Зурхай 19 sep 2022 503

Буряад-монгол зурхай сентябриин 19-һөө 25 болотор

© фото: Анна ОГОРОДНИК

Сентябриин 19, гарагай 2, буряад-мон­гол литээр 24.

Амгалан тайбанай, баялигай, малгайн, гуталай, хубсаһанай хэшэг даллага абахада, гахай, хонин, туулай жэлтэй хүнүүдтэ хии мориёо хиидхэхэдэ һайн;

Энэ үдэр гарза гаража, хулгай худал ушаржа болохо. Эмнэлгэ эхилхэгүй, хурим түрэ наадахагүй, сэрэг суур хүдэлгэхэгүй, хэрэлдэхэгүй.

Харгыда гарахада, зүүн зүг руу муу, бу­сад зүг руу һайн.

Нохой жэлтэндэ һанаһанаа бүтээхэдэ, урагшатай гараг; хонин жэлтэнэй буянай үдэр.

Үһэеэ абхуулхада – үбшэндэ.

Сентябриин 20, гарагай 3, буряад-мон­гол литээр 25.

Баялигай хэшэг даллага абахада, хулга­на, луу, бишэн жэлтэй хүнүүдтэ хии мориёо хиидхэхэдэ, һайн үдэр.

Энэ үдэр амидаралай хүсэн һуларна, эхилһэн хэрэгүүд үрэ дүнгүй, илангаяа эм­нэлгэ эхилэлтэгүй, түрэл гаралнуудтаяа найрлахагүй, шэнэ гэр барихагүй, шорой шулуугаар ажал хэлтэгүй.

Харгыда гарахада, зүүн зүг руу муу, бу­сад зүг руу һайн.

Морин, могой жэлтэнэй урагшатай үдэр; хулгана, гахай жэлтэнэй буян үйлэдэхэ га­раг. Тахяа, бишэн жэлтэндэ муу үдэр, һэргэг ябаха хэрэгтэй.

Үһэеэ абхуулхада – нюдэнэй даралта ехэдэхэ.

Сентябриин 21, гарагай 4, буряад-мон­гол литээр 26.

Дашиниматай - абишиг (Ваан) хайрлаха­да, һайтар байгуулхада (рамнай үргэхэдэ), бурханай тахилга хэхэдэ, мориной хэ­шэг даллага абахада, амгалан жаргалтай, үлзытэй, һайн үдэр.

Гэрэй һуури татахагүй, гэр байра заһахагүй, зөөлгэхэгүй; шорой шулуугаар барилгын ажал хэхэдэ, муу үдэр.

Энэ үдэр “морин үхэхэ, эмээл хухарха” ушарһаа харгыда гарахада муу, илангаяа зүүн зүг руу.

Хулгана, гахай жэлтэнэй һайн гараг; үхэр, луу, нохой жэлтэнэй буян үйлэдэхэ үдэр. Морин, могой жэлтэн һэргэг байхые оролдог.

Үһэеэ абхуулхада – жаргалда.

Сентябриин 22, гарагай 5, буряад-мон­гол литээр 27.

Хүүгэдэй хэшэг даллага абахада, тахяа, үхэр, могой жэлтэй хүнүүдтэ хии мориёо хиидхэхэдэ; эхилһэнээ бүтээжэ дүүргэхэдэ, һуралсалда, пеэшэн табихада, һайн үдэр.

Хурим түрэ наадахада, муу үдэр.

Харгыда гарахада, урда зүг руу муу, бу­сад зүг руу һайн.

Бар, туулай жэлтэнэй урагшатай үдэр, харин тахяа, бишэн жэлтэнэй буян үйлэдэхэдэ һайн. Үхэр, луу, хонин, нохой жэлтэн һэргэг ябахые оролдохо.

Үһэеэ абхуулхада – үлзытэй һайн.

Сентябриин 23, гарагай 6, буряад-мон­гол литээр 28.

Амгалан тайбанай, хониной хэшэг далла­га абахада, шэнэ хубсаһа үмдэхэдэ, зүүбшэ гоёолто зүүхэдэ, хатар наада эмхидхэхэдэ, хурим түрэ наадахада, тушаал эзэлхэдэ, гэр бүлэ шэнээр байгуулхада, һайн үдэр.

Наһа барагшые хүдөөлхэгүй.

Харгыда гарахада, баруун зүг руу муу, бусад зүг руу гэмгүй.

Хонин, тахяа, бишэн жэлтэнэй урагша­тай, һайн үдэр; морин, бишэн жэлтэнэй бу­янай үдэр. Бар, туулай жэлтэнэй чисаа га­раг – һэргэг ябаха хэрэгтэй.

Үһэеэ абхуулхада – хэрүүлдэ.

Сентябриин 24, гарагай 7, буряад-мон­гол литээр 29.

Баялигай, илангаяа таряанай даллага абахада, бар, морин, нохой жэлтэй хүнүүдтэ хии мориёо хиидхэхэдэ, һайн үдэр.

Наһа барагшын хэрэг үйлэдэхэгүй, эм­нэлгэ болон бусад шухала хэрэгүүдые эхилэлтэгүй.

Харгыда гарахада, баруун зүг руу муу, бусад зүг руу гэмгүй.

Үхэр жэлтэнэй урагшатай гараг; бар, ту­улай жэлтэнэй буян үйлэдэхэ үдэр. Хулга­на, гахай жэлтэндэ урагшагүй үдэр, һэргэг байха хэрэгтэй.

Үһэеэ абхуулхада – һүнэһэн зайлаха.

Сентябриин 25, гарагай 1, буряад-мон­гол литээр 30.

Эдеэнэй, баялигай, малай хэшэг дал­лага абахада, шорой шулуугаар барилгын ажал хэхэдэ, аралжаа наймаа ябуулхада, ол­зын хэрэг эрхилхэдэ, хүрэнгэ шэглүүлхэдэ, урьһалхада, һайн үдэр.

Шэнэ гэр бариха ба шорой шулуугаар барилгын ажал хэхэдэ, суглаа зарлахада, шухала уулзалгада муу үдэр.

Харгыда гарахада, зүүн зүг руу муу, бу­сад зүг руу һайн.

Луу жэлтэнэй урагшатай, һайн үдэр.

Үһэеэ абхуулхада – хэрүүл дэлгэрхэ.

Жаргал лама ДУГДАНОВ бэлдэбэ

Фото: Анна ОГОРОДНИК