Зурхай 1 aug 2022 304

Буряад-монгол зурхай августын 1-һээ 7 болотор

© фото: Анна ОГОРОДНИК

Августын 1, гарагай 2, буряад-монгол литээр шэнын 4.

Майдар хуралай гол үдэр.

Малгайн, гуталай, хубсаһанай хэшэг даллага абахада, гахай, хонин, туулай жэл­тэй хүнүүдтэ Хии мориёо хиидхэхэдэ һайн үдэр.

Энэ үдэр бэе махабад һуларна, эхилһэн хэрэгүүд буруу һүрэжэ болохо. Эмнэлгэ эхилэлтэгүй, сэрэг суур хүдэлгэхэгүй.

Харгыда гарахада, баруун зүг руу муу, бусад зүг руу һайн.

Нохой жэлтэндэ һанаһанаа бүтээхэдэ урагшатай гараг; хонин жэлтэнэй буянай үдэр.

Үһэеэ абхуулхада – үнгэ шарай һайжарха.

Августын 2, гарагай 3, буряад-монгол литээр шэнын 5.

Майдар хуралай түгэсхэлэй үдэр.

Дашинима (Үлзытэ) - амгалан жаргал­тай, абишиг (Ваан) хайрлахада, һайтар байгуулхада (рамнай үргэхэ), бурханай та­хилга хэхэдэ, баялигай хэшэг даллага аба­хада, хулгана, луу, бишэн жэлтэй хүнүүдтэ Хии мориёо хиидхэхэдэ, аралжаа наймаа ябуулхада, хүрэнгэ шэглүүлхэдэ, үрэһэ та­рихада, урьһалхада һайн үдэр.

Түрэл гаралнуудтаяа найрлахагүй.

Харгыда гарахада, баруун зүг руу муу, бусад зүг руу һайн.

Морин, могой жэлтэнэй урагша­тай үдэр; хулгана, гахай жэлтэнэй буян үйлэдэхэ гараг. Тахяа, бишэн жэлтэндэ муу үдэр, һэргэг ябаха хэрэгтэй.

Үһэеэ абхуулхада – эд мал арьбижаха

Августын 3, гарагай 4, буряад-монгол литээр шэнын 6.

Мориной хэшэг даллага абахада һайн үдэр.

Модон хохимой үдэр буянай садан ехэ тушаалай шэрээдэ гараха, номлохо, шэнэ ажалда орохо, сэрэг хүдэлгэхэ, гэрэй һуури татаха, гэр бараа заһабарилха, зөөлгэхэ гэхэ мэтын хэрэгүүдые тэбшэхэ.

Харгыда гарахада, зүүн зүг руу муу, бу­сад зүг руу гэмгүй.

Хулгана, гахай жэлтэнэй һайн гараг; үхэр, луу, нохой жэлтэнэй буян үйлэдэхэ үдэр. Морин, могой жэлтэн һэргэг байхые оролдог.

Үһэеэ абхуулхада – зүһэ шарай һайжарха.

Августын 4, гарагай 5, буряад-монгол литээр шэнын 7.

Хүүгэдэй хэшэг даллага абахада, тахяа, үхэр, могой жэлтэй хүнүүдтэ Хии мориёо хиидхэхэдэ һайн үдэр. Энэ үдэр һанаһан хэрэгүүд урагшатайгаар бүтэхэ жэшээтэй, илангаяа шэнэ гэр барихада ба шорой шулуугаар барилгын ажал хэхэдэ, пеэшэн табихада һайн.

Харгыда гарахада, зүүн зүг руу муу, бу­сад зүг руу гэмгүй.

Бар, туулай жэлтэнэй урагшатай үдэр, харин тахяа, бишэн жэлтэнэй буян үйлэдэхэдэ һайн. Үхэр, луу, хонин, нохой жэлтэн һэргэг ябахые оролдохо.

Үһэеэ абхуулхада – хэрүүл аман дэл­гэрхэ.

Августын 5, гарагай 6, буряад-монгол литээр шэнын 8.

Амгалан тайбанай, илангаяа хониной хэшэг даллага абахада, пеэшэн табихада һайн үдэр.

Энэ үдэр гарза гаража, хулгай худал ушаржа болохо, хурим түрэ наадахагүй, эмнэлгэ эхилхэгүй, наһа барагшые хүдөөлхэгүй.

Энэ үдэр “морин үхэхэ, эмээл хухарха” ушарһаа харгыда гарахада муу.

Хонин, тахяа, бишэн жэлтэнэй урагша­тай һайн үдэр; морин, бишэн жэлтэнэй буянай үдэр. Бар, туулай жэлтэнэй чисаа гараг – һэргэг ябаха хэрэгтэй.

Үһэеэ абхуулхада – наһан утадхагдаха.

Августын 6, гарагай 7, буряад-монгол литээр 9.

Амгалан тайбанай, илангаяа таряанай даллага абахада, бар, морин, нохой жэл­тэй хүнүүдтэ Хии мориёо хиидхэхэдэ һайн үдэр.

Энэ үдэр гарза гаража, хулгай худал ушаржа болохо, хурим түрэ наадахагүй, эмнэлгэ эхилхэгүй, наһа барагшын хэрэг үйлэдэхэгүй.

Харгыда гарахада, урда зүг руу муу, бу­сад зүг руу һайн.

Үхэр жэлтэнэй урагшатай гараг; бар, ту­улай жэлтэнэй буян үйлэдэхэ үдэр. Хулга­на, гахай жэлтэндэ урагшагүй үдэр, һэргэг байха.

Үһэеэ абхуулхада – үбшэн хүрэхэ.

Августын 7, гарагай 1, буряад-монгол литээр 10.

Эдеэнэй, баялигай, малай хэшэг дал­лага абахада, аралжаа наймаа ябуулхада, хүрэнгэ шэглүүлхэдэ, олзын хэрэг эрхилхэ­дэ, үрэһэ тарихада, урьһалхада һайн үдэр.

Шэнэ гэр бариха ба шорой шулуугаар барилгын ажал хэхэдэ муу.

Энэ үдэр харгыда гарахада муу, иланга­яа баруун зүг руу муу.

Луу жэлтэнэй урагшатай һайн үдэр.

Үһэеэ абхуулхада – жаргалда.

Жаргал лама ДУГДАНОВ бэлдэбэ

Фото: Анна ОГОРОДНИК