Зурхай 8 aug 2022 689

Буряад-монгол зурхай августын 8-һаа 14 болотор

© фото: Анна ОГОРОДНИК

Августын 8, гарагай 2, буряад-монгол литээр 11.

Малгайн, гуталай, хубсаһанай хэшэг даллага абахада, гахай, хонин, туулай жэлтэй хүнүүдтэ хии мориёо хиидхэхэдэ; шэнэ гэр барихада ба шорой шулуугаар барилгын ажал хэхэдэ, зүүбшэ гоёлто зүүхэдэ, шэнэ хубсаһа үмдэхэдэ, найр наада эмхидхэхэдэ, хурим түрэ наадахада, шэнэ тушаал эзэлхэдэ, шэнэ гэр бүлэ байгуулхада һайн үдэр.

Харгыда гарахада, баруун зүг руу муу, бусад зүг руу гэмгүй.

Нохой жэлтэндэ һанаһанаа бүтээхэдэ урагшатай гараг; хонин жэлтэнэй буянай үдэр.

Үһэеэ абхуулхада – ухаан хурсадаха.

Августын 9, гарагай 3, буряад-монгол литээр 12.

Баялигай хэшэг даллага абахада, хулгана, луу, бишэн жэлтэй хүнүүдтэ хии мориёо хиидхэхэдэ, пеэшэн табихада һайн үдэр.

Энэ үдэр шухала хэрэгүүдые эхилэлтэгүй, илангаяа эмнэлгэ, олзын хэрэг эрхилхэгүй.   

Энэ үдэр “морин үхэхэ, эмээл хухарха” ушарһаа харгыда гарахада муу, илангаяа зүүн зүг руу.

Морин, могой жэлтэнэй урагшатай үдэр; хулгана, гахай жэлтэнэй буян үйлэдэхэ гараг. Тахяа, бишэн жэлтэндэ муу үдэр, һэргэг ябаха хэрэгтэй.

Үһэеэ абхуулхада – ами наһанда аюултай.

Августын 10, гарагай 4, буряад-монгол литээр 13.

Амгалан тайбанай, ута наһанай, баялигай, мориной хэшэг даллага абахада, шэнэ гэр барихада ба шорой шулуугаар барилгын ажал хэхэдэ, пеэшэн табихада, эм найруулхада, эмнэлгэ эхилхэдэ, угаалга хүүлэхэдэ, хурим түрэ наадахада, аралжаа наймаа ябуулхада һайн үдэр.

Хүүгэдэй түрэһэн үдэр тэмдэглэхэгүй, гэрһээ холо эльгээхэгүй.           Харгыда гарахада, зүүн зүг руу муу, бусад зүг руу һайн.

Хулгана, гахай жэлтэнэй һайн гараг; үхэр, луу, нохой жэлтэнэй буян үйлэдэхэ үдэр. Морин, могой жэлтэн һэргэг байхые оролдог.

Үһэеэ абхуулхада – хүсэл, оролдосо шангадаха.

Августын 11, гарагай 5, буряад-монгол литээр 14.

Амгалан тайбанай, хүүгэдэй хэшэг даллага абахада, тахяа, үхэр, могой жэлтэй хүнүүдтэ хии мориёо хиидхэхэдэ; шэнэ гэр барихада ба шорой шулуугаар барилгын ажал хэхэдэ һайн үдэр.

Энэ үдэр гарза гаража, хулгай дээрмэ боложо болохо. Шухала хэрэг эхилэлтэгүй, илангаяа эмнэлгэ эхилхэгүй, сэрэг суур хүдэлгэхэгүй.

Харгыда гарахада, зүүн зүг руу муу, бусад зүг руу һайн.

Бар, туулай жэлтэнэй урагшатай үдэр, харин тахяа, бишэн жэлтэнэй буян үйлэдэхэдэ һайн. Үхэр, луу, хонин, нохой жэлтэн һэргэг ябахые оролдохо.

Үһэеэ абхуулхада – эд бараан элбэгжэхэ.

Августын 12, гарагай 6, буряад-монгол литээр 15-най дүйсэн.

Амгалан тайбанай, хониной хэшэг даллага абахада, шэнэ гэр барихада, газар абахада һайн үдэр.

Харгыда гарахада, урда зүг руу муу, бусад зүг руу гэмгүй.

Хонин, тахяа, бишэн жэлтэнэй урагшатай һайн үдэр; морин, бишэн жэлтэнэй буянай үдэр. Бар, туулай жэлтэнэй чисаа гараг – һэргэг ябаха хэрэгтэй.

15-да хүнэй һүнэһэн тархидаа оршоно - үһэеэ абхуулалтагүй.

Августын 13, гарагай 7, буряад-монгол литээр 17 (16 таһарба).

Амгалан тайбанай, илангаяа таряанай даллага абахада, бар, морин, нохой жэлтэй хүнүүдтэ хии мориёо хиидхэхэдэ, шэнэ гэр бариха ба шорой шулуугаар барилгын ажал хэхэдэ, пеэшэн табихада, шэнэ хубсаһа үмдэхэдэ, зүүбшэ гоёлто зүүхэдэ, хатар наада эмхидхэхэдэ, шэнэ тушаал эзэлхэдэ, шэнэ гэр бүлэ байгуулхада һайн үдэр.

Хурим түрэ наадахагүй.        

Харгыда гарахада, баруун зүг руу муу, бусад зүг руу һайн.

Үхэр жэлтэнэй урагшатай гараг; бар, туулай жэлтэнэй буян үйлэдэхэ үдэр. Хулгана, гахай жэлтэндэ урагшагүй үдэр, һэргэг байха хэрэгтэй.     

Үһэеэ абхуулхада – нюдэнэй хараа муудаха.

Августын 14, гарагай 1, буряад-монгол литээр 18.

Эдеэнэй, баялигай, малай хэшэг даллага абахада һайн үдэр.

Энэ үдэр амидаралай хүсэн һуларна, эхилһэн хэрэгүүд урагшагүйдэхэ, илангаяа эмнэлгэ эхилхэгүй, шорой шулуугаар барилгын ажал хэхэгүй.

Энэ үдэр харгыда гарахада муу, илангаяа зүүн зүг руу муу.

Луу жэлтэнэй урагшатай һайн үдэр.

Үһэеэ абхуулхада – гарзада.

Жаргал лама ДУГДАНОВ бэлдэбэ

Фото: Анна ОГОРОДНИК