Зурхай 12 sep 2022 384

Буряад-монгол зурхай сентябриин 12-һоо 18 болотор

© фото: Анна ОГОРОДНИК

Сентябриин 12, гарагай 2, буряад-мон­гол литээр 17

Ута наһанай, баялигай, малгайн, гута­лай, хубсаһанай хэшэг даллага абахада, гахай, хонин, туулай жэлтэй хүнүүдтэ хии мориёо хиидхэхэдэ; шэнэ гэр барихада ба шорой шулуугаар барилгын ажал хэхэдэ, пеэшэн табихада, эм найруулхада, эмнэлгэ эхилхэдэ, угаалга хүүлэхэдэ, худалдаа най­маанда һайн үдэр.

Бэриин хэрэг үйлэдэхэгүй.

Харгыда гарахада, баруун зүг руу муу, бусад зүг руу һайн.

Нохой жэлтэндэ һанаһанаа бүтээхэдэ, урагшатай гараг; хонин жэлтэнэй буянай үдэр.

Үһэеэ абхуулхада – зүһэ шарай дорой­тохо, нюдэнэй хараа муудаха.

Сентябриин 13, гарагай 3, буряад-мон­гол литээр 18

Амгалан жаргалантай Дашиниматай үдэр - абишиг (Ваан) хайрлахада, һайтар байгуулхада (рамнай үргэхэдэ), бурханай тахил тахихада, баялигай хэшэг даллага абахада үлзытэй. Хулгана, луу, бишэн жэл­тэй хүнүүдтэ хии мориёо хиидхэхэдэ, һайн үдэр.

Наһа барагшые хүдөөлүүлхэгүй. Шорой шулуугаар барилгын ажал хэхэдэ, муу үдэр.

Энэ үдэр харгыда гарахада муу, илан- гаяа зүүн зүг руу.

Морин, могой жэлтэнэй урагша­тай үдэр; хулгана, гахай жэлтэнэй буян үйлэдэхэ гараг. Тахяа, бишэн жэлтэндэ муу үдэр, һэргэг ябаха хэрэгтэй.

Үһэеэ абхуулхада – гарза гараха.

Сентябриин 14, гарагай 4, буряад-мон­гол литээр 19

Мүнөө жэл Рихын одо мүшэн сентяб- риин 14-20-ой үдэрнүүдтэ яларна. Тэрэ жэлдээ нэгэ дахин манай литээр 7-дохи һарада 7 үдэрэй хугасаада ялардаг. Эдэ үдэр хоногуудта уһан найман шанараа дүүрэн гаргана: һэрюун, амтатай, хүнгэн, зөөлэн, ариг сэбэр, холисогүй – бүхы муу муухайһаа арилгагданхай, дотор гэмтээхэгүй, хоолойдо хорогүй - «үбшэ хабшануудһаа һалгаха аршаанта хура бо­роон».

Мориной хэшэг даллага абахада, шэнэ гэр барихада, һайн үдэр.

Наһа барагшые хүдөөлхэгүй.

Харгыда гарахада, зүүн зүг руу муу, бу­сад зүг руу һайн.

Хулгана, гахай жэлтэнэй һайн гараг; үхэр, луу, нохой жэлтэнэй буян үйлэдэхэ үдэр. Морин, могой жэлтэн һэргэг байхые оролдог.

Үһэеэ абхуулхада – Бурхан багшын һургаал дэлгэрхэ, һайн нүхэртэй нүхэсэхэ.

Сентябриин 15, гарагай 5, буряад-монгол литээр 20

Хүүгэдэй хэшэг даллага абахада, тахяа, үхэр, могой жэлтэй хүнүүдтэ хии мориёо хиидхэхэдэ; һанаһанаа бүтээхэдэ, һайн үдэр.

Шэнэ гэр барихада ба шорой шулуугаар барилгын ажал хэхэдэ, муу үдэр.

Энэ үдэр «морин үхэхэ, эмээл хухарха» ушарһаа харгыда гарахада муу, илангаяа зүүн зүг руу.

Бар, туулай жэлтэнэй урагшатай үдэр, харин тахяа, бишэн жэлтэнэй буян үйлэдэхэдэ һайн. Үхэр, луу, хонин, нохой жэлтэн һэргэг ябахые оролдохо.

Үһэеэ абхуулхада – үлэсхэлэн байдалда.

Сентябриин 16, гарагай 6, буряад-мон­гол литээр 21

Хониной хэшэг даллага абахада, һайн үдэр.

Шухала хэрэгүүдые эхилхэгүй, айлша­дые урихагүй, эмнэлгэ эхилхэгүй.

Харгыда гарахада, урда зүг руу муу, бу­сад зүг руу һайн.

Хонин, тахяа, бишэн жэлтэнэй урагша­тай, һайн үдэр; морин, бишэн жэлтэнэй буя­най үдэр. Бар, туулай жэлтэнэй чисаа гараг – һэргэг ябаха хэрэгтэй.

Үһэеэ абхуулхада – халдабарита үбшэндэ.

Сентябриин 17, гарагай 7, буряад-мон­гол литээр 22

Баялигай, илангаяа таряанай даллага абахада, бар, морин, нохой жэлтэй хүнүүдтэ хии мориёо хиидхэхэдэ, һайн үдэр.

Шэнэ гэр барихада ба шорой шулуугаар барилгын ажал хэхэдэ, олзын хэрэг эрхил­хэдэ, эмнэлгэ эхилхэдэ, муу үдэр.

Энэ үдэр харгыда гарахада муу, илангаяа баруун зүг руу.

Үхэр жэлтэнэй урагшатай гараг; бар, туу- лай жэлтэнэй буян үйлэдэхэ үдэр. Хулгана, гахай жэлтэндэ урагшагүй үдэр, һэргэг бай­ха хэрэгтэй.

Үһэеэ абхуулхада – эдеэ ундан элбэгжэ­хэ, гэбэшье үбшэн хүрэжэ магад.

Сентябриин 18, гарагай 1, буряад-мон­гол литээр 23

Эдеэнэй, баялигай, малай хэшэг даллага абахада, шорой шулуугаар барилгын ажал хэхэдэ, пеэшэн табихада, һайн үдэр.

Хүүгэдэй түрэһэн үдэр тэмдэглэхэгүй, гэрһээ холо ябуулхагүй, шухала хэрэгүүдые, илангаяа эмнэлгэ эхилхэгүй.

Харгыда гарахада, баруун зүг руу муу, бусад зүг руу һайн.

Луу жэлтэнэй урагшатай, һайн үдэр.

Үһэеэ абхуулхада – баялигта.

Жаргал лама ДУГДАНОВ бэлдэбэ

Фото: Анна ОГОРОДНИК