Зурхай 3 oct 2022 406

Буряад-монгол зурхай октябриин 3-һаа 9 болотор

© фото: Анна ОГОРОДНИК

Октябриин 3, гарагай 2, буряад-монгол литээр 8.

Амгалан тайбанай, ута наһанай, баялигай, малгайн, гуталай, хубсаһанай хэшэг даллага абахада, гахай, хонин, туулай жэлтэй хүнүүдтэ хии мориёо хиидхэхэдэ, пеэшэн табихада, эм найруулхада, эмнэлгэ эхилхэдэ, угаалга хэхэдэ, һайн үдэр.

Модон хохимой үдэр ехэ тушаалай шэрээдэ гарахые, ном судар номлохые, шэнэ ажалда орохые, сэрэг хүдэлгэхые, наһа барагшые хүдөөлүүлхые тэбшэхэ.

Энэ үдэр “морин үхэхэ, эмээл хухарха” ушарһаа харгыда гарахада муу, илангаяа зүүн зүг руу.

Нохой жэлтэндэ һанаһанаа бүтээхэдэ, урагшатай гараг; хонин жэлтэнэй буянай үдэр.

Үһэеэ абхуулхада – наһан утадхагдаха.

Октябриин 4, гарагай 3, буряад- монгол литээр 9.

Баялигай хэшэг даллага абахада, хулгана, луу, бишэн жэлтэй хүнүүдтэ хии мориёо хиидхэхэдэ, һайн үдэр.

Энэ үдэр амидаралай хүсэн һуларха, эхилһэн хэрэгүүд урагшагүйдэхэ, эмнэлгэ эхилхэгүй, наһа барагшын хэрэг үйлэдэхэгүй.

Харгыда гарахада, урда зүг руу муу,бусад зүг руу һайн.

Морин, могой жэлтэнэй урагшатай үдэр; хулгана, гахай жэлтэнэй буян үйлэдэхэ гараг. Тахяа, бишэн жэлтэндэ муу үдэр, һэргэг ябаха хэрэгтэй.

Үһэеэ абхуулхада – үбшэндэ.

Октябриин 5, гарагай 4, буряад- монгол литээр 10.

Амгалан байдалай, мориной хэшэг даллага абахада, шэнэ хубсаһа үмдэхэдэ, зүүдхэл зүүхэдэ, хатар наада эмхидхэхэдэ, түрэ хурим наадахада, һайн үдэр.

Шэнэ гэр барихада ба шорой шулуугаар барилгын ажал хэхэдэ, муу үдэр.

Энэ үдэр харгыда гарахада муу, илангаяа баруун зүг руу.

Хулгана, гахай жэлтэнэй һайн гараг; үхэр, луу, нохой жэлтэнэй буян үйлэдэхэ үдэр. Морин, могой жэлтэн һэргэг байхые оролдог.

Үһэеэ абхуулхада – жаргалда.

Октябриин 6, гарагай 5, буряад-монгол литээр 11.

Хүүгэдэй хэшэг даллага абахада, тахяа, үхэр, могой жэлтэй хүнүүдтэ хии мориёо хиидхэхэдэ; шэнэ гэр барихада ба шорой шулуугаар барилгын ажал хэхэдэ, пеэшэн табихада, һайн үдэр.

Энэ үдэр гарза гаража болохо – шухала хэрэгүүдые эхилэлтэгүй, илангаяа эмнэлгэ эхилхэгүй, хурим түрэ наадахагүй, айлшадые урихагүй.

Харгыда гарахада, баруун зүг руу муу, бусад зүг руу гэмгүй.

Бар, туулай жэлтэнэй урагшатай үдэр, харин тахяа, бишэн жэлтэнэй буян үйлэдэхэдэ һайн. Үхэр, луу, хонин, нохой жэлтэн һэргэг ябахые оролдохо.

Үһэеэ абхуулхада – ухаан хурсадаха.

Октябриин 7, гарагай 6, буряад-монгол литээр 12.

Амгалан тайбанай, хониной хэшэг даллага абахада, шэнэ хубсаһа үмдэхэдэ, зүүдхэл зүүхэдэ, хатар наада эмхидхэхэдэ, түрэ хурим наадахада, тушаал эзэлхэдэ, гэр бүлэ шэнээр байгуулхада, пеэшэн табихада, һайн үдэр.

Олзын хэрэг эхилхэгүй.

Энэ үдэр “морин үхэхэ, эмээл хухарха” ушарһаа харгыда гарахада муу, илангаяа зүүн зүг руу.

Хонин, тахяа, бишэн жэлтэнэй урагшатай, һайн үдэр; морин, бишэн жэлтэнэй буянай үдэр. Бар, туулай жэлтэнэй чисаа гараг – һэргэг ябаха хэрэгтэй.

Үһэеэ абхуулхада – үбшэндэ.

Октябриин 8, гарагай 7, буряад-монгол литээр 14 (13 таһарба).

Баялигай, илангаяа таряанай даллага абахада, бар, морин, нохой жэлтэй хүнүүдтэ хии мориёо хиидхэхэдэ; һанаһанаа бүтээхэдэ, гэр барихада, газар абахада, шорой шулуугаар барилгын ажал хэхэдэ, һайн үдэр.

Сэрэг суур хүдэлгэхэгүй, хэлэ ама гаргахагүй.

Харгыда гарахада, зүүн зүг руу муу, бусад зүг руу гэмгүй.

Үхэр жэлтэнэй урагшатай гараг; бар, туулай жэлтэнэй буян үйлэдэхэ үдэр. Хулгана, гахай жэлтэндэ урагшагүй үдэр, һэргэг байха хэрэгтэй.

Үһэеэ абхуулхада – эд бараан элбэгжэхэ.

Октябриин 9, гарагай 1, буряад-монгол литээр 15.

Эдеэнэй, баялигай, малай хэшэг даллага абахада, шорой шулуугаар барилгын ажал хэхэдэ, шэнэ гэр барихада, пеэшэн табихада, худалдаа наймаа ябуулхада, олзын хэрэг эрхилхэдэ, хүрэнгэ шэглүүлхэдэ, үрэһэ тарихада, урьһалхада, һайн үдэр.

Хурим түрэ наадахада, эмнэлгэ эхилхэдэ, түрэл гаралнуудаараа найрлахада, муу үдэр.

Харгыда гарахада, урда зүг руу муу, бусад зүг руу һайн.

Луу жэлтэнэй урагшатай, һайн үдэр.

Үһэеэ абхуулхада – үлзытэй гэбэшье, 15- да хүнэй һүнэһэн толгойдоо оршодог гэжэ бү мартая.

Жаргал лама ДУГДАНОВ бэлдэбэ

Фото: Анна ОГОРОДНИК