Зурхай 26 dec 2022 1177

Буряад-монгол зурхай декабриин 26-һаа январиин 1 болотор

© фото: Анна ОГОРОДНИК

Декабриин 26, гарагай 2, буряад-монгол литээр 3.

Амгалан тайбанай, ута наһанай, баялигай, малгайн, гуталай, хубсаһанай хэшэг даллага абахада, гахай, хонин, туулай жэлтэй хүнүүдтэ хии мориёо хиидхэхэдэ, шэнэ хубсаһа үмдэхэдэ, шэмэг гоёолто зүүхэдэ, хатар наада эмхидхэхэдэ, хурим түрэ наадахада, шэнэ ту­шаал эзэлхэдэ, гэр бүлэ шэнээр байгуулхада, һайн үдэр. Шэнын 3-да гэр бараагаа хушахада, пеэшэн табихада, эд зөөриеэ арьбажуулхада урагшатай, саашадаа үлзытэй, һайн нүлөөтэй.

Хүүгэдэй шухала хэрэг үйлэдэхэгүй, түрэһэн үдэр тэмдэглэхэгүй, гэрһээ холо эльгээхэгүй.

Энэ үдэр харгыда гарахада, урда зүг руу муу, бэшэ зүг руу - һайн.

Нохой жэлтэндэ һанаһанаа бүтээхэдэ, урагшатай гараг, хонин жэлтэнэй буянай үдэр.

Үһэеэ абхуулхада – эд бараан элбэгжэхэ, адуу мал үдэхэ.

Декабриин 27, гарагай 3, буряад-монгол литээр 5 (4 таһараа).

Амгалан байдалай, илангаяа баялигай хэшэг даллага абахада, хулгана, луу, бишэн жэлтэй хүнүүдтэ хии мориёо хиидхэхэдэ, һайн үдэр. Шэнын 5-да холын замда мордоходо, бу­сажа ерэхэдэ, үлзытэй һайн.

Аха дүүнэртэеэ найрлахагүй, найр наада эмхидхэхэгүй, эмнэлгэ эхилхэгүй, модоор уран дарха хэлтэгүй, наһа барагшын хэрэг үйлэдэхэгүй.

Энэ үдэр харгыда гарахада, баруун зүг руу муу, бэшэ зүг руу - һайн.

Морин, могой жэлтэнэй урагшатай үдэр; хулгана, гахай жэлтэнэй буян үйлэдэхэ гараг. Тахяа, бишэн жэлтэндэ муу үдэр, һэргэг ябаха хэрэгтэй.

Үһэеэ абхуулхада – баялигта.

Декабриин 28, гарагай 4, буряад-монгол литээр 6.

Амгалан байдалай, ута наһанай, баялигай, мориной хэшэг даллага абахада, үхэр, луу, но­хой жэлтэй хүнүүдтэ хии мориёо хиидхэхэдэ; эм найруулхада, эмнэлгэдэ ороходо, угаалга хүүлэхэдэ, хурим түрэ наадахада, аралжаа най­маа ябуулхада, һайн үдэр.

Энэ үдэр гэрэй һуури татахагүй, гэр бараа заһабарилхагүй, зөөлгэхэгүй, урьһалхагүй.

Энэ үдэр харгыда гарахада, зүүн зүг руу муу, бэшэ зүг руу - һайн.

Хулгана, гахай жэлтэнэй һайн гараг; үхэр, луу, нохой жэлтэнэй буян үйлэдэхэ үдэр. Мо­рин, могой жэлтэн һэргэг байхые оролдог.

Үһэеэ абхуулхада – зүһэ шарай һайжарха.

Декабриин 29, гарагай 5, буряад-монгол литээр 7.

Амгалан тайбанай, хүүгэдэй хэшэг даллага абахада, тахяа, үхэр, могой жэлтэй хүнүүдтэ хии мориёо хиидхэхэдэ, һайн үдэр. Шэнын 7-до газар уһантай холбоотой, наһа барагшын хэрэгүүдые бүтээхэдэ һайн.

Энэ үдэр гарза гаража, хулгай худал ушар­жа болохо. Шухала хэрэгүүдые эрхилэлтэгүй, хурим түрэ наадахагүй, эмнэлгэ эхилхэгүй.

Харгыда гарахада, зүүн зүг руу муу, бэшэ зүгүүд руу гэмгүй.

Бар, туулай жэлтэнэй урагшатай үдэр, ха­рин тахяа, бишэн жэлтэнэй буян үйлэдэхэдэ һайн. Үхэр, луу, хонин, нохой жэлтэн һэргэг ябахые оролдохо.

Үһэеэ абхуулхада – хэрүүлдэ.

Декабриин 30, гарагай 6, буряад-монгол литээр 8.

Амгалан тайбанай, хониной хэшэг даллага абахада, һайн үдэр. 8-ай дүйсэн үдэр Гурбан эрдэнидэ мүргэхэдэ, үндэр тушаал эзэлхэдэ, муу һанаһашуулые номгодхоходо, дайсадаа дарахада, урагшатай, һайн.

Эмнэлгэ эхилхэгүй, наһа барагшые хүдөөлүүлхэгүй, хубсаһа хунар эсхэхэгүй.

Энэ үдэр “морин үхэхэ, эмээл хухарха” ушарһаа харгыда гарахада муу, илангаяа зүүн зүг руу.

Хонин, тахяа, бишэн жэлтэнэй урагшатай, һайн үдэр; морин, бишэн жэлтэнэй буянай үдэр. Бар, туулай жэлтэнэй чисаа гараг – һэргэг ябаха хэрэгтэй.

Үһэеэ абхуулхада – наһан ута болохо.

Декабриин 31, гарагай 7, буряад-монгол литээр 9.

Баялигай, илангаяа таряанай даллага аба­хада, бар, морин, нохой жэлтэй хүнүүдтэ хии мориёо хиидхэхэдэ; шэнэ хубсаһа үмдэхэдэ, шэмэг зүүдхэл зүүхэдэ, хатар наада, найр зугаа эмхидхэхэдэ, хурим түрэ наадахада, шэнэ ту­шаал эзэлхэдэ, гэр бүлэ шэнээр байгуулхада, һайн үдэр. Һарын 9-дэ холын замда мордо­ходо, аралжаа наймаа эрхилхэдэ, урагшатай, һайн.

Наһа барагшын хэрэг үйлэдэхэгүй.

Харгыда гарахада, зүүн зүг руу муу, бэшэ зүг руу - һайн.

Үхэр жэлтэнэй урагшатай гараг; бар, туу- лай жэлтэнэй буян үйлэдэхэ үдэр. Хулгана, гахай жэлтэндэ урагшагүй үдэр, һэргэг байха хэрэгтэй.

Үһэеэ абхуулхада – үбшэндэ.

Январиин 1, гарагай 1, буряад-монгол ли­тээр 10.

Эдеэнэй, баялигай, малай хэшэг даллага абахада, һайн үдэр.

Энэ үдэр амидаралай хүсэ шадал һуларна, эхилһэн хэрэгүүд буруу һүрэжэ болохо, эм­нэлгэ эхилхэ, олзын хэрэг эрхилхэ гэхэ мэтые тэбшэхэ.

Энэ үдэр харгыда гарахада муу, илангаяа баруун зүг руу.

Луу жэлтэнэй урагшатай, һайн үдэр.

Үһэеэ абхуулхада – хүсэн эршэдэхэ.

Жаргал лама ДУГДАНОВ бэлдэбэ

Фото: Анна ОГОРОДНИК