Зурхай 2 jan 2023 1032

Буряад-монгол зурхай январиин 2-һоо 8 болотор

© фото: Анна ОГОРОДНИК

Январиин 2, гарагай 2, буряад-мон­гол литээр 11.

Амгалан тайбанай, малгайн, гута­лай, хубсаһанай хэшэг даллага абахада, гахай, хонин, туулай жэлтэй хүнүүдтэ хии мориёо хиидхэхэдэ һайн.

Шухала хэрэгүүдые эхилхэгүй, айл­шадые урихагүй.

Энэ үдэр харгыда гарахада, баруун зүг руу муу, бэшэ зүг руу - һайн.

Нохой жэлтэндэ һанаһанаа бүтээхэдэ, урагшатай гараг; хонин жэл­тэнэй буянай үдэр.

Үһэеэ абхуулхада – ухаан хурсада­ха.

Январиин 3, гарагай 3, буряад-мон­гол литээр 12.

Амгалан байдалай, илангаяа бая­лигай хэшэг даллага абахада, хулгана, луу, бишэн жэлтэй хүнүүдтэ хии мори­ёо хиидхэхэдэ, һанаһанаа бүтээхэдэ, гэр бараа барихада, газар худалда­жа абахада, бэшэһэнээ, зохёоһоноо хэблүүлхэдэ, һайн үдэр.

Олзын хэрэг эрхилхэгүй.

Энэ үдэр “морин үхэхэ, эмээл ху­харха” ушарһаа харгыда гарахада муу, илангаяа зүүн зүг руу.

Морин, могой жэлтэнэй урагшатай үдэр; хулгана, гахай жэлтэнэй буян үйлэдэхэ гараг. Тахяа, бишэн жэлтэндэ муу үдэр, һэргэг ябаха хэрэгтэй.

Үһэеэ абхуулхада – ами наһанда харша.

Январиин 4, гарагай 4, буряад- монгол литээр 13.

Амгалан байдалай, мориной хэшэг даллага абахада, үхэр, луу, нохой жэл­тэй хүнүүдтэ хии мориёо хиидхэхэдэ, һайн үдэр.

Энэ үдэр амидаралай хүсэн һуларна, эхилһэн хэрэгүүд буруу һүрэжэ болохо, илангаяа эмнэлгэ эхилхэгүй, хүүгэдэй шухала хэрэгүүдые үйлэдэхэгүй, түрэһэн үдэрыень тэмдэглэхэгүй, гэрһээ холо эльгээхэгүй.

Энэ үдэр харгыда гарахада, зүүн зүг руу муу, бэшэ зүг руу - һайн.

Хулгана, гахай жэлтэнэй һайн га­раг; үхэр, луу, нохой жэлтэнэй буян үйлэдэхэ үдэр. Морин, могой жэлтэн һэргэг байхые оролдог.

Үһэеэ абхуулхада – эрмэлзэл зориг нэмэнэ.

Январиин 5, гарагай 5, буряад-мон­гол литээр 14.

Амгалан тайбанай, хүүгэдэй хэшэг даллага абахада, тахяа, үхэр, могой жэлтэй хүнүүдтэ хии мориёо хиидхэхэ­дэ, һайн үдэр.

Энэ үдэр гарза гаража, хулгай худал ушаржа болохо. Шухала хэрэгүүдые эрхилэлтэгүй, хурим түрэ наадахагүй, эмнэлгэ эхилхэгүй, сэрэг хүдэлгэхэгүй, хэрэлдэхэгүй.

Харгыда гарахада, зүүн зүг руу муу, бэшэ зүгүүд руу - гэмгүй.

Бар, туулай жэлтэнэй урагшатай үдэр, харин тахяа, бишэн жэлтэнэй буян үйлэдэхэдэ һайн. Үхэр, луу, хонин, нохой жэлтэн һэргэг ябахые оролдохо.

Үһэеэ абхуулхада – эд бараан эл­бэгжэхэ.

Январиин 6, гарагай 6, буряад-мон­гол литээр 15.

Амгалан тайбанай, хониной хэшэг даллага абахада, һайн үдэр.

Энэ үдэр гарза гаража, хулгай худал ушаржа болохо. Шухала хэрэгүүдые эрхилэлтэгүй, хурим түрэ наадахагүй, эмнэлгэ эхилхэгүй, түрэл гаралнуудаа­раа найрлахагүй.

Харгыда гарахада, урда зүг руу муу, бусад зүг руу - гэмгүй.

Хонин, тахяа, бишэн жэлтэнэй ураг­шатай, һайн үдэр; морин, бишэн жэлтэ­нэй буянай үдэр. Бар, туулай жэлтэнэй чисаа гараг – һэргэг ябаха хэрэгтэй.

Үһэеэ абхуулхада – һайн, гэбэшье һүнэһэн толгойдо оршоно гэжэ бү мартагты.

Январиин 7, гарагай 7, буряад-мон­гол литээр 16.

Баялигай, илангаяа таряанай дал­лага абахада, бар, морин, нохой жэлтэй хүнүүдтэ хии мориёо хиидхэхэдэ һайн.

Модон хохимой үдэр ехэ тушаалай шэрээдэ гараха, һургаал номлохо, шэнэ ажалда орохо, сэрэг хүдэлгэхэ, гэрэй һуури татаха, гэр бараа заһабарилха, нүүлгэхэ үйлэнүүдые тэбшэхэ.

Энэ үдэр харгыда гарахада муу, илангаяа баруун зүг руу.

Үхэр жэлтэнэй урагшатай гараг; бар, туулай жэлтэнэй буян үйлэдэхэ үдэр. Хулгана, гахай жэлтэндэ урагшагүй үдэр, һэргэг байха хэрэгтэй.

Үһэеэ абхуулхада – үбшэндэ.

Январиин 8, гарагай 1, буряад-мон­гол литээр 17.

Эдеэнэй, баялигай, малай хэшэг даллага абахада, хии мориёо хиидхэ­хэдэ, һанаһанаа бүтээхэдэ, һуралсалай хэрэгүүдтэ һайн үдэр.

Бэриин хэрэгүүдые үйлэдэхэгүй.

Энэ үдэр харгыда гарахада, баруун зүг руу муу, бусад зүг руу - һайн.

Луу жэлтэнэй урагшатай, һайн үдэр.

Үһэеэ абхуулхада – үнгэ шарай муу- даха.

Жаргал лама ДУГДАНОВ бэлдэбэ

Фото: Анна ОГОРОДНИК