Зурхай 15 aug 2022 541

Буряад-монгол зурхай августын 15-һаа 21 болотор

© фото: Анна ОГОРОДНИК

Августын 15, гарагай 2, буряад-монгол литээр 19.

Малгайн, гуталай, хубсаһанай хэшэг даллага абахада, гахай, хонин, туулай жэл­тэй хүнүүдтэ хии мориёо хиидхэхэдэ; шэнэ гэр барихада һайн үдэр. Энэ үдэр амида­ралай хүсэн һуларна, эхилһэн хэрэгүүд муу хойшолонтой байха. Эмнэлгэ эхилхэгүй, наһа барагшын хэрэг үйлэдэхэгүй.

Харгыда гарахада, зүүн зүг руу муу, бу­сад зүг руу һайн.

Нохой жэлтэндэ һанаһанаа бүтээхэдэ урагшатай гараг; хонин жэлтэнэй буянай үдэр.

Үһэеэ абхуулхада – Бурхан багшын һургаал дэлгэрхэ.

Августын 16, гарагай 3, буряад-монгол литээр 20.

Баялигай хэшэг даллага абахада, хулга­на, луу, бишэн жэлтэй хүнүүдтэ хии мориёо хиидхэхэдэ; пеэшэн табихада һайн үдэр.

Шухала хэрэгүүдые эхилхэгүй, илангаяа эмнэлгэ эхилхэгүй, шэнэ гэр барихагүй, шорой шулуугаар барилгын ажал хэхэгүй.

Энэ үдэр «морин үхэхэ, эмээл хухарха» ушарһаа харгыда гарахада муу, илангаяа зүүн зүг руу муу.

Морин, могой жэлтэнэй урагша­тай үдэр; хулгана, гахай жэлтэнэй буян үйлэдэхэ гараг. Тахяа, бишэн жэлтэндэ муу үдэр, һэргэг ябаха хэрэгтэй.

Үһэеэ абхуулхада – үлэсхэлэндэ ба ан­галгада.

Августын 17, гарагай 4, буряад-монгол литээр 21.

Амгалан тайбанай, ута наһанай, бая­лигай, мориной хэшэг даллага абахада, эм найруулхада, угаалга хүүлэхэдэ, хурим түрэ наадахада, аралжаа наймаа ябуулхада һайн үдэр.

Харгыда гарахада, урда зүг руу муу, бу­сад зүг руу һайн.

Хулгана, гахай жэлтэнэй һайн гараг; үхэр, луу, нохой жэлтэнэй буян үйлэдэхэ үдэр. Морин, могой жэлтэн һэргэг байхые оролдог.

Үһэеэ абхуулхада – халдабарита үбшэндэ.

Августын 18, гарагай 5, буряад-монгол литээр 22.

Хүүгэдэй хэшэг даллага абахада, тахяа, үхэр, могой жэлтэй хүнүүдтэ хии мориёо хиидхэхэдэ һайн үдэр. Энэ үдэр һанаһан хэрэгүүд урагшатайгаар бүтэхэ жэшээтэй.

Олзын хэрэг эрхилэлтэгүй. Шэнэ гэр барихада ба шорой шулуугаар барилгын ажал хэхэдэ муу үдэр.

Энэ үдэр харгыда гарахада муу, иланга­яа баруун зүг руу муу.

Бар, туулай жэлтэнэй урагшатай үдэр, харин тахяа, бишэн жэлтэнэй буян үйлэдэхэдэ һайн. Үхэр, луу, хонин, нохой жэлтэн һэргэг ябахые оролдохо.

Үһэеэ абхуулхада – эдеэ хоол элбэгжэ­хэ, гэбэшье үбшэн хүрэхэдөө болохо.

Августын 19, гарагай 6, буряад-монгол литээр 23.

Хониной хэшэг даллага абахада, шорой шулуугаар барилгын ажал хэхэдэ, пеэшэн табихада һайн үдэр.

Шухала хэрэгүүдые, илангаяа эм­нэлгэ эхилхэгүй, багашуулые гэрһээ холо табихагүй, түрэһэн үдэрыень тэмдэглэхэгүй.

Харгыда гарахада, баруун зүг руу муу, бусад зүг руу һайн.

Хонин, тахяа, бишэн жэлтэнэй урагша­тай һайн үдэр; морин, бишэн жэлтэнэй буянай үдэр. Бар, туулай жэлтэнэй чисаа гараг – һэргэг ябаха хэрэгтэй.

Үһэеэ абхуулхада – баялигта.

Августын 20, гарагай 7, буряад-монгол литээр 24.

Амгалан тайбанай, илангаяа таряанай даллага абахада, бар, морин, нохой жэл­тэй хүнүүдтэ хии мориёо хиидхэхэдэ һайн үдэр.

Шухала хэрэгүүдые, илангаяа эмнэлгэ эхилхэгүй.

Харгыда гарахада, зүүн зүг руу муу, бу­сад зүг руу һайн.

Үхэр жэлтэнэй урагшатай гараг; бар, ту­улай жэлтэнэй буян үйлэдэхэ үдэр. Хулга­на, гахай жэлтэндэ урагшагүй үдэр, һэргэг байха.

Үһэеэ абхуулхада – үбшэндэ.

Августын 21, гарагай 1, буряад-монгол литээр 25.

Эдеэнэй, баялигай, малай хэшэг далла­га абахада, шэнэ гэр барихада ба шорой шулуугаар барилгын ажал хэхэдэ һайн үдэр.

Энэ үдэр ондоо ямаршье шухала хэ­рэг эхилэлтэгүй. Түрэл гаралнуудтаяа найрлахагүй.

Харгыда гарахада, зүүн зүг руу муу, бу­сад зүг руу һайн.

Луу жэлтэнэй урагшатай һайн үдэр.

Үһэеэ абхуулхада – нюдэнэй даралта ехэдэхэ.

Жаргал лама ДУГДАНОВ бэлдэбэ

Фото: Анна ОГОРОДНИК