Зурхай 21 nov 2022 1001

Буряад-монгол зурхай ноябриин 21-һээ 27 болотор

© фото: Анна ОГОРОДНИК

Ноябриин 21, гарагай 2, буряад-мон­гол литээр 28.

Амгалан тайбанай, малгайн, гуталай, хубсаһанай хэшэг даллага абахада, га­хай, хонин, туулай жэлтэй хүнүүдтэ хии мориёо хиидхэхэдэ һайн үдэр.

Наһа барагшые хүдөөлүүлхэгүй.

Энэ үдэр харгыда гарахада, баруун зүг руу муу, бусад зүг руу - гэмгүй.

Нохой жэлтэндэ һанаһанаа бүтээхэдэ урагшатай гараг; хонин жэлтэнэй буя­най үдэр.

Үһэеэ абхуулхада – хэрүүлдэ.

Ноябриин 22, гарагай 3, буряад-монгол литээр 29.

Амгалан байдалай, илангаяа бая­лигай хэшэг даллага абахада, хулгана, луу, бишэн жэлтэй хүнүүдтэ хии мо­риёо хиидхэхэдэ, эхилһэн хэрэгүүдээ түгэсхэхэдэ, һуралсал эхилхэдэ, һайн үдэр.

Наһа барагшын хэрэг үйлэдэхэгүй.

Энэ үдэр харгыда гарахада, баруун зүг руу муу, бэшэ зүг руу - һайн.

Морин, могой жэлтэнэй урагшатай үдэр, хулгана, гахай жэлтэнэй буян үйлэ- дэхэ гараг. Тахяа, бишэн жэлтэндэ муу үдэр, һэргэг ябаха хэрэгтэй.

Үһэеэ абхуулхада – һүнэһэн зайла­ха.

Ноябриин 23, гарагай 4, буряад-монгол литээр 30.

Амгалан байдалай, илангаяа мори­ной хэшэг даллага абахада, үхэр, луу, но­хой жэлтэй хүнүүдтэ хии мориёо хиид- хэхэдэ, шорой шулуугаар барилгын ажал хэхэдэ, пеэшэн табихада һайн үдэр.

Эхилһэн хэрэгүүд буруу һүрэжэ ма­гад, энэ үдэр суглаа зарлахагүй, шэнэ гэр барихагүй, шорой шулуугаар барил­га хэхэгүй. Шухала уулзалгада муу.

Энэ үдэр харгыда гарахада, зүүн зүг руу муу, бэшэ зүг руу - һайн.

Хулгана, гахай жэлтэнэй һайн гараг, үхэр, луу, нохой жэлтэнэй буян үйлэдэхэ үдэр. Морин, могой жэлтэн һэргэг бай­хые оролдог.

Үһэеэ абхуулхада – хэрүүлдэ.

Ноябриин 24, гарагай 5, буряад-монгол литээр шэнын 1.

Дашинима - абишиг (Ваан) хайр­лахада, һайтар байгуулхада (рамнай үргэхэдэ), бурханай тахилга хэхэдэ, хүүгэдэй хэшэг даллага абахада, тахяа, үхэр, могой жэлтэй хүнүүдтэ хии мори­ёо хиидхэхэдэ амгалан жаргалантай, үлзытэй һайн үдэр.

Айлшадые урихагүй.

Харгыда гарахада, зүүн зүг руу муу, бусад зүг руу - һайн.

Бар, туулай жэлтэнэй урагшатай үдэр, харин тахяа, бишэн жэлтэнэй буян үйлэдэхэдэ һайн. Үхэр, луу, хонин, нохой жэлтэн һэргэг ябахые оролдохо.

Үһэеэ абхуулхада – наһан хорохо.

Ноябриин 25, гарагай 6, буряад-монгол литээр шэнын 2.

Баялигай, илангаяа таряанай хэшэг даллага абахада, бар, морин, нохой жэлтэй хүнүүдтэ хии мориёо хиидхэхэ­дэ, һанаһанаа бүтээхэдэ, шэнэ гэр ба­рихада, газар худалдажа абахада, ажал хэрэгүүдээ согсолходо, пеэшэ табихада һайн үдэр.

Энэ үдэр олзын хэрэг эрхилхэгүй.

Харгыда гарахада, “морин үхэхэ, эмээл хухарха” ушарһаа муу, илангаяа зүүн зүг руу.

Хонин, тахяа, бишэн жэлтэнэй ураг­шатай һайн үдэр, морин, бишэн жэлтэ­нэй буянай үдэр. Бар, туулай жэлтэнэй чисаа гараг – һэргэг ябаха хэрэгтэй.

Үһэеэ абхуулхада – хэрүүлдэ, үб- шэндэ.

Ноябриин 26, гарагай 7, буряад-монгол литээр шэнын 3.

Баялигай, илангаяа таряанай дал­лага абахада, бар, морин, нохой жэл­тэй хүнүүдтэ хии мориёо хиидхэхэдэ; һанаһанаа бүтээхэдэ, газар худалдажа абахада, ажал хэрэгүүдээ согсолходо, шэнэ гэр барихада, шорой шулуугаар барилгын ажал хэхэдэ һайн үдэр.

Энэ үдэр хүүгэдэй түрэһэн үдэр тэм- дэглэхэгүй, гэрһээ холо эльгээхэгүй.

Харгыда гарахада, урда зүг руу муу, бэшэ зүг руу бараг.

Үхэр жэлтэнэй урагшатай гараг, бар, туулай жэлтэнэй буян үйлэдэхэ үдэр. Хулгана, гахай жэлтэндэ урагшагүй үдэр, һэргэг байха.

Үһэеэ абхуулхада – баялигта.

Ноябриин 27, гарагай 1, буряад-мон­гол литээр шэнын 4.

Эдеэнэй, баялигай, малай хэшэг дал­лага абахада һайн үдэр.

Энэ үдэр амидаралай хүсэн һулада- на, эхилһэн хэрэгүүд муу хойшолонтой байжа болохо, эмнэлгэ эхилхэгүй, сэрэг хүдэлгэхэгүй, хэрэлдэхэгүй.

Энэ үдэр харгыда гарахада, баруун зүг руу муу, бэшэ зүгүүд - һайн.

Луу жэлтэнэй урагшатай һайн үдэр.

Үһэеэ абхуулхада – шэг шарай һайжарха.

Жаргал лама ДУГДАНОВ бэлдэбэ

Фото: Анна ОГОРОДНИК