Зурхай 11 jul 2022 523

Буряад-монгол зурхай июлиин 11-һээ 17 болотор

© фото: Анна ОГОРОДНИК

Июлиин 11, гарагай 2, буряад-монгол литээр 12.

Энэ үдэрһөө Пагшаг эхилнэ - долоон хоногто (июлиин 11-17) үргэлжэлхэ. Эдэ үдэрнүүдтэ угаалга хүүлэхэеэ, уһанда оро­хоёо тэбшэхэ.

Малгайн, гуталай, хубсаһанай хэшэг даллага абахада, гахай, хонин, туулай жэлтэй хүнүүдтэ хии мориёо хиидхэхэдэ, пеэшэн табихада, шэнэ хубсаһа үмдэхэдэ, гоёолто зүүхэдэ, найр наада эмхидхэхэдэ, хурим түрэ наадахада, шэнэ тушаал эзэлхэ­дэ, шэнэ гэр бүлэ байгуулхада, һайн үдэр. Олзын хэрэг эхилэлтэгүй.

Энэ үдэр «морин үхэхэ, эмээл хухарха» ушарһаа харгыда гарахада муу, илангаяа зүүн зүг руу.

Нохой жэлтэндэ һанаһанаа бүтээхэдэ, урагшатай гараг; хонин жэлтэнэй буянай үдэр.

Үһэеэ абхуулхада – үбшэ хабшанда.

Июлиин 12, гарагай 3, буряад-монгол литээр 13.

Баялигай хэшэг даллага абахада, хулга­на, луу, бишэн жэлтэй хүнүүдтэ хии мориёо хиидхэхэдэ, шэнэ гэр барихада ба шорой шулуугаар барилгын ажал хэхэдэ, һайн үдэр.

Нарай хүүгэдые гэрһээ холо гаргахагүй, түрэһэн үдэрынь тэмдэглэхэгүй, эмнэлгэ эхилэлтэгүй.

Харгыда гарахада, зүүн зүг руу муу, бу­сад зүг руу һайн.

Морин, могой жэлтэнэй урагша­тай үдэр; хулгана, гахай жэлтэнэй буян үйлэдэхэ гараг. Тахяа, бишэн жэлтэндэ муу үдэр, һэргэг ябаха хэрэгтэй.

Үһэеэ абхуулхада – жаргалда.

Июлиин 13, гарагай 4, буряад-монгол литээр 15 (14 таһарба).

Энэ үдэр Захааминай Санага нютагта Арьяа Баала бурханай асари ехэ хүрэг рамнайлагдана.

Ута наһанай, хэшэг баялигай, мориной хэшэг даллага абахада, шэнэ гэр барихада, эм найруулхада, эмнэлгэ эхилхэдэ, арал­жаа наймаа ябуулхада, һайн үдэр.

Харгыда гарахада, урда зүг руу муу, бу­сад зүг руу гэмгүй.

Хулгана, гахай жэлтэнэй һайн гараг; үхэр, луу, нохой жэлтэнэй буян үйлэдэхэ үдэр. Морин, могой жэлтэн һэргэг байхые оролдог.

Үһэеэ абхуулхада – үлзытэй гэбэшье, һүнэһэн толгойдоо оршоно.

Июлиин 14, гарагай 5, буряад-монгол литээр 16.

Хүүгэдэй хэшэг даллага абахада, тахяа, үхэр, могой жэлтэй хүнүүдтэ хии мориёо хиидхэхэдэ, һайн үдэр.

Гэрэй һуури татахагүй, гэр бараа заһабарилхагүй, зөөлгэхэгүй, шорой шулу­угаар барилгын ажал хэхэгүй.

Энэ үдэр харгыда гарахада муу, иланга­яа баруун зүг руу.

Бар, туулай жэлтэнэй урагшатай үдэр, харин тахяа, бишэн жэлтэнэй буян үйлэдэхэдэ һайн. Үхэр, луу, хонин, нохой жэлтэн һэргэг ябахые оролдохо.

Үһэеэ абхуулхада – хоолойн, уушханай үбшэндэ.

Июлиин 15, гарагай 6, буряад-монгол литээр 17.

Хониной хэшэг даллага абахада, һанаһанаа бүтээхэдэ, газар абахада, шэнэ гэр барихада ба шорой шулуугаар барил­гын ажал хэхэдэ, пеэшэн табихада, һайн үдэр.

Бэриин хэрэг үйлэдэхэгүй.

Харгыда гарахада, баруун зүг руу муу, бусад зүг руу һайн.

Хонин, тахяа, бишэн жэлтэнэй урагша­тай, һайн үдэр; морин, бишэн жэлтэнэй буянай үдэр. Бар, туулай жэлтэнэй чисаа гараг – һэргэг ябаха хэрэгтэй.

Үһэеэ абхуулхада – зүһэ шарай мууда­на.

Июлиин 16, гарагай 7, буряад-монгол литээр 18.

Амгалан байдалай, илангаяа таряа­най даллага абахада, бар, морин, нохой жэлтэй хүнүүдтэ хии мориёо хиидхэхэдэ, һанаһанаа бүтээхэдэ, пеэшэн табихада, газар абахада, гэр бараа барихада, һайн үдэр.

Наһа барагшые хүдөөлүүлхэгүй.

Энэ үдэр харгыда гарахада муу, иланга­яа зүүн зүг руу.

Үхэр жэлтэнэй урагшатай гараг; бар, ту­улай жэлтэнэй буян үйлэдэхэ үдэр. Хулга­на, гахай жэлтэндэ урагшагүй үдэр, һэргэг байха хэрэгтэй.

Үһэеэ абхуулхада – гарза гараха.

Июлиин 17, гарагай 1, буряад-монгол литээр 19.

Пагшагай һүүлшын үдэр.

Эдеэнэй, баялигай, малай хэшэг далла­га абахада, шэнэ гэр барихада, һайн үдэр.

Энэ үдэр амидаралай хүсэн һуларна, эхилһэн хэрэгүүд урагшагүйдэхэ, эмнэлгэ эхилхэгүй, наһа барагшые хүдөөлүүлхэгүй.

Харгыда гарахада, зүүн зүг руу муу, бу­сад зүг руу һайн.

Луу жэлтэнэй урагшатай, һайн үдэр.

Үһэеэ абхуулхада – Бурхан багшын һургаал дэлгэрнэ.

Жаргал лама ДУГДАНОВ бэлдэбэ

Фото: Анна ОГОРОДНИК