Зурхай 22 aug 2022 479

Буряад-монгол зурхай августын 22-һоо 28 болотор

© фото: Анна ОГОРОДНИК

Августын 22, гарагай 2, буряад-монгол литээр 26

Малгайн, гуталай, хубсаһанай хэшэг даллага абахада, гахай, хонин, туулай жэлтэй хүнүүдтэ хии мориёо хиидхэхэ­дэ; зүүбшэ гоёлто зүүхэдэ, шэнэ хубсаһа үмдэхэдэ, найр наада эмхидхэхэдэ, хурим түрэ наадахада, шэнэ тушаал эзэлхэдэ, шэнэ гэр бүлэ байгуулхада һайн үдэр.

Гэрэй һуури татахада, шэнэ гэр бариха­да ба шорой шулуугаар барилгын ажал хэ­хэдэ, гэр бараа заһабарилхада, зөөлгэхэдэ муу.

Энэ үдэр “морин үхэхэ, эмээл хухарха” ушарһаа харгыда гарахада, илангаяа зүүн зүг руу - муу.

Нохой жэлтэндэ һанаһанаа бүтээхэдэ урагшатай гараг; хонин жэлтэнэй буянай үдэр.

Үһэеэ абхуулхада – жаргалда.

Августын 23, гарагай 3, буряад-монгол литээр 27

Баялигай хэшэг даллага абахада, хулга­на, луу, бишэн жэлтэй хүнүүдтэ хии мориёо хиидхэхэдэ; һуралсал эхилхэдэ, эхилһэн хэрэгүүдээ түгэсхэхэдэ һайн үдэр.

Бэриин хэрэг үйлэдэхэгүй, хурим түрэ наадахагүй.

Харгыда гарахада, урда зүг руу муу, бу­сад зүг руу һайн.

Морин, могой жэлтэнэй урагша­тай үдэр; хулгана, гахай жэлтэнэй буян үйлэдэхэ гараг. Тахяа, бишэн жэлтэндэ муу үдэр, һэргэг ябаха хэрэгтэй.

Үһэеэ абхуулхада – жаргалда.

Августын 24, гарагай 4, буряад-монгол литээр 27 дабхарлаба

Ута наһанай, баялигай, мориной хэшэг даллага абахада, эм найруулхада, эмнэлгэ эхилхэдэ, угаалга хүүлэхэдэ, аралжаа най­маа ябуулхада һайн үдэр. Бэриин хэрэг үйлэдэхэгүй, хурим түрэ наадахагүй.

Харгыда гарахада, урда зүг руу муу, бу­сад зүг руу һайн.

Хулгана, гахай жэлтэнэй һайн гараг; үхэр, луу, нохой жэлтэнэй буян үйлэдэхэ үдэр. Морин, могой жэлтэн һэргэг байхые оролдог.

Үһэеэ абхуулхада – жаргалда.

Августын 25, гарагай 5, буряад-монгол литээр 28

Хүүгэдэй хэшэг даллага абахада, тахяа, үхэр, могой жэлтэй хүнүүдтэ хии мориёо хиидхэхэдэ һайн үдэр; һанаһан хэрэгүүд түргэн бүтэхэ.

Наһа барагшые хүдөөлхэгүй.

Харгыда гарахада баруун зүг руу муу, бусад зүг руу гэмгүй.

Бар, туулай жэлтэнэй урагшатай үдэр, харин тахяа, бишэн жэлтэнэй буян үйлэдэхэдэ һайн. Үхэр, луу, хонин, нохой жэлтэн һэргэг ябахые оролдохо.

Үһэеэ абхуулхада – хэрүүл, тэмсэлдэ.

Августын 26, гарагай 6, буряад-монгол литээр 29

Бальжинима (Согто) үдэр амиды ба нүгшэһэнэй ямаршье үйлэдэ һайн. Энэ сагта Синпүн гэхэ мэтэ газарай бусад эзэ­дэй байбалшье гү, али үгышье һаа, согто хутаг, буян болохо. Хониной хэшэг даллага абахада һайн үдэр.

Харгыда гарахада баруун зүг руу муу, бусад зүг руу гэмгүй.

Хонин, тахяа, бишэн жэлтэнэй урагша­тай һайн үдэр; морин, бишэн жэлтэнэй буянай үдэр. Бар, туулай жэлтэнэй чисаа гараг – һэргэг ябаха хэрэгтэй.

Үһэеэ абхуулхада – һүнэһэн зайлаха.

Августын 27, гарагай 7, буряад-монгол литээр 30

Энэ үдэр амгалан тайбанай, илангаяа таряанай даллага абахада, бар, морин, но­хой жэлтэй хүнүүдтэ хии мориёо хиидхэхэ­дэ; шэнэ хубсаһа үмдэхэдэ, зүүбшэ гоёлто зүүхэдэ, хатар наада эмхидхэхэдэ һайн үдэр.

Шэнэ гэр барихада ба шорой шулуу- гаар барилгын ажал хэхэдэ муу үдэр.

Харгыда гарахада, зүүн зүг руу муу, бу­сад зүг руу гэмгүй.

Үхэр жэлтэнэй урагшатай гараг; бар, ту­улай жэлтэнэй буян үйлэдэхэ үдэр. Хулга­на, гахай жэлтэндэ урагшагүй үдэр, һэргэг байха.

Үһэеэ абхуулхада – хэрүүл шууяанда.

Августын 28, гарагай 1, буряад-монгол литээр шэнын 1

Тэрсүүд үдэр санваар хүртэхэ, ном шаг­наха ба бурханай тахилга хэхэ, даллага абаха, харгыда гараха, нүүхэ, бэриин үйлэ, айлшадые уриха, наһа барагшые хүдөө гаргаха гэхэ мэтые тэбшэхэ.

Харгыда гарахада, зүүн зүг руу муу, бу­сад зүг руу һайн.

Луу жэлтэнэй урагшатай һайн үдэр.

Үһэеэ абхуулхада – наһан хорохо.

Жаргал лама ДУГДАНОВ бэлдэбэ

Фото: Анна ОГОРОДНИК