Зурхай 30 jan 2023 632

Буряад-монгол зурхай январиин 30-һаа февралиин 5 болотор

© фото: Анна ОГОРОДНИК

Январиин 30, гарагай 2, буряад-монгол литээр 9.

Бальжиниматай (Сог буянтай) үдэр ами­ды ба нүгшэһэнэй ямаршье үйлэдэ һайн. Энэ үдэр Синпүн гэхэ мэтэ газарай бусад эзэдэй байбашье, али үгышье һаа, согто хутаг, буян болохо.

Амгалан тайбанай, малгайн, гуталай, хубсаһанай хэшэг даллага абахада, гахай, хонин, туулай жэлтэй хүнүүдтэ хии мориёо хиидхэхэдэ һайн.

Энэ үдэр эмнэлгэ эхилхэгүй.

Харгыда гарахада, урда зүг руу муу, бэшэ зүг руу - һайн.

Нохой жэлтэндэ һанаһанаа бүтээхэдэ, урагшатай гараг; хонин жэлтэнэй буянай үдэр.

Үһэеэ абхуулхада – үбшэн хүрэхэ.

Январиин 31, гарагай 3, буряад-монгол литээр 10.

Дашиниматай (Үлзытэй) үдэр – амгалан жаргалантай, абишиг (Ваан) хайрлахада, һайтар байгуулхада (рамнай үргэхэдэ), бур­ханай тахилга хэхэдэ һайн.

Амгалан байдалай, илангаяа баялигай хэшэг даллага абахада, хулгана, луу, бишэн жэлтэй хүнүүдтэ хии мориёо хиидхэхэ­дэ, һайн үдэр. Энэ үдэр аралжаа наймаа ябуулхада, олзын хэрэг эрхилхэдэ, хүрэнгэ шэглүүлхэдэ, урьһалхада, үрэһэ тарихада һайн.

Суглаа зарлахагүй, шухала уулзалга эмхидхэхэгүй.

Энэ үдэр харгыда гарахада муу, иланга­яа баруун зүг руу.

Морин, могой жэлтэнэй урагша­тай үдэр, хулгана, гахай жэлтэнэй буян үйлэдэхэ гараг. Тахяа, бишэн жэлтэндэ муу үдэр, һэргэг ябаха хэрэгтэй.

Үһэеэ абхуулхада – эршэ хүсэндэ.

Февралиин 1, гарагай 4, буряад-мон­гол литээр 11.

Амгалан байдалай, мориной хэшэг дал­лага абахада, һайн үдэр. Энэ үдэр гоёходо, шэнэ хубсаһа үмдэхэдэ, зүүбшэ зүүдхэл зүүхэдэ, хатар наада эмхидхэхэдэ, хурим түрэ наадахада, баярта ушараа тэмдэглэхэ­дэ, шэнэ тушаал эзэлхэдэ, гэр бүлэ шэнээр байгуулхада һайн.

Энэ үдэр олзын хэрэг эрхилхэгүй.

Харгыда гарахада, баруун зүг руу муу, бэшэ зүг руу - һайн.

Хулгана, гахай жэлтэнэй һайн гараг; үхэр, луу, нохой жэлтэнэй буян үйлэдэхэ үдэр. Морин, могой жэлтэн һэргэг байхые оролдог.

Үһэеэ абхуулхада – эрхэтэн хурса бо­лоно.

Февралиин 2, гарагай 5, буряад-мон­гол литээр 12.

Амгалан тайбанай, хүүгэдэй хэшэг даллага абахада, тахяа, үхэр, могой жэлтэй хүнүүдтэ хии мориёо хиидхэхэдэ, һайн үдэр. Энэ үдэр һанаһан хэрэгүүд түргэн дундаа бүтэхэ, зарга шиидхэхэдэ, эблэрхэ­дэ, холын замда мордоходо, нүүхэдэ һайн.

Олзын хэрэг эрхилхэгүй.

Харгыда гарахада, баруун зүг руу муу, бэшэ зүгүүд руу - һайн.

Бар, туулай жэлтэнэй урагшатай үдэр, харин тахяа, бишэн жэлтэнэй буян үйлэдэхэдэ һайн. Үхэр, луу, хонин, нохой жэлтэн һэргэг ябахые оролдохо.

Үһэеэ абхуулхада – үбшэндэ.

Февралиин 3, гарагай 6, буряад-мон­гол литээр 13.

Амгалан тайбанай, хониной хэшэг дал­лага абахада, һайн үдэр. Энэ үдэр гоёходо, шэнэ хубсаһа үмдэхэдэ, зүүбшэ зүүдхэл зүүхэдэ, хатар наада эмхидхэхэдэ, хурим түрэ наадахада, баярта ушараа тэмдэглэхэ­дэ, шэнэ тушаал эзэлхэдэ, гэр бүлэ шэнээр байгуулхада һайн.

Хүүгэдэй шухала хэрэгүүдые эрхил- хэгүй, түрэһэн үдэрыень тэмдэглэхэгүй, гэрһээ холо эльгээхэгүй.

Харгыда гарахада, зүүн зүг руу муу, бу­сад зүг руу гэмгүй.

Хонин, тахяа, бишэн жэлтэнэй урагшатай, һайн үдэр; морин, бишэн жэлтэнэй буянай үдэр. Бар, туулай жэлтэнэй чисаа гараг – һэргэг ябаха хэрэгтэй.

Үһэеэ абхуулхада – жаргалда.

Февралиин 4, гарагай 7, буряад-мон­гол литээр 14.

Баялигай, илангаяа таряанай даллага абахада, бар, морин, нохой жэлтэй хүнүүдтэ хии мориёо хиидхэхэдэ һайн.

Энэ үдэр гарза гаража, хулгай дээрмэ тохёолдожо болохо. Хурим түрэ наадахагүй, эмнэлгэ эхилхэгүй, сэрэг хүдэлгэхэгүй, заргалдахагүй - юрэдөөл, шухала хэрэгүү- дые эхилэлтэгүй.

Энэ үдэр харгыда гарахада, зүүн зүг руу муу, бэшэ зүг руу - һайн.

Үхэр жэлтэнэй урагшатай гараг; бар, туулай жэлтэнэй буян үйлэдэхэ үдэр. Хулга­на, гахай жэлтэндэ урагшагүй үдэр - һэргэг байха хэрэгтэй.

Үһэеэ абхуулхада – эд бараан, адуу мал арьбажана.

Февралиин 5, гарагай 1, буряад-монгол литээр 15.

Эдеэнэй, баялигай, малай хэшэг дал­лага абахада, хии мориёо хиидхэхэдэ, эхилһэн хэрэгүүдээ дүүргэхэдэ, һуралсал эхилхэдэ, һайн үдэр.

Түрэл гаралнуудтаяа найрлахагүй.

Энэ үдэр харгыда гарахада, урда зүг руу муу, бэшэ зүг руу гэмгүй.

Луу жэлтэнэй урагшатай, һайн үдэр.

Үһэеэ абхуулхада – үлзытэй, гэбэшье һүнэһэн толгойдоо оршоно, болгоомжолхо шухала.

Жаргал лама ДУГДАНОВ бэлдэбэ

Фото: Анна ОГОРОДНИК