Зурхай 16 jan 2023 1009

Буряад-монгол зурхай январиин 16-һаа 22 болотор

© фото: Анна ОГОРОДНИК

Январиин 16, гарагай 2, буряад-монгол литээр 24.

Амгалан тайбанай, малгайн, гута­лай, хубсаһанай хэшэг даллага абахада, гахай, хонин, туулай жэлтэй хүнүүдтэ хии мориёо хиидхэхэдэ һайн.

Сэрэг хүдэлгэхэгүй, заргалдахагүй.

Энэ үдэр харгыда гарахада, зүүн зүг руу муу, бэшэ зүгүүд руу - һайн.

Нохой жэлтэндэ һанаһанаа бүтээхэдэ, урагшатай гараг; хонин жэл­тэнэй буянай үдэр.

Үһэеэ абхуулхада – үбшэндэ.

Январиин 17, гарагай 3, буряад-монгол литээр 25.

Амгалан байдалай, илангаяа баяли­гай хэшэг даллага абахада, хулгана, луу, бишэн жэлтэй хүнүүдтэ хии мориёо хиидхэхэдэ, һайн үдэр.

Энэ үдэр эхилһэнээ түгэсхэхэдэ, һуралсалай хэрэгүүдые бүтээхэдэ һайн.

Түрэл гаралнуудаараа найрлахагүй.

Энэ үдэр харгыда гарахада, зүүн зүг руу муу, бэшэ зүгүүд руу - һайн.

Морин, могой жэлтэнэй урагшатай үдэр; хулгана, гахай жэлтэнэй буян үйлэдэхэ гараг. Тахяа, бишэн жэлтэндэ муу үдэр, һэргэг ябаха хэрэгтэй.

Үһэеэ абхуулхада – нюдэнэй дарал­та ехэдэхэ.

Январиин 18, гарагай 4, буряад-монгол литээр 26.

Дашиниматай – үлзы хэшэгтэй, ам­галан жаргалантай энэ үдэр абишиг (Ваан) хайрлахада, һайтар байгуулхада (рамнай үргэхэдэ), бурханай тахилга хэхэдэ, амгалан байдалай, мориной хэ­шэг даллага абахада, һайн үдэр.

Энэ үдэр эмнэлгэ эхилхэгүй, гэрэй һуури татахагүй, мүн баһа гэр бараа заһабарилхагүй, зөөлгэхэгүй.

Энэ үдэр “морин үхэхэ, эмээл ху­харха” ушарһаа харгыда гарахада муу, илангаяа зүүн зүг руу.

Хулгана, гахай жэлтэнэй һайн га­раг; үхэр, луу, нохой жэлтэнэй буян үйлэдэхэ үдэр. Морин, могой жэлтэн һэргэг байхые оролдог.

Үһэеэ абхуулхада – аза талаанда, жаргалда.

Январиин 19, гарагай 5, буряад-монгол литээр 27.

Амгалан тайбанай, хүүгэдэй хэшэг даллага абахада, тахяа, үхэр, могой жэлтэй хүнүүдтэ хии мориёо хиидхэхэ­дэ, һайн үдэр.

Энэ үдэр гарза гаража, хулгай худал ушаржа болохо. Шухала хэрэгүүдые, эмнэлгэ эхилхэгүй, хурим түрэ наадахагүй.

Харгыда гарахада, урда зүг руу муу, бэшэ зүгүүд руу - һайн.

Бар, туулай жэлтэнэй урагшатай үдэр, харин тахяа, бишэн жэлтэнэй буян үйлэдэхэдэ һайн. Үхэр, луу, хонин, нохой жэлтэн һэргэг ябахые оролдохо.

Шухала хэрэгүүдые эхилэлтэгүй, суглаа зарлахагүй, уулзалгануудые эмхидхэхэгүй.

Үһэеэ абхуулхада – жаргалда.

Январиин 20, гарагай 6, буряад-монгол литээр 28.

Амгалан тайбанай, хониной хэшэг даллага абахада, һайн үдэр.

Энэ үдэр һанаһанаа бүтээхэдэ, гэр барихада, газар худалдажа абахада, бэшэһэнээ, зохёоһоноо эблүүлхэдэ, хэблүүлхэдэ һайн.

Наһа барагшын хэрэгүүдые үйлэдэ- хэгүй.

Харгыда гарахада, баруун зүг руу муу, бусад зүг руу - гэмгүй.

Хонин, тахяа, бишэн жэлтэнэй ураг­шатай, һайн үдэр; морин, бишэн жэлтэ­нэй буянай үдэр. Бар, туулай жэлтэнэй чисаа гараг – һэргэг ябаха хэрэгтэй.

Үһэеэ абхуулхада – һүнэһэн зайлаха.

Январиин 21, гарагай 7, буряад-монгол литээр 30 (29 таһарба).

Баялигай, илангаяа таряанай дал­лага абахада, бар, морин, нохой жэлтэй хүнүүдтэ хии мориёо хиидхэхэдэ һайн.

Энэ үдэр шэнэ хубсаһа үмдэхэдэ, гоёходо, шэмэг зүүдхэл зүүхэдэ, хатар наада, зугаа найр эмхидхэхэдэ, хурим түрэ наадахада һайн.

Суглаа зарлахагүй, шухала уулзалга­нуудые эмхидхэхэгүй.

Энэ үдэр харгыда гарахада, зүүн зүг руу муу, бэшэ зүг руу - һайн.

Үхэр жэлтэнэй урагшатай гараг; бар, туулай жэлтэнэй буян үйлэдэхэ үдэр. Хулгана, гахай жэлтэндэ урагшагүй үдэр, һэргэг байха хэрэгтэй.

Үһэеэ абхуулхада – хэрүүл аманда, заргада.

Январиин 22, гарагай 1, буряад-монгол литээр шэнын 1.

Эдеэнэй, баялигай, малай хэшэг даллага абахада, һайн үдэр.

Шухала хэрэгүүдые, эмнэлгэ эхилхэгүй, айлшадые урихагүй.

Энэ үдэр харгыда гарахада, зүүн зүг руу муу, бусад зүг руу - һайн.

Луу жэлтэнэй урагшатай, һайн үдэр.

Үһэеэ абхуулхада – наһан хорохо.

Жаргал лама ДУГДАНОВ бэлдэбэ

Фото: Анна ОГОРОДНИК