Зурхай 29 aug 2022 276

Буряад-монгол зурхай августын 29-һоо сентябриин 4 болотор

© фото: Анна ОГОРОДНИК

Августын 29, гарагай 2, буряад-монгол литээр шэнын 2

Малгайн, гуталай, хубсаһанай хэшэг даллага абахада, гахай, хонин, туулай жэл­тэй хүнүүдтэ хии мориёо хиидхэхэдэ; пеэ­шэ табихада һайн үдэр.

Энэ үдэр амидаралай хүсэн һуларна, эхилһэн хэрэгүүд урагшагүй, илангаяа эм­нэлгэ эхилхэгүй, олзын хэрэг эрхилхэгүй.

Энэ үдэр “морин үхэхэ, эмээл хухарха” ушарһаа харгыда гарахада муу, илангаяа зүүн зүг руу.

Нохой жэлтэндэ һанаһанаа бүтээхэдэ урагшатай гараг; хонин жэлтэнэй буянай үдэр.

Үһэеэ абхуулхада – хэрүүл, арсалдаан гаража магад.

Августын 30, гарагай 3, буряад-монгол литээр шэнын 3

Бальжинима (Согто) үдэр амиды ба нүгшэһэнэй ямаршье үйлэдэ һайн. Энэ сагта Синпүн гэхэ мэтэ газарай болон бу­садшье эзэдэй байбалшье, али үгышье һаа, согто хутаг, буян болохо. Илангаяа баялигай хэшэг даллага абахада, хулгана, луу, бишэн жэлтэй хүнүүдтэ хии мориёо хиидхэхэдэ; һуралсал эхилхэдэ, эхилһэн хэрэгүүдээ дүүргэхэдэ, шэнэ гэр барихада ба шорой шулуугаар барилгын ажал хэхэ­дэ һайн үдэр.

Багашуулые гэрһээ холо эльгээхэгүй, түрэһэн үдэрынь тэмдэглэхэгүй.

Харгыда гарахада, урда зүг руу муу, бу­сад зүг руу һайн.

Морин, могой жэлтэнэй урагша­тай үдэр; хулгана, гахай жэлтэнэй буян үйлэдэхэ гараг. Тахяа, бишэн жэлтэндэ муу үдэр, һэргэг ябаха хэрэгтэй.

Үһэеэ абхуулхада – баялигта.

Августын 31, гарагай 4, буряад-монгол литээр шэнын 4

Мориной хэшэг даллага абахада һайн үдэр.

Энэ эбээ алдалгын үдэр шухала хэ­рэг эхилэлтэгүй, сэрэг суур хүдэлгэхэгүй, хэрэлдэхэгүй.

Харгыда гарахада, баруун зүг руу муу, бусад зүг руу һайн.

Хулгана, гахай жэлтэнэй һайн гараг; үхэр, луу, нохой жэлтэнэй буян үйлэдэхэ үдэр. Морин, могой жэлтэн һэргэг байхые оролдог.

Үһэеэ абхуулхада – нюур шарай һайжарха.

Сентябриин 1, гарагай 5, буряад-мон­гол литээр шэнын 5

Хүүгэдэй хэшэг даллага абахада, тахяа, үхэр, могой жэлтэй хүнүүдтэ хии мориёо хиидхэхэдэ һайн үдэр. Энэ үдэр һанаһан хэрэгүүд номой ёһоор бүтэхэ, илангаяа ар­салдаа шиидхэхэдэ, холын замда гарахада, нүүхэдэ, эбэй харилсаа байгуулхада һайн.

Түрэл гаралнуудтаяа найрлахагүй.

Харгыда гарахада, баруун зүг руу муу, бусад зүг руу һайн.

Бар, туулай жэлтэнэй урагшатай үдэр, харин тахяа, бишэн жэлтэнэй буян үйлэдэхэдэ һайн. Үхэр, луу, хонин, нохой жэлтэн һэргэг ябахые оролдохо.

Үһэеэ абхуулхада – эд бараан элбэгжэхэ.

Сентябриин 2, гарагай 6, буряад-мон­гол литээр шэнын 6

Амгалан тайбанай, илангаяа хониной хэшэг даллага абахада һайн үдэр.

Энэ үдэр хулгай худал ушаржа, гар­за гаража болохо. Шухала хэрэгүүдые эхилэлтэгүй, илангаяа эмнэлгэдэ орохогүй, хурим түрэ наадахагүй, шорой шулуу- гаар барилгын ажал хэхэгүй, гэрэй һуури татахагүй, гэр бараа заһабарилхагүй, зөөлгэхэгүй.

Харгыда гарахада, зүүн зүг руу муу, бу­сад зүг руу гэмгүй.

Хонин, тахяа, бишэн жэлтэнэй урагша­тай һайн үдэр; морин, бишэн жэлтэнэй буянай үдэр. Бар, туулай жэлтэнэй чисаа гараг – һэргэг ябаха хэрэгтэй.

Үһэеэ абхуулхада – нюур шарай муудаха.

Сентябриин 3, гарагай 7, буряад-мон­гол литээр шэнын 7

Амгалан тайбанай, илангаяа таряанай даллага абахада, бар, морин, нохой жэлтэй хүнүүдтэ хии мориёо хиидхэхэдэ һайн үдэр.

Модон хохимой үдэр буянай садан үйлэдэхэ, ехэ тушаалай шэрээдэ гараха, ном судар номлохо, эмнэлгэ эхилхэ, шэнэ ажалда орохо, сэрэг хүдэлгэхэ хэрэгүүдые тэбшэхэ. Бэриин хэрэг үйлэдэхэгүй, хурим түрэ наадахагүй.

Харгыда гарахада, зүүн зүг руу муу, бу­сад зүг руу гэмгүй.

Үхэр жэлтэнэй урагшатай гараг; бар, туулай жэлтэнэй буян үйлэдэхэ үдэр. Хулгана, гахай жэлтэндэ урагшагүй үдэр, һэргэг байха.

Үһэеэ абхуулхада – хэрүүл шууяанда, арсалдаанда.

Сентябриин 4, гарагай 1, буряад-мон­гол литээр шэнын 8

Эдеэнэй, баялигай, малай хэшэг далла­га абахада, пеэшэ табихада һайн үдэр.

Энэ үдэр шухала хэрэгүүдые, эмнэлгэ эхилэлтэгүй, наһа барагшые хүдөөлүүлхэгүй.

Энэ үдэр “морин үхэхэ, эмээл хухарха” ушарһаа харгыда гарахада муу, илангаяа зүүн зүг руу.

Луу жэлтэнэй урагшатай һайн үдэр.

Үһэеэ абхуулхада – наһан утадха.

Жаргал лама ДУГДАНОВ бэлдэбэ

Фото: Анна ОГОРОДНИК