Зурхай 28 nov 2022 876

Буряад-монгол зурхай ноябриин 28-һаа декабриин 4 болотор

© фото: Анна ОГОРОДНИК

Ноябриин 28, гарагай 2, буряад-монгол литээр шэнын 5.

Бальжиниматай (Согто) үдэр амидын ба нүгшэһэнэй ямаршье үйлэдэ һайн. Энэ үдэр Синпүн гэхэ мэтэ газарай бусад эзэдэй байбашье гү, али үгышье һаань, согто хутаг, буян болохо.

Амгалан тайбанай, ута наһанай, ба­ялигай, малгайн, гуталай, хубсаһанай хэшэг даллага абахада, гахай, хонин, туулай жэлтэй хүнүүдтэ хии мориёо хиидхэхэдэ; эм найруулхада, эмнэлгэ эхилхэдэ, угаалга хүүлэхэдэ, һайн үдэр.

Түрэл гаралнуудтаяа найрлахагүй.

Энэ үдэр харгыда гарахада, баруун зүг руу муу, бусад зүг руу - гэмгүй.

Нохой жэлтэндэ һанаһанаа бүтээхэдэ, урагшатай гараг; хонин жэл­тэнэй буянай үдэр.

Үһэеэ абхуулхада – эд бараан эл­бэгжэхэ.

Ноябриин 29, гарагай 3, буряад-монгол литээр шэнын 6.

Амгалан байдалай, илангаяа бая­лигай хэшэг даллага абахада, хулгана, луу, бишэн жэлтэй хүнүүдтэ хии мори­ёо хиидхэхэдэ, һайн үдэр.

Шухала хэрэгүүдые, илангаяа эм­нэлгэ эхилхэгүй.

Энэ үдэр харгыда гарахада, зүүн зүг руу муу, бэшэ зүг руу һайн.

Морин, могой жэлтэнэй урагшатай үдэр; хулгана, гахай жэлтэнэй буян үйлэдэхэ гараг. Тахяа, бишэн жэлтэндэ муу үдэр, һэргэг ябаха хэрэгтэй.

Үһэеэ абхуулхада – шэг шарай муудаха.

Ноябриин 30, гарагай 4, буряад-монгол литээр шэнын 7.

Амгалан байдалай, илангаяа мори­ной хэшэг даллага абахада, үхэр, луу, нохой жэлтэй хүнүүдтэ хии мориёо хиид­хэхэдэ; шэнэ хубсаһа үмдэхэдэ, шэмэг гоёолто зүүхэдэ, хатар наада эмхидхэхэ­дэ, шэнэ тушаал эзэлхэдэ, һайн үдэр.

Бэриин хэрэг үйлэдэхэгүй.

Энэ үдэр харгыда гарахада, зүүн зүг руу муу, бэшэ зүг руу - һайн.

Хулгана, гахай жэлтэнэй һайн га­раг; үхэр, луу, нохой жэлтэнэй буян үйлэдэхэ үдэр. Морин, могой жэлтэн һэргэг байхые оролдог.

Үһэеэ абхуулхада – хэрүүлдэ.

Декабриин 1, гарагай 5, буряад-монгол литээр шэнын 8.

Амгалан тайбанай, хүүгэдэй хэшэг даллага абахада, тахяа, үхэр, могой жэлтэй хүнүүдтэ хии мориёо хиидхэхэ­дэ, һайн үдэр.

Наһа барагшые хүдөөлхэгүй.

Энэ үдэр “морин үхэхэ, эмээл ху­харха” ушарһаа харгыда гарахада муу, илангаяа зүүн зүг руу.

Бар, туулай жэлтэнэй урагшатай үдэр, харин тахяа, бишэн жэлтэнэй буян үйлэдэхэдэ һайн. Үхэр, луу, хонин, нохой жэлтэн һэргэг ябахые оролдохо.

Үһэеэ абхуулхада – наһан ута бо­лохо.

Декабриин 2, гарагай 6, буряад-монгол литээр шэнын 9.

Амгалан тайбанай, хониной хэшэг даллага абахада, һайн үдэр.

Энэ үдэр шухала хэрэгүүдые, илан­гаяа эмнэлгэ эхилхэгүй, наһа бараг­шын хэрэг үйлэдэхэгүй.

Харгыда гарахада, урда зүг руу муу, бэшэ зүгүүд руу - һайн.

Хонин, тахяа, бишэн жэлтэнэй урагшатай, һайн үдэр; морин, бишэн жэлтэнэй буянай үдэр. Бар, туулай жэлтэнэй чисаа гараг – һэргэг ябаха хэрэгтэй.

Үһэеэ абхуулхада - үбшэндэ.

Декабриин 3, гарагай 7, буряад- монгол литээр шэнын 10.

Баялигай, илангаяа таряанай дал­лага абахада, бар, морин, нохой жэлтэй хүнүүдтэ хии мориёо хиидхэхэдэ; шэнэ хубсаһа үмдэхэдэ, хатар наада эмхид­хэхэдэ, һайн үдэр.

Энэ үдэр суглаа зарлахагүй, шухала уулзалга хэхэгүй.

Харгыда гарахада муу, илангаяа ба­руун зүг руу.

Үхэр жэлтэнэй урагшатай гараг; бар, туулай жэлтэнэй буян үйлэдэхэ үдэр. Хулгана, гахай жэлтэндэ урагшагүй үдэр, һэргэг байха хэрэгтэй.

Үһэеэ абхуулхада – жаргалда.

Декабриин 4, гарагай 1, буряад- монгол литээр шэнын 12 (11 таһарба).

Эдеэнэй, баялигай, малай хэшэг даллага абахада, һайн үдэр.

Энэ үдэр амидаралай хүсэн һулада- на, эхилһэн хэрэгүүд муу хойшолон­той байжа болохо, илангаяа эмнэлгэ эхилхэгүй.

Энэ үдэр “морин үхэхэ, эмээл ху­харха” ушарһаа харгыда гарахада муу, илангаяа зүүн зүг руу.

Луу жэлтэнэй урагшатай, һайн үдэр.

Үһэеэ абхуулхада – аминда харша.

Жаргал лама ДУГДАНОВ бэлдэбэ

Фото: Анна ОГОРОДНИК