда гарахада, баруун зүг руу муу, бусад зүг руу гэмгүй.

Нохой жэлтэндэ һанаһанаа бүтээхэдэ, урагшатай гараг; хонин жэлтэнэй буянай үдэр. 
Үһэеэ абхуулхада – һүнэһэн төөрихэ. 

Июниин 28, гарагай 3, буряад-монгол литээр 30.

Баялигай хэшэг даллага абахада, хулгана, луу, бишэн жэлтэй хүнүүдтэ хии мориёо хиидхэхэдэ, һайн үдэр. 
Энэ үдэр эхилһэн хэрэг урагшагүйдэхэ, эмнэлгэ эхилхэгүй. Шэнэ гэр барихада ба шорой шулуугаар барилгын ажал хэхэдэ, муу үдэр.
Харгыда гарахада, зүүн зүг руу муу, бусад зүг руу гэмгүй.

Морин, могой жэлтэнэй урагшатай үдэр; хулгана, гахай жэлтэнэй буян үйлэдэхэ гараг. Тахяа, бишэн жэлтэндэ муу үдэр, һэргэг ябаха хэрэгтэй. 
Үһэеэ абхуулхада – хэрүүл аманда, заргада.

Июниин 29, гарагай 4, буряад-монгол литээр 30 (дабхарлаба).

Мориной хэшэг даллага абахада, һайн үдэр. Энэ “тааралдахагүй” үдэр хэрүүл аман гаража, эбээ таһаржа болохо: ямаршье хэрэг эрхилэлтэгүй. Шэнэ гэр барихада ба шорой шулуугаар  барилгын ажал хэхэдэ, муу үдэр.
Харгыда гарахада, зүүн зүг руу муу, бусад зүг руу гэмгүй.

Хулгана, гахай жэлтэнэй һайн гараг; үхэр, луу, нохой жэлтэнэй буян үйлэдэхэ үдэр. Морин, могой жэлтэн һэргэг байхые оролдог.
Үһэеэ абхуулхада – хэрүүл аманда, заргада.

Июниин 30, гарагай 5, буряад-монгол литээр шэнын 1.

Хүүгэдэй хэшэг даллага абахада, тахяа, үхэр, могой жэлтэй хүнүүдтэ хии мориёо хиидхэхэдэ, һайн үдэр. 
Энэ “тааралдахагүй” үдэр хэрүүл аман гаража, эбээ таһаржа болохо: шухала хэрэг үйлэдэхэгүй, түрэл гаралнуудаараа найрлахагүй. 
Харгыда гарахада, зүүн зүг руу муу, бусад зүг руу һайн.

Бар, туулай жэлтэнэй урагшатай үдэр, харин тахяа, бишэн жэлтэнэй буян үйлэдэхэдэ һайн. Үхэр, луу, хонин, нохой жэлтэн һэргэг ябахые оролдохо. 
Үһэеэ абхуулхада – наһан хорохо. 

Июлиин 1, гарагай 6, буряад-монгол литээр шэнын 2.

Хониной хэшэг даллага абахада, пеэшэн табихада, һайн үдэр. Энэ үдэр гарза гаража болохо: олзын хэрэг эрхилхэгүй, хурим түрэ наадахагүй, эмнэлгэ эхилхэгүй. 
Энэ үдэр «морин үхэхэ, эмээл хухарха» ушарһаа харгыда гарахада муу, илангаяа зүүн зүг руу. 

Хонин, тахяа, бишэн жэлтэнэй урагшатай, һайн үдэр; морин, бишэн жэлтэнэй буянай үдэр. Бар, туулай жэлтэнэй чисаа гараг – һэргэг ябаха хэрэгтэй.
Үһэеэ абхуулхада – хэлэ аманда, хэрүүл тэмсээндэ. 

Июлиин 2, гарагай 7, буряад-монгол литээр шэнын 3.
Бальжиниматай (Согто) үдэр амиды ба нүгшэһэнэй ямаршье үйлэдэ һайн. Энэ сагта Синпүн гэхэ мэтэ газарай бусад эзэдэй байбал гү, али үгышье һаа, согто хутаг, буян болохо. Даллага, илангаяа таряанай даллага абахада, бар, морин, нохой жэлтэй хүнүүдтэ хии мориёо хиидхэхэдэ, шэнэ гэр бариха ба шорой шулуугаар барилгын ажал хэхэдэ, һайн үдэр.
Энэ үдэр эмнэлгэ эхилхэгүй, багашуулай түрэһэн үдэр тэмдэглэхэгүй, гэрһээ холо ябуулхагүй. Харгыда гарахада, урда зүг руу муу, бусад зүг руу һайн.

Үхэр жэлтэнэй урагшатай гараг; бар, туулай жэлтэнэй буян үйлэдэхэ үдэр. Хулгана, гахай жэлтэндэ урагшагүй үдэр, һэргэг байха хэрэгтэй. 
Үһэеэ абхуулхада – баялигта. 

Июлиин 3, гарагай 1, буряад-монгол литээр шэнын 4.

Дашиниматай (Үлзытэ) амгалан жаргалантай үдэр - абишиг (Ваан) хайрлахада, һайтар байгуулхада (рамнай үргэхэдэ), бурханай тахилга хэхэдэ, эдеэнэй, баялигай, малай хэшэг даллага абахада, һайн үдэр. Эмнэлгэ эхилхэгүй. Харгыда гарахада, баруун зүг руу муу, бусад зүг руу һайн.

Луу жэлтэнэй урагшатай, һайн үдэр.
Үһэеэ абхуулхада – үнгэ шарай муудаха. 

Жаргал лама ДУГДАНОВ бэлдэбэ

Фото: Анна ОГОРОДНИК