Зурхай 5 dec 2022 719

Буряад-монгол зурхай декабриин 5-һаа 11 болотор

© фото: Анна ОГОРОДНИК

Декабриин 5, гарагай 2, буряад-монгол литээр 13.

Амгалан тайбанай, ута наһанай, ба­ялигай, малгайн, гуталай, хубсаһанай хэшэг даллага абахада, гахай, хонин, туулай жэлтэй хүнүүдтэ хии мориёо хиидхэхэдэ, һайн үдэр.

Хүүгэдэй түрэһэн үдэр тэмдэг- лэхэгүй, шухала хэрэг үйлэдэхэгүй, гэрһээ холо эльгээхэгүй.

Энэ үдэр харгыда гарахада, зүүн зүг руу муу, бусад зүг руу - гэмгүй.

Нохой жэлтэндэ һанаһанаа бүтээ- хэдэ, урагшатай гараг; хонин жэлтэнэй буянай үдэр.

Үһэеэ абхуулхада – эрмэлзэл орол­долго ехэдэхэ.

Декабриин 6, гарагай 3, буряад-монгол литээр 14.

Амгалан байдалай, илангаяа бая­лигай хэшэг даллага абахада, хулгана, луу, бишэн жэлтэй хүнүүдтэ хии мори- ёо хиидхэхэдэ; эхилһэн хэрэгүүдээ тү- гэсхэхэдэ, һуралсал эхилхэдэ, һайн үдэр.

Сэрэг хүдэлгэхэгүй, заргалдахагүй.

Энэ үдэр харгыда гарахада, зүүн зүг руу муу, бэшэ зүг руу - һайн.

Морин, могой жэлтэнэй урагшатай үдэр; хулгана, гахай жэлтэнэй буян үйлэдэхэ гараг. Тахяа, бишэн жэлтэндэ муу үдэр, һэргэг ябаха хэрэгтэй.

Үһэеэ абхуулхада – эд бараан эл­бэгжэхэ.

Декабриин 7, гарагай 4, буряад-монгол литээр 15.

Амгалан байдалай, илангаяа мори­ной хэшэг даллага абахада, үхэр, луу, нохой жэлтэй хүнүүдтэ хии мориёо хиидхэхэдэ, һайн үдэр.

Энэ үдэр амидаралай хүсэн һуларна, эхилһэн хэрэгүүд буруу һүрэжэ болохо, эмнэлгэ эхилхэгүй, аха дүүнэртэеэ найрлахагүй.

Энэ үдэр харгыда гарахада, урда зүг руу муу, бэшэ зүг руу - һайн.

Хулгана, гахай жэлтэнэй һайн га­раг; үхэр, луу, нохой жэлтэнэй буян үйлэдэхэ үдэр. Морин, могой жэлтэн һэргэг байхые оролдог.

Үһэеэ абхуулалтагүй – үлзытэй гэ­бэшье, энэ үдэр һүнэһэн толгойдоо оршоно.

Декабриин 8, гарагай 5, буряад-монгол литээр 15 (дабхарлаба).

Амгалан тайбанай, хүүгэдэй хэшэг даллага абахада, тахяа, үхэр, могой жэлтэй хүнүүдтэ хии мориёо хиидхэ­хэдэ; эхилһэн хэрэгүүдээ дүүргэхэдэ, һуралсал эхилхэдэ, һайн үдэр.

Түрэл гаралнуудтаяа найрлахагүй.

Харгыда гарахада, урда зүг руу муу, бусад зүг руу - гэмгүй.

Бар, туулай жэлтэнэй урагшатай үдэр, харин тахяа, бишэн жэлтэнэй буян үйлэдэхэдэ һайн. Үхэр, луу, хонин, нохой жэлтэн һэргэг ябахые оролдохо.

Үһэеэ абхуулхада – үлзытэй, гэбэ­шье һүнэһэн толгойдоо оршоно гэжэ ойлгохол даа.

Декабриин 9, гарагай 6, буряад-монгол литээр 16.

Бальжиниматай (Согто) үдэр ами­дын ба нүгшэһэнэй ямаршье үйлэдэ һайн. Энэ үдэр Синпүн гэхэ мэтэ га­зарай бусад эзэдэй байбалнь гү, али үгышье һаань, согто хутаг, буян болохо. Амгалан тайбанай, хониной хэшэг даллага абахада, һанаһанаа бүтээхэдэ, газар худалдажа абахада, бэшэмэл ажалнуудаа согсолходо, һайн үдэр.

Энэ үдэр гэрэй һуури татахагүй, гэр бараа заһабарилхагүй, ондоо тээшэнь зөөлгэхэгүй.

Харгыда гарахада, баруун зүг руу муу, бэшэ зүгүүд руу - һайн.

Хонин, тахяа, бишэн жэлтэнэй урагшатай, һайн үдэр; морин, бишэн жэлтэнэй буянай үдэр. Бар, туулай жэлтэнэй чисаа гараг – һэргэг ябаха хэрэгтэй.

Үһэеэ абхуулхада – үбшэндэ.

Декабриин 10, гарагай 7, буряад-монгол литээр 17.

Баялигай, илангаяа таряанай дал­лага абахада, бар, морин, нохой жэлтэй хүнүүдтэ хии мориёо хиидхэхэдэ, һайн үдэр.

Энэ үдэр гарза гаража, хулгай худалшье боложо болохо, шухала хэрэгүүдые, эмнэлгэ эхилхэгүй.

Харгыда гарахада, баруун зүг руу муу, бэшэ зүг руу - һайн.

Үхэр жэлтэнэй урагшатай гараг; бар, туулай жэлтэнэй буян үйлэдэхэ үдэр. Хулгана, гахай жэлтэндэ урагшагүй үдэр, һэргэг байха хэрэгтэй.

Үһэеэ абхуулхада – нюдэнэй хараа, үнгэ шарай муудаха.

Декабриин 11, гарагай 1, буряад-монгол литээр 18.

Эдеэнэй, баялигай, малай хэшэг даллага абахада, һайн үдэр.

Энэ үдэр амидаралай хүсэн һуладана, эхилһэн хэрэгүүд муу хой­шолонтой байжа болохо; илангаяа эмнэлгэ эхилхэгүй, наһа барагшые хүдөөлхэгүй.

Энэ үдэр харгыда гарахада муу, илангаяа зүүн зүг руу.

Луу жэлтэнэй урагшатай, һайн үдэр.

Үһэеэ абхуулхада – гарза гараха.

Жаргал лама ДУГДАНОВ бэлдэбэ

Фото: Анна ОГОРОДНИК