Зурхай 23 jan 2023 705

Буряад-монгол зурхай январиин 23-һаа 29 болотор

© фото: Анна ОГОРОДНИК

Январиин 23, гарагай 2, буряад-монгол литээр шэнын 2.

Амгалан тайбанай, малгайн, гу­талай, хубсаһанай хэшэг даллага абахада, гахай, хонин, туулай жэлтэй хүнүүдтэ хии мориёо хиидхэхэдэ һайн. Энэ үдэр гоёходо, шэнэ хубсаһа үмдэхэдэ, зүүбшэ зүүдхэл зүүхэдэ, хатар наада эмхидхэхэдэ, хурим түрэ наадахада, баярта ушараа тэмдэглэхэдэ, шэнэ тушаал эзэлхэдэ, гэр бүлэ шэнээр байгуулхада һайн.

Олзын хэрэг эхилхэгүй.

Энэ үдэр “морин үхэхэ, эмээл ху­харха” ушарһаа харгыда гарахада муу, илангаяа зүүн зүг руу.

Нохой жэлтэндэ һанаһанаа бүтээ- хэдэ, урагшатай гараг; хонин жэлтэнэй буянай үдэр.

Үһэеэ абхуулхада – хэлэ аман, хэрүүл тэмсэл дэлгэрхэ.

Январиин 24, гарагай 3, буряад- монгол литээр шэнын 3.

Амгалан байдалай, илангаяа бая­лигай хэшэг даллага абахада, хулгана, луу, бишэн жэлтэй хүнүүдтэ хии мори­ёо хиидхэхэдэ, һайн үдэр.

Энэ үдэр амидаралай хүсэн һуларна: эхилһэн хэрэгүүд буруу­таха, эмнэлгэ эхилхэгүй; хүүгэдэй шухала хэрэг үйлэдэхэгүй, түрэһэн үдэрыень тэмдэглэхэгүй, гэрһээ холо эльгээхэгүй.

Энэ үдэр харгыда гарахада, урда зүг руу муу, бэшэ зүгүүд руу - һайн.

Морин, могой жэлтэнэй урагшатай үдэр; хулгана, гахай жэлтэнэй буян үйлэдэхэ гараг. Тахяа, бишэн жэлтэндэ муу үдэр, һэргэг ябаха хэрэгтэй.

Үһэеэ абхуулхада – баялигта.

Январиин 25, гарагай 4, буряад- монгол литээр шэнын 4.

Амгалан байдалай, мориной хэ­шэг даллага абахада, һайн үдэр. Энэ үдэр гоёходо, шэнэ хубсаһа үмдэхэдэ, зүүбшэ зүүдхэл зүүхэдэ, хатар наада эмхидхэхэдэ, хурим түрэ наадахада, баярта ушараа тэмдэглэхэдэ, шэнэ тушаал эзэлхэдэ, гэр бүлэ шэнээр бай- гуулхада һайн.

Энэ үдэр сэрэг хүдэлгэхэгүй, зар- галдахагүй.

Энэ үдэр харгыда гарахада, баруун зүг руу муу, бэшэ зүг руу - һайн.

Хулгана, гахай жэлтэнэй һайн га­раг; үхэр, луу, нохой жэлтэнэй буян үйлэдэхэ үдэр. Морин, могой жэлтэн һэргэг байхые оролдог.

Үһэеэ абхуулхада – үнгэ шарай һайжарха.

Январиин 26, гарагай 5, буряад- монгол литээр шэнын 5.

Амгалан тайбанай, хүүгэдэй хэшэг даллага абахада, тахяа, үхэр, могой жэлтэй хүнүүдтэ хии мориёо хиид­хэхэдэ, һайн үдэр. Энэ үдэр эхилһэн хэрэгүүдээ түгэсхэхэдэ, һуралсал эхил­хэдэ һайн.

Түрэл гаралнуудаараа найрлахагүй.

Харгыда гарахада, баруун зүг руу муу, бэшэ зүгүүд руу - һайн.

Бар, туулай жэлтэнэй урагшатай үдэр, харин тахяа, бишэн жэлтэнэй буян үйлэдэхэдэ һайн. Үхэр, луу, хонин, нохой жэлтэн һэргэг ябахые оролдохо.

Үһэеэ абхуулхада – эд мал арьба­жаха.

Январиин 27, гарагай 6, буряад- монгол литээр шэнын 6.

Амгалан тайбанай, хониной хэшэг даллага абахада, һайн үдэр. Энэ үдэр гоёходо, шэнэ хубсаһа үмдэхэдэ, шэнэ тушаал эзэлхэдэ һайн.

Гэрэй һуури татахагүй, гэр байра заһабарилхагүй, зөөлгэхэгүй.

Харгыда гарахада, зүүн зүг руу муу, бусад зүг руу гэмгүй.

Хонин, тахяа, бишэн жэлтэнэй урагшатай, һайн үдэр; морин, бишэн жэлтэнэй буянай үдэр. Бар, туулай жэлтэнэй чисаа гараг – һэргэг ябаха хэрэгтэй.

Үһэеэ абхуулхада – зүһэ шарай һайжарха.

Январиин 28, гарагай 7, буряад- монгол литээр шэнын 7.

Баялигай, илангаяа таряанай дал­лага абахада, бар, морин, нохой жэлтэй хүнүүдтэ хии мориёо хиидхэхэдэ һайн. Энэ үдэр шэнэ хубсаһа үмдэхэдэ, гоё­ходо, шэмэг зүүдхэл зүүхэдэ, хатар наа- да, зугаа найр эмхидхэхэдэ һайн.

Бэриин хэрэг үйлэдэхэгүй.

Энэ үдэр харгыда гарахада, зүүн зүг руу муу, бэшэ зүг руу - һайн.

Үхэр жэлтэнэй урагшатай гараг; бар, туулай жэлтэнэй буян үйлэдэхэ үдэр. Хулгана, гахай жэлтэндэ ураг- шагүй үдэр, һэргэг байха хэрэгтэй.

Үһэеэ абхуулхада – ама хэлэндэ, хэрүүл заргада.

Январиин 29, гарагай 1, буряад- монгол литээр шэнын 8.

Эдеэнэй, баялигай, малай хэшэг даллага абахада, хии мориёо хиидхэ­хэдэ, эхилһэн хэрэгүүдээ дүүргэхэдэ, һуралсал эхилхэдэ, һайн үдэр.

Наһа барагшые хүдөөлхэгүй.

Энэ үдэр “морин үхэхэ, эмээл ху­харха” ушарһаа харгыда гарахада муу, илангаяа зүүн зүг руу.

Луу жэлтэнэй урагшатай, һайн үдэр.

Үһэеэ абхуулхада – наһан утадха­ха.

Жаргал лама ДУГДАНОВ бэлдэбэ

Фото: Анна ОГОРОДНИК