Зурхай 18 jul 2022 505

Буряад-монгол зурхай июлиин 18-һаа 24 болотор

© фото: Анна ОГОРОДНИК

Июлиин 18, гарагай 2, буряад-монгол литээр 20.

Малгайн, гуталай, хубсаһанай хэшэг даллага абахада, гахай, хонин, туулай жэл­тэй хүнүүдтэ хии мориёо хиидхэхэдэ; шэнэ хубсаһа үмдэхэдэ, зүүбшэ гоёлто зүүхэдэ, хатар наада эмхидхэхэдэ, хурим түрэ наа- дахада, шэнэ тушаал эзэлхэдэ, шэнэ гэр бүлэ байгуулхада, һайн үдэр.

Шэнэ гэр бариха ба шорой шулуугаар барилгын ажал хэхэдэ, муу үдэр.

Энэ үдэр “морин үхэхэ, эмээл хухарха” ушарһаа харгыда гарахада муу, илангаяа зүүн зүг руу.

Нохой жэлтэндэ һанаһанаа бүтээхэдэ, урагшатай гараг; хонин жэлтэнэй буянай үдэр.

Үһэеэ абхуулхада – үлэсхэлэндэ ба ан­галгада.

Июлиин 19, гарагай 3, буряад-монгол литээр 21.

Баялигай хэшэг даллага абахада, хулга­на, луу, бишэн жэлтэй хүнүүдтэ хии мориёо хиидхэхэдэ; аралжаа наймаа ябуулхада, ол­зын хэрэг эрхилхэдэ, хүрэнгэ шэглүүлхэдэ, үрэһэ тарихада, урьһалхада, һайн үдэр.

Айлшадые урихагүй, ехэ шухала хэрэг эхилэлтэгүй.

Харгыда гарахада, урда зүг руу муу, бу­сад зүг руу һайн.

Морин, могой жэлтэнэй урагша­тай үдэр; хулгана, гахай жэлтэнэй буян үйлэдэхэ гараг. Тахяа, бишэн жэлтэндэ муу үдэр, һэргэг ябаха хэрэгтэй.

Үһэеэ абхуулхада – халдабарита үбшэндэ.

Июлиин 20, гарагай 4, буряад-монгол литээр 22.

Ута наһанай, баялигай, мориной хэшэг даллага абахада, эм найруулхада, эмнэлгэ эхилхэдэ, пеэшэн табихада, угаалга хэхэдэ, хурим түрэ наадахада, аралжаа наймаа ябуулхада, һайн үдэр.

Шэнэ гэр бариха ба шорой шулуугаар барилгын ажал хэхэдэ, олзын хэрэг эрхил­хэдэ, муу үдэр.

Энэ үдэр харгыда гарахада муу, иланга­яа баруун зүг руу.

Хулгана, гахай жэлтэнэй һайн гараг; үхэр, луу, нохой жэлтэнэй буян үйлэдэхэ үдэр. Морин, могой жэлтэн һэргэг байхые оролдог.

Үһэеэ абхуулхада – эдеэ ундан элбэг­жэхэ, гэбэшье үбшэн хүрэжэ магад.

Июлиин 21, гарагай 5, буряад-монгол литээр 23.

Хүүгэдэй хэшэг даллага абахада, тахяа, үхэр, могой жэлтэй хүнүүдтэ хии мориёо хиидхэхэдэ; шорой шулуугаар барилгын ажал хэхэдэ, пеэшэн табихада, һайн үдэр.

Хүүгэдые гэрһээ холо эльгээхэгүй, түрэһэн үдэрынь тэмдэглэхэгүй.

Харгыда гарахада, баруун зүг руу муу, бусад зүг руу һайн.

Бар, туулай жэлтэнэй урагшатай үдэр, харин тахяа, бишэн жэлтэнэй буян үйлэдэхэдэ һайн. Үхэр, луу, хонин, нохой жэлтэн һэргэг ябахые оролдохо.

Үһэеэ абхуулхада – эд бараан элбэгжэ­хэ.

Июлиин 22, гарагай 6, буряад-монгол литээр 24.

Амгалан тайбанай, хониной хэшэг дал­лага абахада, һайн үдэр.

Энэ үдэр гарза гаража, хулгай дээрмэ боложо болохо; хурим түрэ наадахагүй, эмнэлгэ болон шухала хэрэгүүдые эхи- лэлтэгүй.

Харгыда гарахада, зүүн зүг руу муу, бу­сад зүг руу һайн. Хонин, тахяа, бишэн жэл­тэнэй урагшатай, һайн үдэр; морин, бишэн жэлтэнэй буянай үдэр. Бар, туулай жэлтэ­нэй чисаа гараг – һэргэг ябаха хэрэгтэй.

Үһэеэ абхуулхада – үбшэндэ.

Июлиин 23, гарагай 7, буряад-монгол литээр 25.

Амгалан байдалай, илангаяа таряанай даллага абахада, бар, морин, нохой жэлтэй хүнүүдтэ хии мориёо хиидхэхэдэ; шэнэ гэр бариха ба шорой шулуугаар барилгын ажал хэхэдэ, һайн үдэр.

Энэ үдэр түрэл гаралнуудаараа найр- лахагүй, шэнэ гэр барихагүй, шорой шу- луугаар барилгын ажал хэлтэгүй.

Харгыда гарахада, зүүн зүг руу муу, бу­сад зүг руу һайн.

Үхэр жэлтэнэй урагшатай гараг; бар, туулай жэлтэнэй буян үйлэдэхэ үдэр. Хулга­на, гахай жэлтэндэ урагшагүй үдэр, һэргэг байха хэрэгтэй.

Үһэеэ абхуулхада – нюдэнэй даралта ехэдэхэ.

Июлиин 24, гарагай 1, буряад-монгол литээр 26.

Эдеэнэй, баялигай, малай хэшэг дал­лага абахада, худалдаа наймаа ябуулхада, олзын хэрэг эрхилхэдэ, урьһалхада, үрэһэ тарихада, һайн үдэр.

Шорой шулуугаар барилгын ажал хэхэдэ, гэрэй һуури татахада, гэр бараа заһабарилхада, зөөлгэхэдэ, муу үдэр.

Энэ үдэр“морин үхэхэ, эмээл хухарха” ушарһаа харгыда гарахада муу, илангаяа зүүн зүг руу.

Луу жэлтэнэй урагшатай, һайн үдэр.

Үһэеэ абхуулхада – жаргалда ба аза талаанда.

Жаргал лама ДУГДАНОВ бэлдэбэ

Фото: Анна ОГОРОДНИК