Зурхай 25 jul 2022 517

Буряад-монгол зурхай июлиин 25-һаа 31 болотор

© фото: Анна ОГОРОДНИК

Июлиин 25, гарагай 2, буряад-монгол литээр 27.

Малгайн, гуталай, хубсаһанай хэшэг даллага абахада, гахай, хонин, туулай жэлтэй хүнүүдтэ хии мориёо хиидхэхэдэ, пеэшэн табихада, шэнэ хубсаһа үмдэхэдэ, зүүбшэ гоёлто зүүхэдэ, шэнэ тушаал эзэл­хэдэ, гэр бүлэ шэнээр байгуулхада һайн үдэр.

Хурим түрэ наадахагүй.

Харгыда гарахада, урда зүг руу муу, бу­сад зүг руу һайн.

Нохой жэлтэндэ һанаһанаа бүтээхэдэ урагшатай гараг; хонин жэлтэнэй буянай үдэр.

Үһэеэ абхуулхада – үлзытэй.

Июлиин 26, гарагай 3, буряад-монгол литээр 28.

Баялигай хэшэг даллага абахада, хулга­на, луу, бишэн жэлтэй хүнүүдтэ хии мориёо хиидхэхэдэ, һуралсал эхилхэдэ һайн үдэр.

Наһа барагшые хүдөөлүүлхэгүй.

Харгыда гарахада, баруун зүг руу муу, бусад зүг руу гэмгүй.

Морин, могой жэлтэнэй урагша­тай үдэр; хулгана, гахай жэлтэнэй буян үйлэдэхэ гараг. Тахяа, бишэн жэлтэндэ муу үдэр, һэргэг ябаха хэрэгтэй.

Үһэеэ абхуулхада – хэрүүл, тэмсэлдэ.

Июлиин 27, гарагай 4, буряад-монгол литээр 29.

Ута наһанай, баялигай, мориной хэшэг даллага абахада, эм найруулхада, эмнэлгэ эхилхэдэ, угаалга хэхэдэ, хурим түрэ на­адахада, худалдаа наймаа ябуулхада һайн үдэр.

Наһа барагшын хэрэг үйлэдэхэгүй.

Харгыда гарахада, баруун зүг руу муу, бусад зүг руу гэмгүй.

Хулгана, гахай жэлтэнэй һайн гараг; үхэр, луу, нохой жэлтэнэй буян үйлэдэхэ үдэр. Морин, могой жэлтэн һэргэг байхые оролдог.

Үһэеэ абхуулхада – һүнэһэн зайлаха.

Июлиин 28, гарагай 5, буряад-монгол литээр 30.

Хүүгэдэй хэшэг даллага абахада, тахяа, үхэр, могой жэлтэй хүнүүдтэ хии мориёо хиидхэхэдэ һайн үдэр. Энэ үдэр һанаһан хэрэгүүд шууд түргэн бүтэхэ жэшээтэй.

Шэнэ гэр бариха ба шорой шулуугаар барилгын ажал хэхэдэ муу үдэр.

Харгыда гарахада, зүүн зүг руу муу, бу­сад зүг руу гэмгүй.

Бар, туулай жэлтэнэй урагшатай үдэр, харин тахяа, бишэн жэлтэнэй буян үйлэдэхэдэ һайн. Үхэр, луу, хонин, нохой жэлтэн һэргэг ябахые оролдохо.

Үһэеэ абхуулхада – хэрүүл аман,тэмсээн дэлгэрхэ.

Июлиин 29, гарагай 6, буряад-монгол литээр шэнын 1.

Хониной хэшэг даллага абахада һайн үдэр.

Энэ үдэр гарза гаража, хулгай худал боложо болохо. Шухала хэрэг эхилэлтэгүй, илангаяа хурим түрэ наадахагүй, эмнэлгэ эхилхэгүй, айлшадые урихагүй.

Харгыда гарахада, зүүн зүг руу муу, бу­сад зүг руу һайн.

Хонин, тахяа, бишэн жэлтэнэй урагша­тай һайн үдэр; морин, бишэн жэлтэнэй буянай үдэр. Бар, туулай жэлтэнэй чисаа гараг – һэргэг ябаха хэрэгтэй.

Үһэеэ абхуулхада – наһан хорохо.

Июлиин 30, гарагай 7, буряад-монгол литээр шэнын 2.

Амгалан байдалай, илангаяа таряанай даллага абахада, бар, морин, нохой жэлтэй хүнүүдтэ хии мориёо хиидхэхэдэ, пеэшэ та­бихада һайн үдэр.

Олзын хэрэг, эмнэлгэ эхилэлтэгүй.

Энэ үдэр “морин үхэхэ, эмээл хухарха” ушарһаа харгыда гарахада муу, илангаяа зүүн зүг руу муу.

Үхэр жэлтэнэй урагшатай гараг; бар, ту­улай жэлтэнэй буян үйлэдэхэ үдэр. Хулга­на, гахай жэлтэндэ урагшагүй үдэр, һэргэг байха.

Үһэеэ абхуулхада – хэлэ аман дэлгэрхэ.

Июлиин 31, гарагай 1, буряад-монгол литээр шэнын 3.

Майдари хуралай эхин үдэр.

Эдеэнэй, баялигай, малай хэшэг далла­га абахада, шэнэ гэр барихада ба шорой шулуугаар барилгын ажал хэхэдэ һайн үдэр.

Тэрсүүд үдэр нүүхэ ба бэриин үйлэ, хүдөө гаргаха гэхэ мэтые тэбшэхэ.

Энэ үдэр амидаралай хүсэн һуларна, эхилһэн хэрэгүүд буруу һүрэжэ боло­хо. Хүүгэдые гэртэһээ холо эльгээхэгүй, түрэһэн үдэрынь тэмдэглэхэгүй.

Харгыда гарахада, урда зүг руу муу, бу­сад зүг руу һайн.

Луу жэлтэнэй урагшатай һайн үдэр.

Үһэеэ абхуулхада – баялигта.

Жаргал лама ДУГДАНОВ бэлдэбэ

Фото: Анна ОГОРОДНИК