Зурхай 4 jul 2022 417

Буряад-монгол зурхай июлиин 4-һөө 10 болотор

© фото: Анна ОГОРОДНИК

Июлиин 4, гарагай 2, буряад-монгол ли­тээр 5.

Модон хохимой үдэр буянай садан үйлэдэхые, ехэ тушаалай шэрээдэ гарахые, ном судар номлохые, шэнэ ажалда орохые, сэрэг хүдэлгэхые тэбшэхэ.

Тэрсүүд үдэр санваар хүртэхэ, ном шагна­ха ба бурханай тахилга хэхэ, даллага абаха, харгыда гараха, нүүхэ ба бэриин үйлэ, хүдөө гаргаха гэхэ мэтые тэбшэхэ.

Бэеын хүсэ шадал буураха, эхилһэн хэрэгүүд буруу һүрэхэ, илангаяа эм­нэлгэ эхилхэгүй, түрэл гаралнуудтаяа найрлахагүй.

Харгыда гарахые тэбшэхэ.

Нохой жэлтэндэ һанаһанаа бүтээхэдэ, урагшатай гараг; хонин жэлтэнэй буянай үдэр.

Үһэеэ абхуулхада – эд бараан элбэгжэхэ.

Июлиин 5, гарагай 3, буряад-монгол ли­тээр 6.

Баялигай хэшэг даллага абахада, хулга­на, луу, бишэн жэлтэй хүнүүдтэ хии мориёо хиидхэхэдэ, аралжаа наймаа ябуулхада, ол­зын хэрэг эрхилхэдэ, үрэһэ тарихада, мүнгэ урьһалхада, һайн үдэр.

Гэрэй һуури татахагүй, гэр бараа заһабарилхагүй, зөөлгэхэгүй. Шорой шулуу­гаар барилгын ажал хэхэдэ, муу үдэр.

Харгыда гарахада, зүүн зүг руу муу, бусад зүг руу гэмгүй.

Морин, могой жэлтэнэй урагшатай үдэр; хулгана, гахай жэлтэнэй буян үйлэдэхэ гараг. Тахяа, бишэн жэлтэндэ муу үдэр, һэргэг яба­ха хэрэгтэй.

Үһэеэ абхуулхада – шарайн үнгэ мууда­ха.

Июлиин 6, гарагай 4, буряад-монгол ли­тээр 7.

Гэгээн түрэлтэ Далай ламын түрэһэн үдэр.

Мориной хэшэг даллага абахада, һайн үдэр.

Энэ “У-лаг - хооһон гар” үдэр найрла- хагүй, мүнгэ санга үгэхэгүй, урьһалхагүй (үгырхын тэмдэг), шорой шулуугаар ажал хэхэгүй, гэр бараа барихагүй, хурим түрэ наадахагүй, нэрэ үгэхэгүй, пеэшэн табихагүй, наһа барагшые хүдөөлүүлхэгүй, үрэһэ таряа тарихагүй.

Харгыда гарахада, зүүн зүг руу муу, бусад зүг руу гэмгүй.

Хулгана, гахай жэлтэнэй һайн гараг; үхэр, луу, нохой жэлтэнэй буян үйлэдэхэ үдэр. Мо­рин, могой жэлтэн һэргэг байхые оролдог.

Үһэеэ абхуулхада – хэрүүл аманда, зар­гада.

Июлиин 7, гарагай 5, буряад-монгол ли­тээр 8.

Хүүгэдэй хэшэг даллага абахада, тахяа, үхэр, могой жэлтэй хүнүүдтэ хии мориёо хиидхэхэдэ, пеэшэн табихада, һайн үдэр, юрэнхыдөө һанаһан хэрэгүүд түргэн бүтэхэ жэшээтэй.

Энэ үдэр “морин үхэхэ, эмээл хухарха” ушарһаа харгыда гарахада муу, илангаяа зүүн зүг руу.

Бар, туулай жэлтэнэй урагшатай үдэр, ха­рин тахяа, бишэн жэлтэнэй буян үйлэдэхэдэ һайн. Үхэр, луу, хонин, нохой жэлтэн һэргэг ябахые оролдохо.

Үһэеэ абхуулхада – наһан утадхаха.

Июлиин 8, гарагай 6, буряад-монгол ли­тээр 9.

Амгалан тайбанай, илангаяа хониной хэ­шэг даллага абахада, һайн үдэр.

Энэ үдэр гарза гаража, уйдхар гашуудал ушаржа болохо. Хурим түрэ наадахагүй, эмнэлгэ эхилхэгүй, наһа барагшын хэрэг үйлэдэхэгүй, шухала хэрэгүүдые эхилэлтэгүй.

Харгыда гарахада, урда зүг руу муу, бусад зүг руу һайн.

Хонин, тахяа, бишэн жэлтэнэй урагшатай, һайн үдэр; морин, бишэн жэлтэнэй буянай үдэр. Бар, туулай жэлтэнэй чисаа гараг – һэргэг ябаха хэрэгтэй.

Үһэеэ абхуулхада – үбшэндэ.

Июлиин 9, гарагай 7, буряад-монгол ли­тээр 10.

Амгалан тайбанай, илангаяа таряанай даллага абахада, һайн үдэр.

Энэ үдэр гарза гаража, уйдхар гашуудал ушаржа болохо. Хурим түрэ наадахагүй, эмнэлгэ эхилхэгүй, наһа барагшын хэрэг үйлэдэхэгүй, шухала хэрэгүүдые эхилэлтэгүй, илангаяа шэнэ гэр барихада ба шорой шу- луугаар барилгын ажал хэхэдэ муу.

Энэ үдэр харгыда гарахада муу, илангаяа баруун зүг руу.

Үхэр жэлтэнэй урагшатай гараг; бар, туу- лай жэлтэнэй буян үйлэдэхэ үдэр. Хулгана, гахай жэлтэндэ урагшагүй үдэр, һэргэг бай­ха хэрэгтэй.

Үһэеэ абхуулхада – жаргалда.

Июлиин 10, гарагай 1, буряад-монгол ли­тээр 11.

Эдеэнэй, баялигай, малай хэшэг далла­га абахада, шэнэ гэр барихада ба шорой шулуугаар барилгын ажал хэхэдэ, аралжаа наймаа ябуулхада, олзын хэрэг эрхилхэдэ, хүрэнгэ шэглүүлхэдэ, үрэһэ тарихада, мүнгэ санга урьһалхада, һайн үдэр.

Айлшадые урихагүй.

Харгыда гарахада, баруун зүг руу муу, бу­сад зүг руу гэмгүй.

Луу жэлтэнэй урагшатай, һайн үдэр.

Үһэеэ абхуулхада – оюун ухаан хурсада­ха.

Жаргал лама ДУГДАНОВ бэлдэбэ

Фото: Анна ОГОРОДНИК