Зурхай 5 sep 2022 246

Буряад-монгол зурхай сентябриин 5-һаа 11 болотор

© фото: Анна ОГОРОДНИК

Сентябриин 5, гарагай 2, буряад-мон­гол литээр 10 (9 таһарба).

Малгайн, гуталай, хубсаһанай хэшэг даллага абахада, гахай, хонин, туулай жэл­тэй хүнүүдтэ хии мориёо хиидхэхэдэ; шэнэ хубсаһа үмдэхэдэ, хатар наада эмхидхэхэ­дэ, шэнэ тушаал эзэлхэдэ, һайн үдэр.

Шэнэ гэр барихада ба шорой шулууга­ар барилгын ажал хэхэдэ, суглаа зарлаха­да, шухала уулзалгада, муу үдэр.

Энэ үдэр харгыда гарахада муу, иланга­яа баруун зүг руу.

Нохой жэлтэндэ һанаһанаа бүтээхэдэ, урагшатай гараг; хонин жэлтэнэй буянай үдэр.

Үһэеэ абхуулхада – жаргалда.

Сентябриин 6, гарагай 3, буряад-мон­гол литээр 11.

Баялигай хэшэг даллага абахада, хулга­на, луу, бишэн жэлтэй хүнүүдтэ хии мориёо хиидхэхэдэ; шэнэ гэр барихада ба шорой шулуугаар барилгын ажал хэхэдэ, һайн үдэр.

Энэ үдэр амидаралай хүсэн һуладана, эхилһэн хэрэгүүд муу хойшолонтой байха; илангаяа эмнэлгэ эхилхэгүй, айлшадые урихагүй.

Харгыда гарахада, баруун зүг руу муу, бусад зүг руу гэмгүй.

Морин, могой жэлтэнэй урагша­тай үдэр; хулгана, гахай жэлтэнэй буян үйлэдэхэ гараг. Тахяа, бишэн жэлтэндэ муу үдэр, һэргэг ябаха хэрэгтэй.

Үһэеэ абхуулхада – ухаан хурсадаха.

Сентябриин 7, гарагай 4, буряад-мон­гол литээр 12.

Баялигай, ута наһанай, илангаяа мори­ной хэшэг даллага абахада, пеэшэн таби­хада, эм найруулхада, эмнэлгэ эхилхэдэ, угаалга хүүлэхэдэ, хурим түрэ наадахада, аралжаа наймаа ябуулхада, һайн үдэр.

Олзын хэрэг шэнээр эрхилэлтэгүй.

Энэ үдэр “морин үхэхэ, эмээл хухарха” ушарһаа харгыда гарахада муу, илангаяа зүүн зүг руу.

Хулгана, гахай жэлтэнэй һайн гараг; үхэр, луу, нохой жэлтэнэй буян үйлэдэхэ үдэр. Морин, могой жэлтэн һэргэг байхые оролдог.

Үһэеэ абхуулхада – үбшэндэ.

Сентябриин 8, гарагай 5, буряад-мон­гол литээр 13.

Амгалан байдалай, илангаяа хүүгэдэй хэшэг даллага абахада, тахяа, үхэр, могой жэлтэй хүнүүдтэ хии мориёо хиидхэхэдэ; шэнэ гэр барихада ба шорой шулуугаар барилгын ажал хэхэдэ, пеэшэн табихада, һайн үдэр.

Энэ үдэр гарза гаража, хулгай худал ушаржа болохо; хурим түрэ наадахагүй, эмнэлгэ эхилхэгүй, хүүгэдэй түрэһэн үдэр тэмдэглэхэгүй, гэрһээ холо ябуулхагүй.

Харгыда гарахада, зүүн зүг руу муу, бу­сад зүг руу һайн.

Бар, туулай жэлтэнэй урагшатай үдэр, харин тахяа, бишэн жэлтэнэй буян үйлэдэхэдэ һайн. Үхэр, луу, хонин, нохой жэлтэн һэргэг ябахые оролдохо.

Үһэеэ абхуулхада – хүсэл оролдолго ехэдэхэ.

Сентябриин 9, гарагай 6, буряад-мон­гол литээр 14.

Хониной хэшэг даллага абахада, шэнэ гэр барихада ба шорой шулуугаар барил­гын ажал хэхэдэ, һанаһанаа бүтээхэдэ, га­зар абахада, һайн үдэр.

Сэрэг суур хүдэлгэхэгүй, тоосолдохогүй.

Харгыда гарахада, зүүн зүг руу муу, бу­сад зүг руу һайн.

Хонин, тахяа, бишэн жэлтэнэй урагша­тай, һайн үдэр; морин, бишэн жэлтэнэй буянай үдэр. Бар, туулай жэлтэнэй чисаа гараг – һэргэг ябаха хэрэгтэй.

Үһэеэ абхуулхада – эд бараан элбэгжэ­хэ.

Сентябриин 10, гарагай 7, буряад-мон­гол литээр 15.

Амгалан байдалай, илангаяа таряанай даллага абахада, бар, морин, нохой жэлтэй хүнүүдтэ хии мориёо хиидхэхэдэ; шэнэ гэр барихада, шэнэ хубсаһа үмдэхэдэ, хатар на­ада эмхидхэхэдэ, тушаал эзэлхэдэ, һайн үдэр.

Түрэл гаралнуудтаяа найрлахагүй.

Харгыда гарахада, урда зүг руу муу, бу­сад зүг руу гэмгүй.

Үхэр жэлтэнэй урагшатай гараг; бар, ту­улай жэлтэнэй буян үйлэдэхэ үдэр. Хулга­на, гахай жэлтэндэ урагшагүй үдэр, һэргэг байха хэрэгтэй.

Үһэеэ абхуулалтагүй – һүнэһэн толгой­доо оршоно.

Сентябриин 11, гарагай 1, буряад-мон­гол литээр 16.

Эдеэнэй, баялигай, малай хэшэг дал­лага абахада, худалдаа наймаанда, олзын хэрэгтэ, хүрэнгэ шэглүүлэлгэдэ, үрэһэ та­рилгада, урьһалалгада һайн үдэр.

Гэрэй һуури татахагүй, гэр бараа заһахагүй, зөөлгэхэгүй, шорой шулуугаар барилгын ажал хэхэгүй.

Энэ үдэр харгыда гарахада муу, иланга­яа баруун зүг руу.

Луу жэлтэнэй урагшатай, һайн үдэр.

Үһэеэ абхуулхада – үбшэндэ.

Жаргал лама ДУГДАНОВ бэлдэбэ

Фото: Анна ОГОРОДНИК