Зурхай 12 dec 2022 1060

Буряад-монгол зурхай декабриин 12-һоо 18 болотор

© фото: Анна ОГОРОДНИК

Декабриин 12, гарагай 2, буряад-монгол литээр 19.

Модон хохимой үдэр ехэ тушаалай шэрээдэ гарахые, һургаал номлохые, шэнэ ажалда орохые, сэрэг хүдэлгэхые, наһа барагшын хэрэг үйлэдэхые тэб­шэхэ.

Амгалан тайбанай, малгайн даллага абахада, хии мориёо хиидхэхэдэ һайн үдэр.

Энэ үдэр харгыда гарахада, зүүн зүг руу муу, бусад зүг руу - гэмгүй.

Нохой жэлтэндэ һанаһанаа бүтээхэдэ урагшатай гараг; хонин жэл­тэнэй буянай үдэр.

Үһэеэ абхуулхада – Бурхан багшын һургаал дэлгэрхэ.

Декабриин 13, гарагай 3, буряад- монгол литээр 20.

Амгалан байдалай, илангаяа бая­лигай хэшэг даллага абахада, хулга­на, луу, бишэн жэлтэй хүнүүдтэ хии мориёо хиидхэхэдэ; аралжаа наймаа ябуулхада, олзын хэрэг эрхилхэдэ, хүрэнгэ шэглүүлхэдэ, үрэһэ тарихада, урьһалхада һайн үдэр.

Суглаа зарлахагүй, шухала уулзалга­да ябахагүй.

Энэ үдэр “морин үхэхэ, эмээл ху­харха” ушарһаа харгыда гарахада муу, илангаяа зүүн зүг руу.

Морин, могой жэлтэнэй урагшатай үдэр; хулгана, гахай жэлтэнэй буян үйлэдэхэ гараг. Тахяа, бишэн жэлтэндэ муу үдэр, һэргэг ябаха хэрэгтэй.

Үһэеэ абхуулхада – үлэсхэлэндэ ба ангалгада.

Декабриин 14, гарагай 4, буряад- монгол литээр 21.

Амгалан байдалай, ута наһанай, баялигай, мориной хэшэг даллага аба­хада, үхэр, луу, нохой жэлтэй хүнүүдтэ хии мориёо хиидхэхэдэ; эм найруул- хада, эмнэлгэ эхилхэдэ, угаалга хүүлэхэдэ, хурим түрэ наадахада, ху­далдаа наймаа ябуулхада һайн үдэр.

Энэ үдэр шэнэ хэрэг эрхилхэеэ бол­гоомжолхо.

Харгыда гарахада, урда зүг руу муу, бэшэ зүг руу һайн.

Хулгана, гахай жэлтэнэй һайн га­раг; үхэр, луу, нохой жэлтэнэй буян үйлэдэхэ үдэр. Морин, могой жэлтэн һэргэг байхые оролдог.

Үһэеэ абхуулхада – халдабарита үбшэндэ.

Декабриин 15, гарагай 5, буряад- монгол литээр 22.

Амгалан тайбанай, хүүгэдэй хэшэг даллага абахада, тахяа, үхэр, могой жэлтэй хүнүүдтэ хии мориёо хиидхэ­хэдэ; эхилһэн хэрэгүүдээ дүүргэхэдэ, һуралсал эхилхэдэ һайн үдэр.

Олзын хэрэг эрхилэлтэгүй.

Харгыда гарахада муу, илангаяа ба­руун зүг руу.

Бар, туулай жэлтэнэй урагшатай үдэр, харин тахяа, бишэн жэлтэнэй буян үйлэдэхэдэ һайн. Үхэр, луу, хонин, нохой жэлтэн һэргэг ябахые оролдохо.

Үһэеэ абхуулхада – хоол хүнэһэн элбэгжэхэ, гэбэшье үбшэн хүрэмөөр.

Декабриин 16, гарагай 6, буряад- монгол литээр 23.

Амгалан тайбанай, хониной хэшэг даллага абахада һайн үдэр.

Энэ үдэр шухала хэрэгүүдые, илан­гаяа эмнэлгэ эхилхэгүй, хүүгэдэй шу­хала хэрэгүүдые үйлэдэхэгүй, түрэһэн үдэрыень тэмдэглэхэгүй, гэрһээ холо эльгээхэгүй.

Харгыда гарахада, баруун зүг руу муу, бэшэ зүгүүд руу - һайн.

Хонин, тахяа, бишэн жэлтэнэй ураг­шатай һайн үдэр; морин, бишэн жэлтэ­нэй буянай үдэр. Бар, туулай жэлтэнэй чисаа гараг – һэргэг ябаха хэрэгтэй.

Үһэеэ абхуулхада – баялигта.

Декабриин 17, гарагай 7, буряад- монгол литээр 24.

Баялигай, илангаяа таряанай дал­лага абахада, бар, морин, нохой жэлтэй хүнүүдтэ хии мориёо хиидхэхэдэ һайн үдэр.

Энэ үдэр гарза гаража, хулгай худалшье боложо болохо; шухала хэрэгүүдые, эмнэлгэ эхилхэгүй, хурим түрэ наадахагүй, сэрэг хүдэлгэхэгүй, заргалдахагүй.

Харгыда гарахада, зүүн зүг руу муу, бэшэ зүг руу - һайн.

Үхэр жэлтэнэй урагшатай гараг; бар, туулай жэлтэнэй буян үйлэдэхэ үдэр. Хулгана, гахай жэлтэндэ урагшагүй үдэр, һэргэг байха.

Үһэеэ абхуулхада – үбшэндэ.

Декабриин 18, гарагай 1, буряад- монгол литээр 25.

Эдеэнэй, баялигай, малай хэшэг даллага абахада һайн үдэр.

Тэрсүүд үдэр санваар хүртэхэ, ном шагнаха ба бурханай тахилга хэхэ, харгыда гараха, нүүхэ ба бэриин хэрэг үйлэдэхэ, хүдөө гаргаха, түрэл гаралну­удтаяа найрлаха гэхэ мэтые тэбшэхэ.

Энэ үдэр харгыда гарахада, зүүн зүг руу муу, бэшэ зүг руу - һайн.

Луу жэлтэнэй урагшатай һайн үдэр.

Үһэеэ абхуулхада – нюдэнэй да­ралта хөөрэхэ.

Жаргал лама ДУГДАНОВ бэлдэбэ

Фото: Анна ОГОРОДНИК